Laboratoare științifice

Raportul DE AUTOEVALUARE PENTRU REACREDITAREA Institutului Mamei şi Copilului
Anexa 1

la Hotărîrea CSŞDT al AŞM

 

STRUCTURA

Raportului privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională a organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării în anul 2016

Raportul trebuie întocmit   în conformitate cu cerinţele expuse şi va include :

 1. Foaia de titlu cu semnătura directorului, directorului adjunct, secretarului ştiinţific şi contabilului-şef
 2. Cuprins
 3. Copia organigramei organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării, confirmate de CSŞDT cu indicarea numărului de personal total şi pe fiecare subdiviziune aparte (forma 1)
 4. Fişa proiectului de cercetări fundamentale/aplicative (anexa 1.1.)
 5. Fişa proiectului pentru tineri cercetători (anexa 1.1a)
 6. Fişa proiectului din cadrul programelor de stat (anexa 1.2.)
 7. Fişa proiectului de transfer tehnologic (anexa 1.3.)
 8. Fişa proiectului internaţional (anexa 1.4.)
 9. Fişa elaborării (anexa E1, anexa E2)
 10. Fişa raportului de activitate pentru membrii titulari şi membrii corespondenţi ai AŞM (anexa A)
 11. Indicatorii de activitate ai organizaţiei în anul 2016 (forma 2.1.)
 12. Indicatorii de activitate a laboratoarelor şi structurilor de cercetare care au funcţionat în anul 2016 în organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării (forma 2.2.)
 13. Indicatorii de activitate ai şefului de laborator (centru, secţie) şi ai fiecărui cercetător ştiinţific din laborator (centru, secţie) (forma3. se prezintă la şedinţa consiliului ştiinţific al organizaţiei)
 14. Lista publicaţiilor organizaţiei în anul 2016 (forma 4)
 15. Lista invenţiilor înregistrate sau depuse în anul 2016 (forma 5)
 16. Lista cercetătorilor ştiinţifici şi doctoranzilor ai organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării (forma 6)
 17. Deplasări şi stagii peste hotare în anul 2016 (forma 7.1,7.2)
 18. Organizarea manifestărilor ştiinţifice în anul 2016 (forma 8)
 19. Implementarea rezultatelor ştiinţifice în anul 2016 (forma 9)
 20. Activitatea de colaborare ştiinţifică în anul 2016 (forma 10)
 21. Promovarea realizărilor ştiinţifice în mass-media în anul 2016 (forma 11)
 22. Rezumatul activităţii ştiinţifice în anul 2016 (1 pagină)
 23. Propuneri de perspectivă (1 pagină) 
 

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

 

Instituţia Medico-Sanitară Publică

Institutul Mamei şi Copilului

 

 

Raport

Privind ACTIVITATEA

ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ

în anul 2016

 

 

 

 

 

Director:                                                                                 Sergiu GLADUN

Director adjunct:                                                                    Ninel REVENCO

Secretar ştiinţific:                                                                   Ala BURLAC

Contabil-şef:                                                                           Vera OPINCĂ

 

 

CHIŞINĂU – 2016 

 

 


Forma 1 – Organigrama

Anexă la Raportul de activitate al

IMSP Institutul Mamei și Copilului

 ( aprobată la șdința nr.10 Consiliului

Științific IMSP IMC din 23.12.2015)

 

Anexa 1.1.

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative

 

 1. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului

 

Direcţia strategică 8007 „Sănătate şi biomedicină”

 

15.817.04.33 APrevenirea dizabilităţilor, inclusiv a paraliziei cerebrale, la copiii prematuri prin creşterea accesului la servicii calitative şi echitabile de detecţie şi intervenţie timpurie" (inclus în Registrul de Stat al proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 285 din 17.12.2014)

 

 1. Obiectivele proiectului

 

Scopul proiectului: De a contribui la prevenirea dizabilităţilor neurologice (motorii, cognitive, neurosenzoriale), inclusiv a paraliziei cerebrale, la nou-născuţii prematuri cu vârsta de gestaţie (v.g.) până la 34 săpt. şi la termen pentru creşterea calităţii vieţii şi incluziunii sociale mai bune a lor prin servicii echitabile de supraveghere neonatală şi servicii de intervenţie timpurie (SIT).

 

Obiective:

–        De a studia sănătatea somatică, neurologică şi neurodezvoltarea copiilor prematuri în primii 2 ani de viaţă în funcţie de v.g., gen, leziunile cerebrale suferite (hemoragie cerebrală, leucomalacie periventriculară, meningită, ventriculită), prezenţa retardului de creştere intrauterină (RDIU) şi factorul infecţios matern (corioamnionită).

–        De a studia impactul factorilor de risc medicali, sociali (alcool, fumat, sărăcie, violenţa), de mediu, psihologici pentru dezvoltarea PC şi deficitului neurodevelopmental la copilul prematur.

–        De a evalua impactul asupra sănătăţii şi neurodezvoltării prematurilor a terapiilor salvatoare de viaţă administrate în perioada neonatală: steroizi ante- şi postnatal, administrarea O2 şi de surfactant.

–        De a cerceta eficacitatea eritropoetinei în calitate de neuroprotector pentru ameliorarea rezultatelor neurodezvoltării.

–        De a estima eficacitatea Programelor de intervenţie developmentală timpurie în perioada de spitalizare (mediul fizic al secţiei şi la patul copilului, procedurilor antidolorice, stimulare tactilă, supt non-nutritiv, procedeul Kangoroo, exerciţii pasive) şi cea după externare din spital (vorbire, muzică, stimulare fizică, masaj, fizioterapie) pentru prevenirea dizabilităţilor.

–        De a evalua rezultatele de sănătate şi neurodezvoltarea la copiii incluşi în Programul de supraveghere pe termen mediu - la 5-6 ani.

–        De a evalua nevoile părinţilor cu copii prematuri cu probleme neurodevelopmentale pentru estimarea accesului şi calităţii SIT, precum şi serviciilor sociale, psihologice, etc. 

–        De a compara rezultatele sănătăţii şi neurodezvoltării copiilor prematuri la 2 ani de viaţă cu cele ale unor centre din regiune (Ucraina) pentru identificarea unor corelaţii clinico-evolutive comune.

 

 • Termenul executării

 

01.01.2015 – 31.12.2018

 

 1. Volumul total planificat al finanţării

 

2,425,2 (mii lei)

 

 1. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei)

Finanţarea planificată (mii lei)

Executată ( mii lei)

 1. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)

 

Laboratorul științific de perinatologie

Laboratorul de microbiologie şi imunologie

Laboratorul de morfopatologie

 

 • Executorii

 

Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Curteanu Ala, coordonator proiect, dr.med, conf. cercet

Caraman Anatol, executor,  dr.med.

Carauş Tatiana, executor

Rotaru Dorina, executor

Jitarciuc Ala, executor

Mişina Ana, executor, dr.med, conf. cercet.

Samciuc Ștefan, executor

Grecihin Maia, executor

Pîslaru Liliana, executor

Şveţ Elena, executor

Rusu Liubovi, executor

Murşiev Cristina, executor

 

 • Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2016

 

Activităţi planificate

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului (150 de  cuvinte)

 

1.

1.1 şi 1.2. De a studia incidenţa şi structura morbidităţii neurologice în corelare cu alte determinante (indicii socio-demografici materni, complicaţiile sarcinii, naşterii, perioadei neonatale, etc.)

Studiul datelor naţionale asupra incidenţei nou-născuţilor în perioada 2008-2014, în baza mediei flotante pentru obţinerea rezultatelor statistice stabile, arată că rata patologiilor pe greutatea la naştere a crescut pe seama aşa numitelor “altor” patologii, pe când ratele patologiilor severe, usual înregistrate de statisticile oficiale, au rămas relativ constante. Riscul cel mai înalt de mortalitate este atribuit hemoragiilor intraventriculare (HIV) (p52), urmat de ruptura şi hemoragia intracraniană datorată traumei obstetricale (p10) şi sepsisul congenital (p36).

Rezultatele supravieţuirii depind de anamneză, circumstanţele sarcinii şi naşterii şi de calitatea intervenţiilor din perioada neonatală. Astfel, la copiii cu GN ≥2500g  malformaţiile congenitate letale, hipoxia şi asfixia grave sunt cauzele decesului până la externarte, pe când la copiii cu GN 500-999g cauzele de deces sunt prezentate de SDR, hipoxie sau asfixie.

 

2.

1.3-1.6. De a analiza rezultatele morbidităţii şi dezvoltării neurologice la copiii prematuri care au primit diferite terapii salvatoare de viaţă

Rezultatele neurodezvoltării copiilor prematuri la vârsta corectată de 1 an nu au arătat diferenţe statistic concludente în loturile copiilor O2-independenţi şi cei care au administrat O2-terapie cu durată şi concentraţie diferită în perioada de după naştere. Cu toate acestea retardul neurodevelopmental a fost mai exprimat, fără diferenţe statistice, la nou-născuţii aflaţi la suport respirator de circa 3 zile şi la concenţraţii ale O2 de circa 30%. Am stabilit retard neurodevelopmental sever şi mediu pe seama funcţiei expresive cu semnificaţie statistică deşi joasă (RR 0,23, IÎ 0,04; 0,94, p 0,04) la prematurii care au necesitat FiO2>30%, care ne face să credem că concentraţia este un factor mai vulnerabil asupra neurodezvoltării decât durata O2-terapiei.

 

3.

