Scurt istoric

   Primii paşi spre fondarea IMSP IMşiC au fost făcuţi încă la 31 decembrie 1974, când, prin hotărârea nr. 443 a comitetului executiv al sovietului orăşenesc Chişinău, Ministerului Ocrotirii Sănătăţii al RSSM i s-a repartizat un lot de pământ cu suprafaţa de 10,6 ha pentru construcţia Maternităţii, blocul fiind prevăzut cu o capacitate de 260 de paturi, Spitalului Republican pentru Copii cu 600 de paturi şi  Institutului de Cercetări Ştiinţifice pentru Ocrotirea Sănătăţii Mamei şi Copilului. Lucrările de construcţie - montaj au început în luna februarie 1978, iar la 7 iulie 1981 Maternitatea şi Policlinica Consultativă pentru Femei au fost date în folosinţă.

O placă din marmură, instalată la intrarea în IMSP IMşiC, ne aminteşte: construcţia clădirii Maternităţii a fost efectuată din mijloacele acumulate la subotnicul unional din aprilie 1981.

Între anii 1981-1983, Centrul a fost condus de Tamara Avxentiev, Medic Emerit al republicii.

 

În 1982, a fost dat în exploatare staţionarul pentru îngrijirea copiilor prematuri şi a nou-născuţilor (etapa a doua), în anul 1985 - blocul de pediatrie somatică, iar în 1986 - blocul de pediatrie chirurgicală, actualmente Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu". În luna decembrie 1989, Policlinica pentru Copii a fost reamplasată într-un edificiu nou -  drept instituţie curativă separată.

Centrul Republican de Ocrotire a Sănătăţii Mamei şi Copilului şi-a început activitatea în 1982, acordând servicii de înaltă calitate mamelor şi copiilor (de la 0 pînă la 18 ani) din întreaga republică.

Timp de 8 ani (1983-1991), în calitate de medic-şef al Centrului de Ocrotire a Sănătăţii Mamei şi Copilului a activat Gheorghe Russu.

Ideea fondării IMşiC a fost lansată încă de Nicolae Testemiţanu, ministru al Sănătăţii al RSSM în anii 1962-1968, şi Gheorghe Palade, pe atunci obstetrician-ginecolog principal al Ministerului Sănătăţii. Necesitatea fondării Institutului era dictată de indicii îngrijorători ai mortalităţii materne, perinatale şi infantile, morbidităţii generale a copiilor din republică.

Susţinători şi promotori înflăcăraţi ai acestei idei au fost Chiril Draganiuc, ministru al Sănătăţii în anii 1974-1990, şi Nicolae Leşanu, prim- viceministru.

Institutul a fost creat în 1988, prin decizia Consiliului de Miniştri al RSSM. Director întemeietor al IMşiC a fost profesorul universitar Eugen Gladun, care a deţinut acest post în anii 1988-1998 şi 2000-2003, cu o întrerupere pe perioada aflării în postul de ministru al Sănătăţii al RM. În 1998-1999, funcţia de director interimar al IMşiC a deţinut-o profesorul Petru Stratulat. În 2003, funcţia de director al IMşiC a fost preluată de Ludmila Eţco, doctor habilitat în medicină, eleva profesorului Eugen Gladun.

La 12 decembrie 2003, prin ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr. 329 din 25 noiembrie, în baza Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, a fost creată Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului, unitate ce îşi desfăşoară activitatea conform principiului de autofinanţare şi nonprofit.

IMSP IMşiC este subordonată Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova (fondator) şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei, fiind membru de profil al acesteia potrivit Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15 iulie 2004 (art. 131), având ca direcţie de cercetare sănătatea mamei şi copilului.

IMSP IMşiC este instituţia de frunte a Republicii Moldova în domeniul obstetricii, ginecologiei, neonatologiei şi pediatriei (somatice şi chirurgicale), are un profil ştiinţifico-curativ, execută proiectele statale de bază şi implementează tehnologiile moderne în medicină, în aşa mod realizând scopul nobil de ocrotire a sănătăţii mamei şi copilului. Este centrul ce acumulează şi aplică în practică realizările ştiinţifice ale savanţilor autohtoni şi străini, iniţiază, îndrumă şi coordonează activitatea zilnică a centrelor regionale.

 

IMSP IMşiC are următoarele direcţii de activitate:

* Ştiinţifică

* Organizator-metodică

* Diagnostică

* Curativ-profilactică

* Recalificarea cadrelor medicale superioare şi medii

* Instruire prin facultate, rezidenţiat, studii postuniversitare

* Promovarea modului sănătos de viaţă

   

La moment, IMSP IMşiC  dispune de un staţionar cu 1003 paturi (315 – în Centrul perinatal nivelul III, 243 – chirurgie pediatrică, 295 - în Clinica pediatrie),150 paturi în Clinica “Em.Coţaga” şi 2 policlinici republicane consultative: pentru femei şi pentru copii. 

Medicii specialişti au executat în 2015-2016 un volum impunător de lucru: au acordat servicii medicale specializate de staţionar la un număr de circa 41.803 mame şi copii, au efectuat 8.127 intervenţii chirurgicale şi au acordat consultaţii de ambulator la aproximativ 160000 femei şi copii, majoritatea absolută a lor fiind din sectorul rural.

