Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

 Institutul Mamei și Copilului (Chișinău, str. Burebista, 93) anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor:

-Şef al Unităţii de Coordonare a implimentării screening-lui de col uterin.

 

Cerințele postului:

-  cetățean al RM

-  studii superioare medicale de specialitatea corespunzătoare profilului

   subdiviziunii date

-  cunoaşterea limbii romîne, engleză, scris şi vorbit

-  vechime de muncă nu mai puţin de 5 ani în domeniul postului înaintat sau

   alt domeniu apropiat (pentru funcțiile de şefii de departament, șefi de secții și

   servicii medicale  vechimea  de muncă trebuie să fie în domeniul medicinii

   practice sau funcții de conducere similare)

- experiență clinică în unele sau toate serviciile de sănătate implicate în screening-ul (AMP,          citologie, colposcopie și chirurgie de col uterin, gine-oncologie, colonoscopie, mamografie, etc.)

-experiență în administrarea unui serviciu de screening de cancer sau program similar de    sănătate publică

-   participarea în proiecte internaţionale în domeniu sănătăţii publice

-   lipsa sancțiunilor disciplinare și administrative

-   nu are antecedente penale nestinse

-   reputație profesională ireproșabilă

-   cunoștințe a cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății, muncii,

    managementului, arta comunicării

-   apt de muncă

 

La inscrierea pentru concurs, candidații vor depune un dosar care include următoarele acte:

 • cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile atestatelor ce confirmă gradul/ titlul ştiinţific (pentru titulari);
 • copia certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv peste hotare(pentru titulari);
 • certificatul medical forma U-086;(pentru candidații care vin din exteriorul instituției)
 • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa sancţiunilor disciplinare în ultimul an de activitate.
 • cazier judiciar
 • referință sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă în posturi identice sau similare postului aplicat (pentru candidații care vin din exteriorul instituției)
 • CV
 • 2 poze 3×4

 

Copiile actelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor, fiind autentifcate la secția resurse umane a instituției.

 

Dosarele pot fi depuse la serviciu Resurse umane a Institutului Mamei și Copilului, blocul Maternității, et.4 – pînă la data de 14.05.2018  inclusiv, între orele 8.00-17.00, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Cojan Natalia, șef secție resurse umane, tel.022523611, e-mail resurseIMC@gmail.com

 

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.