2.1.-2.2. Studiul literaturii asupra efectelor neuroprotectoare ale neuroprotectorilor  și eaborarea chestionarului studiului

Am realizat o căutare a surselor de literatură dedicate efectelor diferitor neuroprotectori asupra neurodezvoltării copiilor născuţi prematur şi la termen. Total au fost studiate 45 de surse, o sinteză a lor fiind prezentată în raportul narativ pe realizarea proiectului în anul curent. Chestionarul studiului efectelor preparatelor neuroprotectoare a fost obţinut prin revederea chestionarului existent de studiu al copiilor incluşi în programul de supraveghere cu ajustarea lui la necesităţile prezentului studiu.

 

4.

II.2.3-2.6. Colectarea cazurilor, completarea bazei electronice de date pentru studiul efectelor neuroprotectorilor, analiza preliminară

Am studiat efectul diferitor posologii ale eritropoetinei (EPO) asupra neurodezvoltarii. Criteriile de includere în studiu: termenul de gestație ≤31sg; virsta mai mică de 24h de viață. Criteriile de excludere din studiu: anomalii incompatibile cu viața (SNC, MCC, anomalii cromosomiale); dereglări hematologice – SCID, incompatibilitate de ABO sau Rh factor; policitemie Ht > 65; infecții congenitle specifice (meningita).

Total în studiu au fost incluși 313 copii: lotul 1 a. 2013-2012 copii fără EPO - 120 de copii, lotul 2 a.2015-2016 cu EPO 300u/kg (doze mici) -120 de copii, lotul 3 a.2016-2017 cu EPO 500u/kg– 73 de copii (necesar 120 de copii). Am studiat: mortalitatea, dereglările severe (PCI, BSID mai mic de 55), rezultatele favorabile.

 

 1. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului)

Total 14

Articole din alte reviste editate în străinătate:

1.      Curteanu A. Neurodevelopmental outcomes in preterm infants with intraventricular hemorrhage and periventricular leukomalacia. Revista “Neonatology. Surgery and Perinatal Medicine”, volumul 6, N 3 (21), 5-12, ISSN 2226-1230 (Print), 2413-4260 (Online)

 

articole din reviste naţionale:

categoria B,

 1. Curteanu A., CarauŞ T. Rolul infecţiei materno-fetale în morbiditatea, mortaitatea şi dizabilitatea copiilor prematuri. Buletin de perinatologie, 1 (69), 2016, 5-14. ISSN 1810-5289
 2. Curteanu A.. Dezvoltarea neurologică în perioada infantilă a nou-născuţilor la termen după un eveniment acut la naştere. Buletin de perinatologie, Buletin de perinatologie, 2016, 2(70), 39-47. ISSN 1810-5289
 3. Curteanu A., Jitarciuc A., Carauş T., Bojadji V., Bunduchi A. Sechelele neurologice la nou-născuţii la termen care au suferit de encefalopatie neonatală. Buletin de perinatologie, Buletin de perinatologie, 2016, 2(70), 25-29. ISSN 1810-5289
 4. Rotaru D., Braila E., Pînzari L., Antoci V., Baleanu G., Condorachi A., Balea Z., Caraman A. Particularităţile evoluţiei clinice şi paraclinice a meningitei neonatale de origine bacteriană. Buletin de perinatologie, 2016, 2(70), 48-57. ISSN 1810-5289
 5. Boboc  A., Caraman A., Boboc Ecaterina, Jitarciuc Ala. Consecinţele asfixiei şi traumtismului obstetrical la nou–născuţi. Buletin de perinatologie, 2016, 2(70), 89-93. ISSN 1810-5289

 

Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / internaţionale):

- internaţionale

1.      Куртяну А. Неврологические нарушения у новорожденных, перенесших асфиксию в родах. Материалы 8-го конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания» и международной научно-практической конференции посвященной 55-летию со дня основания Национального центра охраны материнства и детства «Материнство и детство – достижения, проблемы и перспективы», с. 40-41. www.fpcis.org

2.      Куртяну А., Карауш Т. Динамика показателей здоровья новорожденных в Республике Молдова. Материалы 8-го конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания» и международной научно-практической конференции посвященной 55-летию со дня основания Национального центра охраны материнства и детства «Материнство и детство – достижения, проблемы и перспективы», с. 41-42. www.fpcis.org 

3.      Карауш Т., Куртяну А. Определение факторов риска и научное обоснование нового подхода к анализу случаев смерти доношенных новорожденных. Материалы 8-го конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания» и международной научно-практической конференции посвященной 55-летию со дня основания Национального центра охраны материнства и детства «Материнство и детство – достижения, проблемы и перспективы», с. 33-34. www.fpcis.org 

 

Obiecte de proprietate intelectuală:

1. Jitarciuc A, Curteanu A. Prognozarea riscului apariţiei nou-născuţilor mici pentru vârsta de gestaţie, Seria OŞ Nr. 5357 din 22.06.2016

2. Jitarciuc A, Curteanu A. Estimarea particularităţilor adaptării clinice a copiilor MVG în perioada neonatală. Seria OŞ Nr. 5358 din 22.06.2016

3. Jitarciuc A, Curteanu A. Evaluarea morbidităţii somatice şi neurologice a copiilor MVG în primul an de viaţă cu ajutorul testului BSID-III, Seria OŞ Nr. 5359 din 22.06.2016

 

Certificate de inovator:

1. Curteanu A, Jitarciuc A. Prognozarea dizabilităţilor neurologice la nou-născutul MVG la vârsta de 1 an în funcţie de maturitatea neuromusculară. Certificat de inovator Nr. 435 din 15.03.2016

2. Curteanu A, Jitarciuc A. Aplicarea algoritmului de monitorizare aprecierii dizabilităţilor neurologice la copiii MVG la vârsta de 1 an de viaţă bazate pe pH din cordonul ombilical. Certificat de inovator Nr. 436 din 15.03.2016.

 

 

 1. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2016

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor.

 

Pentru a asigura un nivel înalt de asistenţă medicală pentru reducerea dereglărilor de dezvoltare neurologică pe termen mediu şi lung, o analiză la scară largă a datelor naţionale a morbidităţii a fost realizată cu scopul de a determina incidenţa diferitor factori de risc. Pentru această analiză am folosit sistemul de evaluare a rezultatelor sănătăţii şi supravieţuirii pentru intervenţii în asociere cu greutatea la naştere şi vârsta de deces sau îmbolnăvire. Rezultatele analizei arată fracțiile atribuabile și riscul relativ pentru patologiile care trebuie luate în considerare pentru a determina potenţialul cel mai mare de îmbunătățire pentru sănătatea copilului.

Studiul nostru a furnizat date privind factorii de risc care afectează morbiditatea sugarilor cu risc crescut de dezvoltare a dizabilităților neurologice. Aceste date stabilesc priorități pentru intervenții ce necesită a fi implementate după externarea din instituţiile medicale a nou-născuţilor prematuri din grupurile cu risc înalt pentru patologia somatică şi neurologică. Asemenea studii sunt limitate în regiunile Europei de Est şi Balcani şi extrem de importante în condiţiile dezvoltării intensive a serviciilor de reanimare şi terapie intensivă pentru nou-născuţi şi creşterea supravieţuirii copiilor extrem şi foarte prematuri. 

Rezultatele studiului contribuie la identificarea unor obiective de cercetare științifică mai largi, focusate pe reducerea handicapului și îmbunătățirea calităţii vieții acestor copii, precum şi reducerea poverii economice asupra familiilor din cauza handicapului copiilor.

 

 

 1. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul proiectului în anul 2016 (pînă la 300 cuvinte)

 

Nou-născuţii prematuri au o fracţie atributivă de supravietuire mai mică, comparativ cu nou-născuţii la termen, precum şi un risc mai înalt pentru efectelele pe termen lung, majoritatea suferă de tulburări legate cu greutatea mică la naştere, pneumonii congenitale sau boli asociate cu imaturitatea pulmonară.

Majoritatea copiilor prematuri, care au finalizat programul de supraveghere, au avut un risc antenatal înalt, cu toate că nu am stabilit nici o relație semnificativă cu rezultatele morbidității (c2 2,57, p=0,461) și al retardului de dezvoltare neurologică (cognitiv c2 4,44, p=0,308, expresiv c2 5,58, p=0,169 și motor c2 5,0, p=0,079).

Un procent mic de nou-născuţi prematuri, care au finalizat programul de supraveghere, au avut riscuri înalte preconceptuale și intranatale, cu toate că nu am stabilit relații semnificative între aceste riscuri cu incidența rezultatelor morbidităţii (risc preconceptual c2  2,76, p=0,425 și risc intranatal c2 3,5, p=0,317).

Prezența multiplelor patologii în perioada perinatală este un factor de risc înalt pentru morbiditatea pe termen scurt şi mediu. Majoritatea copiilor prematuri au avut patologii multiple şi, respectiv, cea mai înaltă proporție de rezultate neurodevelopmentale severe. Prezența patologiei multiple nu a arătat asocieri statistic semnificative cu dereglările neurodevelopmentale, prezentate prin rezultatele testului BSID-III, c7,47, p=0,279 şi cu patologia neurologică c2 7,43, p=0,283. Am stabilit asocieri statistic semnificative între rezultatele neurodevelopmentale la copiii născuţi prematur la 2 ani cu asemenea patologii din perioada perinatală ca: sepsisul, hemoragia intraventriculară, leucomalacia periventriculară, meningita, convulsiile și retinopatia prematurităţii.

 

 • Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.) Ministerul Sănătății, Instituțiile medicale din republică.

 

 

 

 

 

 

Conducătorul proiectului:

 dr.medicină, conf. cercetător                         ______________________                Ala Curteanu

 

 

 

 

 

      

 


 
Anexa 1.1.

Fişa proiectului de cercetări fundamentale /aplicative

 

 1. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului

 

Sănătate şi Biomedicină, 15.817.04.31A

 

Mortinatalitatea în Republica Moldova: estimarea factorilor medico-sociali și direcțiile principale de micșorare a pierderilor fetale

 

 1. Obiectivele proiectului

 

Scopul: Micşorarea nivelului mortinatalităţii în Republica Moldova prin  stabilirea structurii, identificarea cauzelor şi  elaborărea măsurilor de prevenire ale pierderelor fetale ante- şi intranatale.

