IMSP Institutul Mamei și  Copilului, cu sediul: mun. Chişinău, str. Burebista 93, anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante şi temporar vacante, după cum urmează:

 

MEDIC MORFOPATOLOG3,0  posturi

MEDIC NEONATOLOG - 7 posturi

MEDIC ANESTEZIOLOG REANIMATOLOG PEDIATRU7  posturi

MEDIC EPIDEMIOLOG0,5  post

MEDIC CARDIOLOG MATURI  -0,75 posturi

MEDIC CHIRURG PEDIATRU -1 post

MEDIC DE URGENȚĂ -3 posturi

MEDIC UROLOG -0,25 post

MEDIC ENDOCRINOLOG -0,25 post

MEDIC DIAGNOSTIC FUNCȚIONAL -0,5 post

MEDIC DE LABORATOR-2,0 posturi

MEDIC OBSTETRICIAN-GINECOLOG  -1,0  post

KINETOTERAPEUT- 2,0 posturi

MEDIC OFTALMOLOG PEDIATRU -1,0 post

MEDIC ORTODONT-1,0 post

MEDIC ORL-1,0 post

MEDIC NEUROCHIRURG-1,0 post 

 

Cerințele postului:

 • Studii superioare în medicină generală;
 • Studii postunversitare la specialitatea solicitată;
 • Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;

.           Cetățean al RM

 • reputație profesională ireproșabilă;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Cunoștințele a cadrului normative din domeniul ocrotirii sănătății, abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient;
 • Apt de muncă.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 14  iulie 2017

 

ASISTENT MEDICAL (Dep. chirurgie, maternitate, pediatrie, consultative, diagnostic,urgență) – 89 posturi

MOAȘE(maternitate)   -9  posturi

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing.
 • Competenţe în administrarea tratamentelor prescrise de medic intravenos, intramuscular;
 • Cunoştinţe privind modul de utilizare a medicamentelor şi potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 14  iulie 2017

FELCER LABORANT (Clinica Em. Coțaga, banca de singe, laboratorul clinic-diagnostic și biochimie, laboratorul microbiologie și imunologie clinică)  - 9 posturi vacante

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;

 

 

 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Competenţă privind executarea analizelor specifice, receptia şi prelevarea corecta a probelor.
 • Abilitati de utilizare a echipamentului şi utilajului de laborator.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 14  iulie  2017

 

La inscrierea pentru concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Secţia resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • cerere pentru participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copie carnetului de munca;
 • copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializari sau instruiri;
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui, în cazul în care candidatul și-a schimbat numele;

 

 • referințe de la locurile anetrioare de lucru;
 • 2 fotografii 3×4.

 

Copiile actelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor, fiind autentificate la secția resurse umane a instituției.

Dosarele  pot fi depuse la secția Resurse umane a Institutului Mamei și Copilului, blocul maternității, et.4- pînă la data 14.07.2017 inclusiv, între orele 8:00-17:00, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului –dna Cojan Natalia, șef secție resurse umane, telefonul: 022 523611e-mail: resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.