Având în componenţa sa o secţie organizator-metodică, reforme şi management, a acordat un mare volum de asistenţă consultativă şi metodică medicilor din RM.

În 2017, Instituţia are un potenţial de peste 2400 lucrători, inclusiv 41 colaboratori ştiinţifici, 437 medici, 913 asistente medicale, 8 colaboratori au titlul de doctor habilitat în medicină, 47 - de doctori în medicină, 779  sînt deţinători ai categoriei superioare.

În cadrul Instituţiei îşi desfăşoară activitatea cu succes academiciana Eva Gudumac.

Clinica IMşiC dispune de echipament şi aparataj performant, laboratoare moderne, de servicii auxiliare de confirmare diagnostică, constituind instituţia medicală de nivelul cel mai înalt. În conformitate cu Programul Naţional, ea acoperă întreaga arie teritorială a RM.

În cadrul Instituţiei se desfăşoară studii ştiinţifice în domeniul obstetricii şi ginecologiei, perinatologiei, pediatriei somatice şi chirurgicale, conform planurilor tematice din cadrul secţiilor ştiinţifice.

Pregătirea doctorilor în medicină în domeniul obstetricii-ginecologiei şi pediatriei constituie unul dintre obiectivele IMşiC, precum şi instruirea specialiştilor prin doctorantura şi secundariat clinic.

   Prin Hotărârea Guvernului RM nr. 42 din 12.04.2006 „Cu privire la Clinica Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” Instituţia a fost acceptată ca bază clinică a 18 catedre ale USMF „Nicolae Testemiaţnu”, acestea efectuând instruirea studenţilor, rezidenţilor şi perfecţionarea continuă a medicilor din întreaga republică.

Datorită sacrificiului colaboratorilor catedrelor USMF „Nicolae Testemiţanu”, relaţiilor colegiale cu medicii clinicieni şi cercetătorii ştiinţifici, este organizată acordarea asistenţei medicale spitaliceşti şi de ambulator de înaltă calitate în cadrul secţiilor curative ale IMSP IMşiC prin participarea savanţilor în procesul curativ, efectuarea intervenţiilor chirurgicale şi investigaţiilor clinice, organizarea conferinţelor matinale şi morfologice, vizitelor şi consulturilor medicale, elaborarea şi implementarea metodelor noi de diagnostic şi tratament, recuperarea medicală, profilaxia, asigurarea procesului de instruire universitară, postuniversitară şi continuă a medicilor specialişti, implementarea medicinei bazate pe dovezi.

   Instituţia îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu Centrul Ştiinţifico-Practic de Management şi Sănătate Publică, Centrul Naţional de Medicină Preventivă, cu importante organizaţii internaţionale - OMS, UNICEF, UNFPA,  centre universitare şi structuri guvernamentale din Japonia, Franţa, Suedia, SUA, Canada, România, Grecia, Italia, Norvegia, Polonia şi alte ţări.

 

În cadrul IMSP IMşiC activează 7 departamente ştiinţifice:

* Obstetrică şi ginecologie;

* Perinatologie;

* Pediatrie;

* Neuropediatrie;

* Corecţie chirurgicală a viciilor congenitale la copii;

* Imunologie şi microbiologic;

* Morfopatologie.

 

Ele realizează un şir de programe:

I. Evaluarea riscului major al morbidităţii şi mortalităţii perinatale, infantile, materne şi invalidităţii la copii în Republica Moldova.

II. Implementarea auditului deceselor materne şi perinatale la nivel naţional,

Proiecte instituţionale în derulare:

* Determinarea factorilor de risc major în morbiditatea şi mortalitatea perinatală;

* Rolul infecţiei în geneza morbidităţii şi mortalităţii postoperatorii la nou-născuţii cu vicii congenitale;

* Probleme de diagnostic şi tratament în procesul de recuperare a copilului cu handicap neurologic, născut prematur;

* Aspecte etiologice, epidemiologice şi clinico-imunologice în maladiile alergice la copii.

    Perspectiva dezvoltării IMSP IMşiC se conturează în modul următor:

* Un sistem medical modern;

* O Instituţie medicală bine amenajată şi înzestrată cu utilaj adecvat;

* Servicii medicale calitative, înalt specializate şi în volum necesar;

* Un sistem informaţional automatizat;

* Echitate şi egalitate;

* Specialişti de cea mai înaltă performanţă;

* Salarizarea în conformitate cu munca prestată;

* Crearea condiţiilor favorabile pentru protejarea sănătăţii colaboratorilor Instituţiei.

 

   Obiectivul primordial al Instituţiei vizează dezvoltarea nivelului obţinut de acordare a asistenţei medicale calitative prin implementarea noilor tehnologii, conlucrarea strânsă între colaboratorii IMSP IMşiC şi ai USMF „Nicolae Testemiţanu”, ceea ce va conduce spre o mai mare satisfacere a cerinţelor pacienţilor.

Instituţia îşi va continua activitatea, având la bază o concepţie bine determinată: implementarea tehnologiilor bazate pe dovezi în profilaxia, diagnosticul, tratamentul şi recuperarea bolnavilor, elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea calităţii managementului serviciilor medicale acordate mamei şi copilului, pornind de la necesităţile existente în ţară, crearea noilor condiţii de muncă făuritoare pentru colaboratori.

 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.