 

Obiective de bază:

1.      Determinarea cauzelor principale în structura mortinatalităţii în Republica Moldova.

2.      Aprecierea influenţei factorilor de risc sociali asupra mortinatalităţii.

3.      Studierea rolului factorilor trombofilici şi a modificărilor morfostructurale ale complexului placentar în apariţia patologiei fetale şi a mortinatalităţii.

4.      Studierea corectitudinii măsurilor organizatorice şi a respectării protocoalelor clinice în conduita acestor cazuri în conformitate cu nivelul de asistenţă medicală.

5.      Aprecierea evitabilităţii cazurilor de deces ante- şi intranatal.

6.      Elaborarea, în rezultatul studiului,  măsurilor consecvente de micşorare şi prevenire a mortinatalităţii în Republica Moldova.

 

 • Termenul executării

 

01.01.2015-31.12.2018

 

 1. Volumul total planificat al finanţării

 

3547,2  (mii lei)

 

 1. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei)

 

Finanţarea planificată ( mii lei)

808,2

 

Executată ( mii lei)

808,2

 

 1. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)

 

Laboratorul științific de obstetrică

Laboratorul de microbiologie şi imunologie

Laboratorul de morfopatologie

 

 • Executorii

 

Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului

 

 

Gaţcan Ştefan – conducătorul proiectului

Petrov Victor – executor

Eţco Ludmila executor

Burlac Ala – executor

Opalco Igor – executor

Pădure Valeriu – executor

Grecu Chiril– executor

Lupaşco Ignatenco Aliona – executor

Manceva Maria – executor

Madan Diana– executor

Petrovici Virgil – executor

Marian - Pavlenco Angela– executor

Rimbu- Luchian Elena – executor

Saptefrati Lilian – executor

 

 • Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2016

 

Activităţi planificate

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului (150 de  cuvinte)

 

1.

Etapa 1. Studiul prospectiv a cazurilor de mortinatalitate

 

Subetapa 1.1.

Analiza stadiului actual al cercetărilor în domeniul managementului sarcinii la femeile cu deces antenatal.

 

Subetapa 1.2.

Elaborarea anchetei de studiu.

 

 

Subetapa 1.3. Elaborarea metodelor de studiu,  cu selectarea şi

colectarea prospectivă a cazurilor cu deces antenatal şi intranatal.

 

 

 

 

 

Subetapa 1.4.

Evaluarea datelor primite in cadrul colectării prospective

a cazurilor cu deces antenatal şi intranatal

 

Subetapa 1.5.

Implimentarea algoritmului de cercetare caz-control şi elaborarea metodelor noi de diagnostic morfopatologic

 

 

Subetapa 1.6.

Analiza statistică şi descrierea rezultatelor etapei I. Raportarea rezultatelor preventive

 

 

 

 

 

Conform planului de acțiune inițial, s-a efectuat rewiul literaturii contemporane de specialitate, ce a permis trecerea în revistă a stării de cercetare, a teoriei şi practicii ce ţin de aspectul managementului sarcinii şi naşterii la femeile cu deces antenatal.

 

Pentru selectarea grupelor de pacienți ce vor fi incluși în studiu, a fost elaborată ancheta  de studiu  prospectiv pentru apreciarea multifactorială a cauzelor de deces antenatal.

 

 

Conform datelor obtinute din reviul literaturii de specialialitate, a fost elaborată metodologia de cercetare cu

determinarea eşantionului de studiu clinic.

S-a initiat colectarea prospectivă a cazurilor de deces antenatal din Centrul Perinatal Nivelul III pe perioada anilor 2015-2016 cu formarea bazei de date în programul informaţional.

S-a elaborat modelul de cercetare cu determinarea metodologiei de selectare şi colectare a materialului clinic şi morfohistologic.

 

In baza datelor primite în urma evaluării materialului acumulat au fost apreciate directiile principale de studiu prospectiv: factorii socio-economici, sarcina matura, retardul de creştere intrauterină a fătului, patologia maternă somatică şi obstetricală, patologia infecţioasă în sarcina pretermen.

 

În baza criteriilor de selectare şi colectare prospectivă a cazurilor cu deces antenatal a fost determinat şi implimentat algoritmul de cercetare caz-control.

A fost elaborata metoda bacterioscopica pentru studiul materialului tisular din decese antenatale si metoda coroziva de cercetare a placentei.

 

S-a efectuat prelucrarea statistica a datelor obtinute in cadrul studiului etapei I si raportarea rezultatelor obţinute la sedintele Consiliului stiintific al IMSP IMsiC.

Versiunea de lucru a protocolului instituţional dedicat conduitei obstetricale a pacientelor cu decesul antenatal cu integrarea rezultatelor studiului.

 

2.

Etapa 2.

Determinarea factorilor majori implicaţi în mortinatalitate

 

Subetapa 2.1.

Evaluarea factorilor medicali implicaţi în mortinatalitate.

 

 

 

 

 

 

 

 

Subetapa 2.2.

Evaluarea factorilor nemedicali implicaţi în mortinatalitate.

 

 

 

Subetapa 2.3.

Ajustarea metodelor noi de cercetare a complexului fetoplacentar.

 

Subetapa 2.4.

Continuarea completării bazei de date cu cazuri noi, finalizarea completării bazei de date.

 

Subetapa 2.5.

Analiza statistică prezumptivă a rezultatelor studiului prospectiv

Modelarea studiului de apreciere a factorilor de risc ai mortinatalităţii şi configurarea caracteristicii de studiu.

 

Sub-etapa 2.6.

Sinteza rezultatelor obţinute în baza analizei statistice.

Raportarea anuală

 

 

 

 

 

Au fost determinaţi factorii de risc medicali cu impact major asupra provocării decesului intrauterin al fătului. S-a constatat ca vârsta maternă ≥ 35 de ani este un factor de risc statistic semnificativ al decesului intrauterin al fătului la termen. Pare că un rol protectiv poate avea anamnestic obstetrical agravat. Astfel, în lotul de control proporția femeilor, ce au avut cel puțin un avort spontan este mai mare decât în lotul de mort-născuți. Aceiași tendință în privința uterului cicatriceal.  Infecțiile mamei specifice (hepatita, sifilia, ert) au contribuit nesemnificativ la decesul fătului in utero.

 

Au fost apreciaţi factorili de risc nemedicali cu impact major asupra condiţionării decesului prenatal al fătului. S-a constatat ca au prezentat o semnificație statistică următorii factori sociali: lucrului fizic greu, lipsa sau evidența insuficientă  la medicul de familie (investigatii, gravidograma, vizite insuficiente, evidenţa tardivă).

 

A fost efectuata ajustarea metodei bacterioscopice pentru materialul tisular din decese antenatale.si metodei corozive de cercetare a placentei.

 

 

Conform direcţiilor selectate de studiu, a fost oformată şi stratificată baza de date informaţională al loturilor de cercetare..

 

 

 

Au fost determinate loturile specifice de studiu caz-control,

au fost finalizate şi pregătite pentru analiza statistică Bazele electronice cu datele pacientelor anchetate din loturile de studiu.

Trasarea metodologiei studiului morfohistologic.

 

 

 

 

 

S-a efectuat prelucrarea statistica a datelor obtinute in cadrul studiului etapei II cu sistematizarea lor, oformarea raportului anual al rezultatelor studiului ştiinţific si raportarea rezultatelor obţinute la sedintele Consiliului stiintific al IMSP IMsiC..

A fost stabilita structura cauzala a mortalităţii antenatale în IMSP IMşiC pe anii 2015-2016, în baza rezultatelor obţinute cu determinarea factorilor de risc ai mortinatalităţii.

 

 1. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului)

 

–        articole din reviste naţionale:

–        categoria B:

 

1.      Bursacovschi N., Petrov V., Eţco C. Decesul intrauterin al fătului matur: factorii de influenţă. Buletin de Perinatologie, 2 (70), 2016, p.118-122

 

      – Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri

-           internaţionale:

 

1.      Petrov V., Bursacovschi N., Eţco C.. Advanced maternal age and the risk of stillbirth at term.. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2016 (XXV European Congress of Perinatal Medicine. Maastriht, Netherlands, 2016).

2.      Bursacovschi N., Petrov V., Eţco C.. Relevant conditions of stillbirth at term. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2016 (XXV European Congress of Perinatal Medicine. Maastriht, Netherlands, 2016).

3.      Lupascu A.. The level of sexual hormones in women of reproductive age with cirrhotic portal hypertension. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2016 (XXV European Congress of Perinatal Medicine. Maastriht, Netherlands, 2016).

4.       Cospormac V., Petrov V.. Simulations in medicine through participants’ opinions. 3rd International Conference Health Technology Management October 6-7, 2016, Chisinau, Moldova, p.57.

5.      Grecu Ch., Lupascu A. Factorii medico-sociali în structura mortinatalităţii. Conferinţa internaţională ,,Zilele neonatologiei moldave” ediţia  a IX-a ,,Asfixia nou născutului. Infecţia nosocomială la nou născut”.

6.      Pădure V., Petrov V., Opalco I. Factorii de risc infecţioşi în determinismul mortinatalităţii pretermen. Conferinţa internaţională ,,Zilele neonatologiei moldave” ediţia  a IX-a „Asfixia nou născutului. Infecţia nosocomială la nou născut”.

7.      Bursacovschi N., Petrov V., Eţco C. Deces intrauterin al fătului matur: ce factori pot influenţa? Conferinţa internaţională ,,Zilele neonatologiei moldave” ediţia  a IX-a ,,Asfixia nou născutului. Infecţia nosocomială la nou născut”.

 

 

 1. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2016

 

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor.

 

Anual la nivel mondial au loc cel puțin 2,65 milioane de decese intrauterine a fătului în al III trimestrul de sarcină, dintre care 98%  în țările cu venit jos și mediu. Rata mortinatalității variază de la 2,0 la 1000 de născuți în Finlanda până la 40 și mai multe decese la în Nigeria și Pakistan. În Republica Moldova (RM) rata mortinatalității a constituit 6,7  și 7,1 la 1000 de născuți vii și morți în anul 2012 și 2013, respectiv.

Pentru a putea influienţa pozitiv fenomenul de mortinatalitate în vederea diminuării acestuia este necesar în cadrul studiului ulterior de elucidat detalii despre: anamneza infecţioasă detaliata, profilul TORCH, evoluția sarcinii, tratamentul administrat in timpul sarcinii, strea de sanatate a tatălui, starea familială, condiții de trai si muncă si factorii nocivi potențiali.

Consideram oportuna studierea aprofundată morfopatologică a patologiei complexului placentar ca una dintre cauze majore a hipoxiei intrauterine a fătului, care adeseori se soldează cu deces intrauterin fetal.

Studiul necesită prelungire cu aprofundare minuţioasă a evoluării metodologiei de conduită a sarcinei în trimestrele II-III, pentru evidenţierea factorilor medicali şi sociali, care au impact asupra mortinatalităţii şi elaborarea recomandărilor la toate nivelele de asistenţă perinatală.

In baza datelor obtinute in cadrul studiului, recomandam:

-           pregătirea şi investigarea amplă a femeilor, ce doresc să conceapă un copil, cu mortinatalitate în anamneză;

-          elaborarea unui program îndreptat spre îmbunătăţirea serviciului medical şi asistenţei sociale în sectoarele rurale cu implicare a medicilor de familie, asistentelor medicale (moaşelor) şi a asistenţilor sociali şi a organelor administrative locale;

-          consiliere adecvată şi oportună la timp a lăuzelor de către psiholog, cu scopul prevenirii ratei înalte a depresiilor.

 

 
 1. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul proiectului în anul 2016 (pînă la 300 cuvinte)

 

Fenomenul de mortinatalitate are o structură cauzală complicată dependenţă de termenul de gestaţie şi este determinată de o combinaţie de factori etiopatogeni.

În prezența problemelor prenatale precum, circulară cervicală dublă de cordon, oligo sau polihidramnion  retardul de creștere intrauterină a fătului la internarea pacientei în staționar la termenul de 37 săptămâni se recomandă examinarea consultativă în vederea rezolvării mai rapide  a sarcinii.

Patologia somatică nu ocupă un rol primordial în structura cauzală a mortinatalității, însă prezența patologiei materne crește riscul pierderilor fetale antenatale.

Evoluţia sarcinii pe fondal pereclitat precum: iminenţa de naştere, hemoragia antenatală, stările preeclamptice – sunt asociate cu un risc atribuabil sporit al mortinatalităţii.

RCIUF reprezintă cea mai importantă, clinic şi instrumental uşor diagnosticabilă cauză a mortinatalităţii datorită cărui fapt este corijabilă. O conduită activă corectă şi oportună în cazul RCIUF va permite reducerea nivelului decesului in-utero.

Fenomenul de mortinatalitate pretermen este asociat cu inflamaţile cronice ale organelor genitale materne, focarele cronice de infecţii extragenitale şi infecția intrauterină.

 

 • Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.)

 

Ministerul Sănătății, Instituțiile medicale din republică.

 

 
 
 
 
 
 
Conducătorul proiectului:
Dr.șt.med., conf.cercet.               _____________________________      Ștefan Gațcan


Anexa 1.1.

Fişa proiectului de cercetări fundamentale /aplicative

 

 1. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului

 

Sănătate şi Biomedicină, 15.817.04.31A

 

Aplicarea diferențiată a metodelor clasice, laparascopic asistate și minim-invazive în tratamentul chirurgical al malformațiilor intestinale la copii

 

 1. Obiectivele proiectului

 

 

Obiectivele studiului:

 1. Aprecierea prospectivă și retrospectivă a criteriilor clinice, paraclinice, anatomotopografice și de vârstă în selectarea strategiei chirurgicale;
 2. Studierea informativității imagisticii radiologice, neurofiziologice, factorilor imunobiologici de protecție limitrofi și histomorfologici de examenare în determinarea semnelor obiective pentru aplicarea unei sau altei tehnici chirurgicale de corecție;
 3. Aprecierea impactului vârstei copilului, localizării anatomo-topografice și extinderii segmentului congenital afectat asupra posibilităților și limitelor implimetării variantei tehnicii chirurgicale;
 4. Elabora criteriilor obiective de selectare a modalității chirurgical-tehnice de corecție radicală a malformațiilor intestinale;
 5. Efectuarea studiul comparativ al eficienței curative recent postoperator și la distanță a metodelor chirurgicale clasice, laparascopic asistate și minim-invazive în tratamentul malformațiilor intestinale

 

 • Termenul executării

 

2015-2018

 

 1. Volumul total planificat al finanţării

 

2.663,8 (mii lei)

 

 1. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei)

 

Finanţarea planificată 679,2 ( mii lei)

 

Executată 679,2 ( mii lei)

 

 1. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)

 

IMSP ICŞDOSMşiC Laboratorul ştiinţific de corecţie chirurgicală a viciilor congenitale la copii

IMSP ICŞDOSMşiC Laboratorul ştiinţific morfopatologie

IMSP ICŞDOSMşiC Laboratorul ştiinţific imunologie și bacteriologie

 

 

 • Executorii

 

Nume, prenume

Funcţia în cadrul proiectului

1

Boian Gavril

conducătorul proiectului

2

Sintîna Lilia

cercetător ştiinţific

3

Boian Veaceslav

cercetător ştiinţific

4

Zabun Tatiana

cercetător ştiinţific stagiar

5

Dogotari Nicolae

cercetător ştiinţific stagiar

6

Litovcenco Anatolie

cercetător ştiinţific stagiar

7

Scutaru Vadim

cercetător ştiinţific stagiar

8

Donea Andrei

Cercetător ştiinţific stagiar

9

David D.

cercetător ştiinţific stagiar

 

 • Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2016

 

 

Activităţi planificate

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului (150 de  cuvinte)

 

1.

Inițierea studiului cu instruirea personalului și însușirea metodelor pentru asigurarea intervențiilor chirurgicale laparascopic asistate și minim-invazive în malformațiile intestinale la copii.

Asigurarea tratamentului chirurgical specializat a copiilor cu malformații intestinale prin metode clasice.

Conform planului de acțiune inițial s-a efectuat rewiul literaturii ce a permis identificarea factorilor de bază ce influiențează divergenţa de păreri a specialiștilor în selectarea variantei optimale a tehnicii chirurgicale pentru soluționarea malformațiilor intestinale. Printre factorii de bază figurează specificul anatomo-topografic a zonei afectate de intestin, vîrsta pacientului, caracterul malformaţiilor concomitente, complicaţiilor şi patologiilor asociate.

Pentru selectarea grupelor de pacienți ce vor fi incluși în studiu a fost elaborată metodologia de examenare a pacienților lotului de studiu, care prevedea studiul fondalului premorbid şi manifestărilor (simptomatica) clinice generale şi locale, datelor explorărirlor neurofiziologice şi instrumentale de rutină (examenul endoscopic, radiologic, echografic şi de laborator). Metodologia de examenare elaborată a permis diagnosticul malformațiilor intestinale în 94,6% cazuri.

Pentru pacienții incluși în lotul ce au urmat tratament chirurgical clasic s-a elaborat conduita terapiei preoperatorii, care avea drept scop temporizarea intervenţiei chirurgicale până la momentul oportun. Avantajul principal al acestei strategii este micşorarea riscului vital, evitarea intervenţiilor chirurgicale de etapă, asigurarea unui efect chirurgical estetic şi funcţional net superior operaţiilor de urgenţă. Urmarea acestei strategii ne-a permis asigurarea corecției chirurgicale radicale primare la 100% din pacienți.

 

 1. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului)

 

- Capitole în manual:

1. BABUCI, S., SINIŢÎNA, L. Capitolul 2. „Defecte congenitale ale peretelui abdominal”. In: BABUCI, S. Patologia chirurgicală abdominală la copii. Ch.: „Tipografia Centrală”, 2016, pp. 34-45.

2. BABUCI, S., SINIŢÎNA, L. Capitolul 14. „Enterocolita ulcero-necrotică a nou-născutului. In: BABUCI, S. Patologia chirurgicală abdominală la copii. Ch.: „Tipografia Centrală”, 2016, pp. 456-479

3. BABUCI, S., BOIAN, G. Capitolul 18. ”Malformațiile congenitale ale colonului”. In: BABUCI, S. Patologia chirurgicală abdominală la copii. Ch.: „Tipografia Centrală”, 2016, pp.586-630

- Articole din reviste naţionale

categoria B

1. SINIŢÎNA, L., DAVID, V., PETROVICI, V., SAMCIUC, ŞT., BOIAN, V., BOIAN, G. Evaluarea particularităţilor morfopatologice prin metode clasice şi moleculare la copii cu vicii congenitale intestinale. Buletin de perinatologie. 2016, 1(69), p. 38-43.

2. BOIAN, G., PISARENCO, A., BOIAN, V., LITOVCENCO, A. Posibilități și limite în diagnosticul și tratamentul medico-chirurgical al malformațiilor congenitale majore la nou-născuți. Buletin de perinatologie. 2016, 1(69), p. 14-20.

3. BABUCI, S., DOGOTARI, N. Aspecte clinico-evolutive în chistul hidatic pulmonar. Buletin de perinatologie. 2016, 1(69), p.113-119

4. BOIAN, G., BOIAN, V., SINITÎNA L. Hipoxia perinatală în geneza leziunilor neuronale intestinale la copii. Buletin de perinatologie. 2016, 2(70), p. 94-98.

 

- rapoarte publicate/Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / internaţionale)

        1. DOGOTARI, N. Particularități clinico-evolutive și de tratament în chistul hidatic pulmonar complicat. Jurnalul Pediatrului. Vol.XIX, Supplement 1, 2016, p. 100-101

 

 1. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2016

 

 

În baza studiului efectuat s-au selectat criteriile de includere a copiilor cu malformații intestinale pentru intervenții chirurgicale minim-invazive.

•      Diagnoza pozitivă de maladie Hirschsprung și bloc infrarectal cauzat de acalazia sfincterului anal intern

•      Vârsta pacientului - limita de vârstă optimală pentru tratament chirurgical minim invaziv este perioada de nou-născut și sugar

•      Extinderea zonei aganglionare - aplicarea tehnicii chirurgicale minim invazive este argumentată la formele ultrascurte și clasice a maladiei Hirschsprung

•      Efectuarea operaţiei numai bolnavilor cu constantele biologice normale sau compensate

Asigurarea tehnico-materială conform cerințelor inaintate de specificul intervențiilor chirurgicale minim invazive

 

 

 1. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul proiectului în anul 2016 (pînă la 300 cuvinte)

 

Conform planului de lucru pentru anul 2016 s-a continuat  examenul clinico-paraclinic multimodal a copiilor suspecți pentru malformații intestinale. S-au apreciat unitățile nozologice cărora le pot fi aplicate metologia chirurgicală minim-invazivă. A fost elaborat protocolul acţiunilor diagnostice (clinice, neurofiziologice, histomorfologice, imunobiologice) în argumentarea intervențiilor minim-invazive de corecție a viciilor intestinale la copii.

Tratamentul copiilor selectați în baza metodologiei diagnostice elaborate. În mod practic aprecierea avantajelor și dezavantajelor tehnicii chirurgicale minim-invazive.

 

 • Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.)

 

Secțiile de profil chirurgical din R. Moldova

 
 
 
 
 
 
Conducătorul proiectului:

Dr.hab.șt.med., conf.cercet.                    _____________________________      Gavriil Boian

 


 
Anexa 1.1.

Fişa proiectului de cercetări fundamentale / aplicative

 

 1. Denumirea direcţiei strategice, codul şi denumirea proiectului

 

18.04 Sănătate şi biomedicină, 15.817.04.32A

 

Evaluarea factorilor determinanţi ai morbidităţii şi mortalităţii copiilor prin maladii genetice şi profilaxia lor în populaţia Republicii Moldova

 

 1. Obiectivele proiectului

 

Evaluarea factorilor genetici şi metabolici care determină morbiditatea şi mortalitatea prin maladii genetice monogenice, şi în special, erori înnăscute de metabolism, în scopul profilaxiei maladiilor genetice în populaţia Republicii Moldova.

Strategia 1.  Implementarea algoritmelor de diagnostic al erorilor înnăscute de metabolism şi abordarea diferenţiată pentru alegerea unui tratament individualizat.

Stategia 2. Eficientizarea metodelor de diagnostic al maladiilor neurogenetice cu abordarea diferenţată a maladiilor neurometabolice.

 • Termenul executării

 

2015-2018

 

 1. Volumul total planificat al finanţării

 

3925,2 (mii lei)

 

 1. Volumul finanţării pe perioada evaluată (mii lei)

 

Finanţarea planificată ( mii lei)        981,3

 

Executată ( mii lei)      981,3

 

 1. Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)

 

 

Laboratorul de Profilaxie a Patologiilor Ereditare (Lab PPE)

Laboratorul de Genetică Moleculară Umană (Lab GMU)

Laboratorul Neuropediatrie (Lab NP)

 • Executorii

 

Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului

 

1.

Ușurelu Natalia, cercetător științific coordonator, coordonator proiect

2.

Barbova Natalia, șef Laborator Profilaxia Patologiilor Ereditare

3.

Sacară Victoria, șef Laborator Genetică Moleculară Umană

4.

Badicean Dumitru, cercetător științific superior Lab GMU

5.

Egorov Vladimir, cercetător științific Lab PPE

6.

Boiciuc Chiril, cercetător științific stagiar Lab GMU

7.

Blăniță Daniela, cercetător științific stagiar, Lab PPE

8.

Hlistun Victoria, cercetător științific stagiar Lab GMU

9.

Grosu Iulia, cercetător științific stagiar Lab GMU

10.

Sprincean Mariana, șef Laborator Neuropediatrie

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Sumarul activităţilor proiectului realizate în anul 2016

 

Activităţi planificate

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului (150 de  cuvinte)

 

1.

Etapa II: ETAPA de IMPLEMENTARE:

Pregătirea și transferul algoritmelor noi de diagnostic clinic și de laborator al bolilor genetice, inclusiv al Erorilor Înnăscute de Metabolism (EIM) în practica medicală.

 

Aplicarea algoritmului de ”work-up metabolic” elaborat în etapele precedente pe 330 pacienți cu identificarea instrumentelor clinice și de laborator de I-a linie în diagnosticul EIM, evidențiind erori din grupul aminoacidopatiilor, aciduriilor organice, dereglărilor metabolismului carbohidraților, dereglări mitocondriale și energetice, ale neurotransmițătorilor si lisosomale. Au fost pregatite si testate 6 metode noi in dagnosticul de laborator molecular-genetic al unor EIM prin PCR, qPCR, Senger-sequence.Permanent se completează Bio-Banca pacienților cu EIM în baza cazuisticii IMSP IMC CSRGM (ser/plasma/urina/ADN), Registrul Național pe Boli Rare, a fost creată o e-Bază de date cu pacienti suspecți la EIM. Continuă Monitoring-ul Malformațiilor Congenitale și Screening-ului neonatal. S-a aderat la 3 Consorții internaționale mari: Consorțiul iNTD si e-IMD (coord. Heidelberg, Germania), Studiu  multicentric-PKU (coord. Groningen, Olanda). Au fost câștigate 1 proiect bilateral moldo-român (Timisoara, nr. 172/Ro, finanțare din 01.09.2016), 1 Proiect pentru Tineri Cercetători  (PTC, nr. 16.812.04.33F, finanțare din 01.01.2017).

 

 1. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul dat pe anul 2016 (conform formei 4 din structura raportului)

 

·        Manual:

1.      SACARĂ, V. Genetică Umană. Ch.: Tipografia „Biotehdesign„, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Mamei şi Copilului, 2016. 181p. ISBN 978-9975-933-91-9.

 

·        Articole în reviste naţionale (categoria B):

1.      PALADI, E., SPRINCEAN, M., CĂLCÎI, C. Manifestări clinice în scleroza tuberoasă. Revista ştiintifico-practică Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinău, 2016, nr. 2 (66),182-184. ISSN 1729-8687.

2.      PALADI, E., SPRINCEAN, M., EŢCO, L. Manifestări epileptice în erori înnăscute de metabolism. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2016, nr. 1(50), 325-329. ISSN 1857- 0011.

3.      SPRINCEAN, M., BARBOVA, N., HALABUDENCO, E., EŢCO, L., UŞURELU, N., SECRIERU, V., NOUR, V., SACARA, V., STRĂTILĂ, M. Rolul consultului medico- genetic în profilaxia bolilor genetice prin diagnostic citogenetic prenatal. Buletin de Perinatologie. Chişinău, 2016, nr. 1(69), 31-38. ISSN 1810-5289.

4.      SPRINCEAN, M., BARBOVA, N., HALABUDENCO, E., EŢCO, L., MIŞINA, A., SAMOILENCO, T., PALADI, E., GHILUŢA, O., EGOROV, V. Clinical-genetic diagnosos in Turner Syndrome. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2016 2016, nr. 1(50), 195-200. ISSN 1857- 0011.  

5.      SPRINCEAN, M., EŢCO, L., PALADI, E. Unele aspecte ale consilierii psihologice a familiilor copiilor cu patologii neurogenetice. Revista ştiintifico-practică Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinău, 2016, nr. 3 (67), 141-145. ISSN 1729- 8687.

6.      SPRINCEAN, M., EŢCO, L., PALADI, E. Studiul morbidităţii neurologice şi genetice în raioanele Republicii Moldova: Calaraşi, Teleneşti şi Comrat. Buletin de Perinatologie. Chişinău, 2016, nr. 2(70), 30-39. ISSN 1810-5289.

7.      ŢURCAN, C., SPRINCEAN, M. Manifestări clinice în osteogeneza imperfectă. Buletin de Perinatologie. Chişinău, 2016, nr. 2(70), 98-101. ISSN 1810-5289.

8.      SACARA, V.; Levițchi, A.; Groppa, St. Diagnosticul molecular-genetic în Republica Moldova: Istoria și Perspective. Buletin de perinatologie, 1(69) 2016. p.20-26. ISSN 1810-5289.

9.      USURELU, N. Era erorilor înnăscute de metabolism în Moldova. Buletinul de perinatologie, 2016, 1(69), 54.ISSN 1810-5289.

·        Articole în culegeri internaţionale:

1.      БАРБОВА Н.И. Современные возможности пренатального медико-генетического консультирования в профилактике муковисцидоза. Инновационные исследования: проблемы и пути решения: сборник статей Международной научно-практической конференции / Под общ. Ред. Г.Ю.Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2016, с.173-182.

·        Teze ale comunicărilor ştiinţifice naţionale:

1.      GROSU, I., EGOROV V., SACARĂ, V. Carrier and prenatal diagnosis in families with DMD disease during 2013-2015 in Republic of Moldova. References and purposes. Current Aspects and Prospects in Biomedicine, Conferința Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor, 25.03.2016.

2.      PALADI E., SPRINCEAN M. The clinical particularities in Apert syndrome. Conferinţa Naţională de Pediatrie. Probleme şi căi de soluţionare în asistenţa medicală copiilor. Chişinău 9-10 septembrie, 2016, p. 43-44.

3.      SPRINCEAN M. Resourses of innovation in medical-genetic counseling. Conferinţa Naţională de Pediatrie. Probleme şi căi de soluţionare în asistenţa medicală copiilor. Chişinău 9-10 septembrie, 2016, p. 50-51.

4.      SPRINCEAN M. Aspecte ale profilaxiei patologiilor genetice. Buletin de Perinatologie. Materialele Conferinţei a II Naţională în Sănătatea adolescenţilor „Sporirea rezilienţei – dezvoltarea sănătoasă în condiţii de risc”, Chişinău, 2016, nr. 3 (71), p. 95. ISSN 1810-5289. Categoria B.

5.      ȚURCAN D., GROSU I.. Evolution of instruments for the analysis of quantitative polymerase chain reaction (Q-PCR), Current Aspects and Prospects in Biomedicine, Conferința Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor, 25.03.2016.

·        Teze ale comunicărilor ştiinţifice internaţionale:

1.      BARBOVA, N., EGOROV, V., SPRINCEAN, M., HALABUDENCO, E., STRATILA, M. Monitorizarea malformaţiilor congenitale la populaţia Republicii Moldova în anii 2011- 2015. Volum de rezumate. Conferinţa naţională cu participare internaţională NETINCARE– standarde europene şi bune practici în ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului. Chişinău, 2016. 11-12. ISBN 978-9975-4464-4-0.

2.      BARBOVA, N., EGOROV, V., SPRINCEAN, M., HALABUDENCO, E., NOUR, V., SECRIERU, V., SASARA, V., STRATILA, M. Analyzis of the results of invasive prenatal diagnosis în Republic of Moldova from 2013 to 2015. Volum de rezumate. Conferinţa naţională cu participare internaţională NETINCARE – standarde europene şi bune practici în ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului. Chişinău, 2016. 55-56. ISBN 978-9975-4464-4-0.

3.      BLĂNIȚĂ, D., SACARĂ, V., RAILEAN, G., STAMATI, A., HOFFMANN, G.F., STEINFELD, R., UȘURELU, N.: Dereglările metabolismului peroxisomal: Adrenoleucodistorfie x-linkată. Școala Medicală Pediatrică ediția a V-a, Iași, România, 18-19 octombrie 2016, 32. ISSN 2393-3453.

4.       BLĂNIȚĂ, D.; SACARA, V.; RAILEAN, G.; HOFFMANN, G.; STEINFELD, R.; USURELU, N. Adrenoleucodistrofie tip X-linkată: unicul caz din Moldova,  Conferința națională cu participare internațională NETINCARE- standarde europene și bune practici în ocrotirea sănătății mamei și copilului, Chisinau, Moldova. Abstract book. 6 mai 2016. P15. ISBN 978-9975-4464-4-0

 1. BOICIUC, K.; GEMPERLE-BRITSCHGI, C.; SATO D.; RIMAN, N.; BADICEAN, D.; BLANITA, D.; HLISTUN, V.; SACARA, V.; THÖNY, B.; USURELU, N. Spectrum of PAH variants in phenylketonuria patients from the Republic of Moldova and identification of a novel p.M1T missense allele. Journ Inner Metab Dis, Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Rome, Italy, 4-8 September, 2016, 39 (suppl 1) S249. ISSN 0141-8955; (IF = 3.541).
 2. MUNTEANU, D.; SACARĂ, V.; VUDU, L.;  UȘURELU, N. Obezitatea la copii - particularități ale metabolismului În diferite perioade de vârstă. Școala Medicală Pediatrică Iași, 20-22 octombrie 2016, 49. ISSN 2537-1401.

7.      Paladi, E., Sprincean, M. The clinical polymorfism manifestation in tuberous sclerosis. Buletin de Perinatologie. Chişinău, 2016, nr. 2(70), p. 139. ISSN 1810-5289

 1. Paladi, E., Sprincean, M. Ataxia Friedreich – caz clinic. Volum de rezumate. Conferinţa naţională cu participare internaţională NETINCARE – standarde europene şi bune practici în ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului. Chişinău, 2016. p.33-34.

9.      Paladi, E., Sprincean, M. A rare case report on tuberous sclerosis. Materialele Conferinţei Internaţionale a tinerilor cercetători. Ucraina, 2016, p. 83.

10.  SPRINCEAN M. Aspecte ale profilaxiei patologiilor genetice. Buletin de Perinatologie. Materialele Conferinţei a II Naţională în Sănătatea adolescenţilor „Sporirea rezilienţei – dezvoltarea sănătoasă în condiţii de risc”, Chişinău, 2016, nr. 3 (71), p. 95. ISSN 1810-5289. Categoria B

11.  Sprincean, M., Halabudenco, E., Eţco, L. The role of medical-genetic counseling in the prophilaxis of genetic diseases. Ginecologia+ro. Supliment. Materialele celui de+al 4-lea Congres al Societăţii Române de Ultrasonografie în Obstetrică şi Ginecologie (SRUOG) şi ale Conferinţei Naţionale Zilele Medicale „Vasile Dobrovici”, ediţia a 13-a. Iaşi, 14-17 aprilie 2016, p. 64. ISSN 24575666. ISSN-L 2457 5666.

12.  Sprincean, M., Halabudenco, E., Barbova, N., Paladi, E., Eţco, L. Particularităţile neurodevelopmentale ale copiilor cu sindromul Williams. Volum de rezumate. Conferinţa naţională cu participare internaţională NETINCARE – standarde europene şi bune practici în ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului. Chişinău, 2016. p. 47-48.

 1. UȘURELU, N.; NICOLESCU, A.; BLĂNIȚĂ, D. ; SACARA, V., GARAEVA, S.; TARCOMNICU, I.;  STAMBOULI, D.; BALOGH, L.;  DELEANU, C. Instrumente diagnostice în Erorile Înnăscute de Metabolism. Școala Medicală Pediatrică Iași,18-19 octombrie 2016, 21. ISSN 2393-3453.
 2. VLIET, VAN D.; BERRY, G.T.; BLAU, N.;  FEDERICO, A.; FEILLET, F.; GIZEWSKA, M.; HERTECANT, J.; JUNGKLAWITTE R, S.; MOSELEY, K.D.; RUTSCH, F.; TREFZ, F.K.; USURELU, N.; SPRONSEN VAN F.J Moving beyond phenylalanine levels to further optimize PKU management. Journ Inner Metab Dis, Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Rome, Italy, 4-8 September 2016. 39 (suppl 1) S-102. ISSN 0141-8955 (IF = 3.541).

·        Publicații electronice:

1.       MIHU, I., GROPPA, S., BARBOVA, N.,  Sindromul Noonan la copil. Protocol clinic naţional PCN – 170,  Chișinău, 2016, 24 p. http://old.ms.gov.md/_files/15287-PCN%2520-%2520Sindromul%2520Noonan%2520la%2520copil.pdfhttp://old.ms.gov.md/_files/15287-PCN%2520-%2520Sindromul%2520Noonan%2520la%2520copil.pdf

2.       MIHU, I., GROPPA, S., BARBOVA, N.,  Sindromul Turner la copil. Protocol clinic naţional PCN –171,  Chișinău, 2016, 27 p. http://old.ms.gov.md/_files/15289-PCN%2520-%2520Sindromul%2520Turner%2520la%2520copil.pdf

·        Teze sub forma e-Poster:

1.      BLĂNIȚĂ, D.; SACARA, V.; RAILEAN, G.; HOFFMANN, G.; STEINFELD, R.; USURELU, N. X-linked adrenoleukodystrophy: the only case in Moldova. European Journal of Human Genetics, Barcelona, Spania. 2016.(poster electronic E-P06-34).

2.      HLISTUN V.; USURELU N.; V. EGOROV; GROSU I.; BOICIUC C.; PARII A.; MUNTEAN A.; SACARA V. Genetic polymorphism in FV, FII, MTHFR, MTR and MTRR genes in couples with recurrent pregnancy loss from Republic of Moldova. European Journal of Human Genetics, Barcelona, Spain, 2016. (Poster electronic E-P01.67)

3.      Halabudenco, E., Sprincean, M., Barbova, N., Eţco, L., Secrieru, V., Capros, H., Nour, V., Stratila, M. Prenatal diagnosis of chromosomal abnormalities: case of Republic of Moldova. European Journal of Human Genetics. Barcelona, Spain, 2016, p. 594.

4.      SPRINCEAN, M., EŢCO, L., NICOLAESCU, E. P., PALADI, E., SACARA, V. The parcularities of development of children till three years old with Martin-Bell syndrome (X- fragil syndrome). European Journal of Human Genetics. Barcelona, Spain, 2016, p.276- 277. (IF=4.58)

5.      SACARA, V. C. Multifactor dimensionality reduction: detection gene-gene interactions in DMD studies. ESHG 2016 – Abstracts,  2016, 300.

6.       ROTARI, I.; ANDRIESH, L.; SCHITCO, O.; IARMOLIUC, O.; PALII, I.; POLYAKOV, A.; SACARA, V. Wiskott-Aldrich syndrome in Moldova: a case report.  ESHG 2016 – Abstracts, 2016, 641.

 

 1. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2016

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor.

 

Erorile innascute de metabolism (EIM~1500 nozologii) sunt un domeniu vast si interesant al medicinii, care determină o mare pondere în morbiditatea și mortalitatea infantilă (1:500nn) și pentru soluționare impune o conlucrare a mai multor echipe medicale plurispecializate, în colaborare interdisciplinară, genetica devenind o știință integrativă datorită progresului tehnico-științific. Acest domeniu nu a fost precăutat până acum în Moldova, inițiindu-l în cadrul proiectului dat. Aplicarea algoritmului de ”work-up metabolic” elaborat în etapele precedente pe 330 pacienți cu identificarea instrumentelor clinice și de laborator de I-a linie în diagnosticul EIM permite recunoașterea aminoacidopatiilor, aciduriilor organice, dereglărilor metabolismului carbohidraților, dereglări mitocondriale și energetice, ale neurotransmițătorilor si lisosomale. Metodele noi in dagnosticul de laborator molecular-genetic, compeltarea permanentă a Bio-Bancii pacienților cu EIM în baza cazuisticii IMSP IMC CSRGM (ser/plasma/urina/ADN) și a Registrului Național pe Boli Rare, crearea unei e-Bază de date cu pacienti suspecți la EIM, monitoring-ul Malformațiilor Congenitale și Screening-ului neonatal permit aprecierea ponderii EIM în structura morbidității infantile și profilaxia acestora. S-a aderat la 3 Consorții internaționale mari: Consorțiul iNTD si e-IMD (Germania), Studiu  multicentric-PKU (Olanda). Au fost câștigate 1 proiect bilateral moldo-român și 1 Proiect pentru Tineri Cercetători. Implementarea standardelor internaționale de management va permite participarea în proiecte Horizon-2020.

 

 

 
 1. Rezumatul celor mai semnificative rezultate ştiinţifice teoretice / aplicative obţinute în cadrul proiectului în anul 2016 (pînă la 300 cuvinte)

 

Maladiile genetice (6000-8000 boli rare) determină morbiditatea și mortalitatea infantilă cu un efect debilitant major asupra populației și merită să fie precăutate prioritar în asigurarea sănătății unei națiuni. Proiectul în cauză susține abordarea aprofundată a maladiilor genetice, în scopul unui diagnostic precoce, tratament util și profilaxiei eficiente. O pondere serioasă în spectrul maladiilor genetice îl reprezintă Erorile Înnăscute de Metabolism (EIM~1500 nozologii), care anterior nu au mai fost precăutate în Moldova, iar drept obiectiv central constituie evaluarea factorilor genetici și metabolici prin implementarea abordării EIM în practica medicală din Moldova. ETAPA II de IMPLEMENTARE a proiectului (anul 2016) a inclus aplicarea algoritmului de ”work-up metabolic” elaborat în etapele precedente pe 330 pacienți cu identificarea instrumentelor clinice și de laborator de I-a linie în diagnosticul EIM care a făcut posibilă diagnosticul unui spectru de EIM: aminoacidopatii, acidurii organice, dereglări ale metabolismului carbohidraților, dereglări mitocondriale și energetice, ale neurotransmițătorilor si lisosomale. Metodele noi implementate in dagnosticul de laborator molecular-genetic, compeltarea permanentă a Bio-Bancii pacienților cu EIM în baza cazuisticii IMSP IMC CSRGM (ser/plasma/urina/ADN) și a Registrului Național pe Boli Rare, crearea unei e-Bază de date cu pacienti suspecți la EIM, monitoring-ul Malformațiilor Congenitale și Screening-ului neonatal permit aprecierea ponderii acestor nozologii în structura morbidității infantile și profilaxia acestora. Implementarea standardelor internaționale de management va permite participarea în proiecte Horizon-2020. S-a aderat la 3 Consorții internaționale mari: Consorțiul iNTD si e-IMD (Germania), Studiu multicentric-PKU (Olanda). Au fost câștigate 1 proiect bilateral moldo-român și 1 Proiect pentru Tineri Cercetători. Se precaută identificarea apelurilor noi din Work Program 2016-2017 in H2020 pentru aplicarea altor proiecte.

 

 

 • Beneficiarul (ministere, instituţii de stat sau private, întreprinderi, etc.)

 

 • Minsiterul Sănătății al Republicii Moldova,
 • IMSP Institutul Mamei și Copilului,
 • USMF ”N. Testemițanu” din Moldova,
 • Facultățile de Biologie de la Universitatea de Stat din Moldova și Universitatea Academiei de Științe a Moldovei.
 
 
 
 
 
 
Conducătorul proiectului: 
dr. med., conf. cercet.             _________________                       Natalia USURELU
                                              
 


Anexa 1.4.

 

 

Fişa proiectului internaţional

 

 1. Denumirea proiectului

 

Creşterea capacităţii de cercetare genetică şi genomică în dezvoltarea perinatală şi a copilului

 1. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional

 

Proiect bilateral moldo-român

 

 • Obiectivele proiectului

 

OBIECTIV GENERAL:  Dezvoltarea capitalului uman şi ştiinţific în Romania şi Moldova

 1. Termenul executării

 

01.09.2016-30.06.2018

 1. Costul total al proiectului

 

200 000 lei MD

 1. Cofinanţarea din partea Republicii Moldova (în cazul cofinanţării)

 

Cofinanţarea totală planificată (mii lei)

00,0

 

Cofinanţarea pe perioada evaluată (mii lei)

00,0

 • Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)

 

Laboratorul Profilaxia Patologiilor Ereditare

Laboratorul Genetică Moleculară Umană

 • Executorii

 

Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului

 1.

Sacara Victoria,  director de proiect

2.

Eţco Ludmila,  cercetător ştiinţific

3.

Uşurelu Natalia,  cercetător ştiinţific

4.

Ala Curteanu,  cercetător ştiinţific

5.

Badicean Dumitru,  cercetător ştiinţific

6.

Levițchi Alexei,  cercetător ştiinţific

7.

Boiciuc Chiril,  cercetător ştiinţific stagiar

8.

Blaniţă Daniela,  cercetător ştiinţific stagiar

9.

Hlistun Victoria,  cercetător ştiinţific stagiar

10.

Grosu Iulia, cercetător ştiinţific stagiar

 

 1. Sumarul activităţilor realizate în perioada evaluată

 

Activităţi planificate

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului (150 de cuvinte)

 

1.

Organizarea unui network de colaborare, a workshopurilor şi stagiilor de mobilitate transnaţională

 A fost creat un network între echipele de cercetători din Republica Moldova şi echipa din Romania. Au fost realizate fişele de evaluare clinică, s-au stabilit criteriile de selecţie a loturilor şi protocoalele de lucru. S-a început crearea bazelor de date ale nou-născuţilor apăruţi în perioada derulării proiectului şi recoltarea probelor biologice. Au fost organizate workshopuri (inclusiv online) pe tehnici specifice în domeniul genomicii, abilităţi de documentare, redactare, publicare şi comunicare ştiinţifică. S-a efectuat un schimb de bune practici prin vizite reciproce de studiu.

 

 

 

 1. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul dat (conform formei 4 din structura raportului)

 

1        BLĂNIȚĂ, D., SACARĂ, V., RAILEAN, G., STAMATI, A., HOFFMANN, G.F., STEINFELD, R., UȘURELU, N.: „Dereglările metabolismului peroxisomal: Adrenoleucodistorfie x-linkată.„ Școala Medicală Pediatrică ediția a V-a, Iași, România, 18-19 octombrie 2016, 32. ISSN 2393-3453.

2        UȘURELU, N.; NICOLESCU, A.; BLĂNIȚĂ, D. ; SACARA, V., GARAEVA, S.; TARCOMNICU, I.;  STAMBOULI, D.; BALOGH, L.;  DELEANU, C. Instrumente diagnostice în Erorile Înnăscute de Metabolism. Școala Medicală Pediatrică Iași,18-19 octombrie 2016, 21. ISSN 2393-3453.

3        SACARA, V. C. Multifactor dimensionality reduction: detection gene-gene interactions in DMD studies. ֦.European Society of Human Genetics, Barcelona, Spania. 2016. (P10.17), 300.

4        BOICIUC, K.; GEMPERLE-BRITSCHGI, C.; SATO D.; RIMAN, N.; BADICEAN, D.;BLANITA, D.; HLISTUN, V.; SACARA, V.; THÖNY, B.; USURELU, N. Spectrum ofPAH  variants   in   phenylketonuria   patients   from   the   Republic   of   Moldova   andidentification   of   a   novel   p.M1T   missense   allele.  Journ   Inner   Metab   Dis,   AnnualSymposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Rome, Italy, 4-8September, 2016, 39 (suppl 1) S249. ISSN 0141-8955;

 

 1. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2016

 

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor.

 

Activitățile proiectului susțin crearea unui grup de specialiști prin organizarea workshopurilor şi stagiilor de mobilitate transnaţională. Detectarea cât mai timpurie a cauzelor genetice ale principalelor boli care pot corupe dezvoltarea perinatală şi postnatală şi preîntâmpinarea sau atenuarea efectelor adverse constituie cel mai primordial obiectiv al medicinei moderne. Acest lucru poate fi posibil doar prin aprofundarea cunoştinţelor şi aplicarea tehnicilor şi metodelor moderne de genetică-genomică: secvenţiere de nouă generaţie şi secvenţierea Sanger, analize qPCR, bioinformatică, crearea unor paneluri de gene cheie pentru anumite maladii, studii epigenetice şi al imprintigului genetic, etc.

În urma implementării acţiunilor preconizate în acest proiect, au fost obținute  următoarele rezultate:

 1. organizarea unui workshop comun cu echipa de cercetare din Romania condusă de prof Maria Puiu pe tehnici specifice în domeniul genomicii cu prezentarea posibilităţilor de cercetarea a Institutului Mamei şi Copilului, Chişinau (Moldova). 

2. crearea unui network între diferite departamente ale IMSP IMC, ale USMF pe de o parte şi a echipei din Romania pe de altă parte cu stabilirea criterii de selecţie a loturilor, a principiilor de colectare a probelor biologice şi de formare a biobăncilor specifice;

3. realizarea fişelor de evaluare clinică, stabilirea criteriilor de selecţie a loturilor şi protocoalelor de lucru.

4. crearea bazelor de date ale nou-născuţilor apăruţi în perioada derulării proiectului şi recoltarea probelor biologice.

 

 
 

 

 

 
 
Conducătorul proiectului: 
dr. med., conf. cercet.              _______________________         Victoria SACARĂ
                                                     

 

Fişa proiectului internaţional

 

 1. Denumirea proiectului

 

Stimularea dezvoltării  tehnologiilor inovaţionale în cercetarea Geneticii Umane şi promovarea participării active în proiecte prin conectarea la Infrastructura Cercetării Europene (02/CE)

 1. Denumirea programului /organizaţiei/fondului internaţional

 

Apelul AȘM „Conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la infrastructura de cercetare Europeană”, în cadrul Contractului de Grant „Nr. 2014/ 346-992 al Comisiei Europene "Suportul Financiar pentru participarea Republicii Moldova în Programul Cadru al Uniunii Europene de cercetare-invovare  ORIZONT 2020",  semnat pe data de 24.09.2014”.

 • Obiectivele proiectului

 

Obiectivul principal : Aderarea la Infrastructurile de Cercetare Europeană (BBMRI-ERIC, InNerMed, SSIEM, RRDF ș.a.) pentru stimularea dezvoltării şi diseminării tehnologiilor de inovare in Republica Moldova, promvarea participării active în proiectele Europene.

 1. Termenul executării

 

01.04.2015- 31.12.2016.

 1. Costul total al proiectului

 

500,00 lei MD

 1. Cofinanţarea din partea Republicii Moldova (în cazul cofinanţării)

 

Cofinanţarea totală planificată (mii lei)

3.500.000

Cofinanţarea pe perioada evaluată (mii lei)

50.000

 • Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector etc.)

 

Laboratorul Profilaxia Patologiilor Ereditare

Laboratorul Genetică Moleculară Umană

 • Executorii

 

Nume, prenume, funcţia în cadrul proiectului

1.

V. Sacara, coordonator proiect

2.

N. Usurelu, cercetător științific superior

3.

D. Badicean, cercetător științific

4.

V. Egorov, cercetător științific

5.

C. Boiciuc, cercetător științific stagier

6.

D. Blaniţa, cercetător științific stagier

7.

V. Hlistun, cercetător științific stagier

8.

I. Grosu, cercetător științific stagier

 

 1. Sumarul activităţilor realizate în perioada evaluată

 

Activităţi planificate

Activităţi realizate şi rezultate noi obţinute în cadrul proiectului (150 de cuvinte)

 

1.

Participarea la conferinţe, evenimente de brokerage, traininguri, coaching-uri, pentru a promova parteneriatul. Implementarea şi testarea paginii web. Crearea materialului de diseminare

A fost realizat trening-ul ”Clinical and biochemical training in inborn errors of metabolism” în EIM timp de 1 săptămână, cu instruirea a 6 cercetători din echipa proiectului, organizat de Radboundumc, Translational Metabolic Laboratory, sub coordonarea prof, R.A. Wevers, Nijmegen, Olanda;

A fost realizat design-ul Calendarului-planer pentru anii 2017-2018.

A fost pregătită informația care necesită a fi plasată pe site-ul Web;

A fost elaborată Boxa Instrumentală  pentru crearea brandului CGEM compus din Logotip, modele de documente, poster general şi descriptiv.

 1. Lista lucrărilor ştiinţifice (monografii, articole, obiecte de proprietate intelectuală) cu referinţă la proiectul dat (conform formei 4 din structura raportului)

 

- Articole în reviste naţionale (categoria B)

 

1.SACARA, V.; Levițchi, A.; Groppa, St. Diagnosticul molecular-genetic în Republica Moldova: Istoria și Perspective. Buletin de perinatologie, 1(69) 2016. p.20-26. ISSN 1810-5289.

 

- Teze  internaţionale/naţionale:

 

1.   GROSU, I.; SACARA, V.; USURELU N. Clinical and molecular-genetics aspects of Rett syndrome in Republic of Moldova. Copenhagen, Denmark,  28-31.05.2016 Abstract #1913, e-poster, 2nd EAN Congress

2.   HLISTUN, V.; USURELU, N.; EGOROV, V.; GROSU, I.; BOICIUC, C.; PARII, A.; MUNTEAN, A.; SACARA V. Genetic polymorphism in FV, FII, MTHFR, MTR and MTRR genes in couples with recurrent pregnancy loss from Republic of Moldova. .European Society of Human Genetics, Barcelona, Spania. 2016. (E-P01.67), 598.

5        BOICIUC, K.; GEMPERLE-BRITSCHGI, C.; SATO D.; RIMAN, N.; BADICEAN, D.; BLANITA, D.; HLISTUN, V.; SACARA, V.; THÖNY, B.; USURELU, N. Spectrum of PAH variants in phenylketonuria patients from the Republic of Moldova and identification of a novel p.M1T missense allele. Journ Inner Metab Dis, Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Rome, Italy, 4-8 September, 2016, 39 (suppl 1) S249. ISSN 0141-8955;

3.   SPRINCEAN, M. L.; EŢCO, L. A.; NICOLAESCU, E. P.; PALADI, E.; HALABUDENCO, E. A.; SACARA V. C. The particularities of development of children till three years old with Martin-Bell syndrome. .European Society of Human Genetics, Barcelona, Spania. 2016. ( P09.094), 276-277.

4.   SACARA, V. C. Multifactor dimensionality reduction: detection gene-gene interactions in DMD studies. ֦.European Society of Human Genetics, Barcelona, Spania. 2016. (P10.17), 300.

6        BLĂNIȚĂ, D.; SACARA, V.; RAILEAN, G.; HOFFMANN, G.; STEINFELD, R.; USURELU, N. ֞X-linked adrenoleukodystrophy: the only case in Moldova ֦.European Society of Human Genetics, Barcelona, Spania. 2016. (E-P06-34), 637.

5.   ROTARI, I.; ANDRIESH, L.; SCHITCO, O.; IARMOLIUC, O.; PALII, I.; POLYAKOV, A.; SACARA, V. Wiskott-Aldrich syndrome in Moldova: a case report.. European Society of Human Genetics, Barcelona, Spania. 2016. (E-P07.14), 641.

6.   BARBOVA, N., EGOROV, V., SPRINCEAN, M., HALABUDENCO, E., NOUR, V., SECRIERU, V., SASARA, V., STRATILA, M. Analyzis of the results of invasive prenatal diagnosis în Republic of Moldova from 2013 to 2015. Volum de rezumate. Conferinţa naţională cu participare internaţională NETINCARE – standarde europene şi bune practici în ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului. Chişinău, 2016. p.55-56.

 

 1. Relevanţa rezultatelor ştiinţifice obţinute (pînă la 200 de cuvinte), 2015

Se evidenţiază valoarea teoretică, în comparaţie cu lucrările existente în ţară şi peste hotare, a rezultatelor ştiinţifice teoretice fundamentale, se evidenţiază eficienţa tehnico-economică ori socială, recomandările principale vizând implementarea rezultatelor ştiinţifice aplicative şi a elaborărilor tehnico-ştiinţifice executate, importanţa şi impactul lor asupra dezvoltării ştiinţei, economiei şi culturii naţionale a  R. Moldova, beneficiarii rezultatelor.

 

Strategia de cercetare în domeniul Erorilor Înnăscute de Metabolism aleasă de laboratoarele din genetica medicală reprezintă o arie extinsă de interes științific nu doar în Moldova, ci este în pas cu strategiile internaționale. Aceasta este o provocare importantă în vederea determinismului morbiditărții și mortalității infantile și pediatrice, iar noutatea inovațională a proiectului susține acțiuni de coordonare și suport, considerând că în curricula universitară medicală acest domeniu este fragmentar. Activitățile proiectului susțin crearea unui grup de specialiști experți în Erori Înnăscute de Metabolism prin instruiri continui, echiparea laboratoarelor conform standardelor europene de cercetare, implementarea protocoalelor comune de cercetare, iar acestea vor reprezenta baza pentru crearea parteneriatelor de cercetare multilaterale pentru aderarea la Consorțiile Europene de cercetare și participare în Horizon 2020, iar pacienții moldoveni diagnosticați cu Erori înnăscute de metabolism vor beneficia de tratamente utile și eficace.

 

        
 

 

 

 

 
Conducătorul proiectului: 
dr. med., conf. cercet.              _______________________         Victoria SACARĂ


 

Anexa E2

Imagine

 

 1. Denumirea şi tipul lucrării

Manual: Genetică Umană

 

15.817.04.32A .

Evaluarea factorilor determinanţi ai morbidităţii şi mortalităţii copiilor prin maladii genetice şi profilaxia lor în populaţia Republicii Moldova

 1. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea
 • ISBN-ul lucrării

978-9975-933-91-9.

 1. Autorul (ii) lucrării

Dr. Victoria  Sacară, Dr.med., conf. cercet., şef  Lab. Genetică Medicală Umană

 1. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte)

     Manualul Genetică Umană cuprinde 7 capitole, o listă de abrevieri, bibliografie/webografie. Conţine 181 pagini. El are la bază consideraţii generale, istoria geneticii umane, în general, şi dezvoltarea acesteia în Republica Moldova. Deasemenea, în manualul dat se aduc informaţii despre axiomele geneticii umane şi importanţa acesteia pentru medicină, se relevă informaţii despre proiectul genomului uman, structura şi clasificarea geneor şi mutaţiilor. Cel mai mult, manualul se axează pe prezentarea tehnicilor de cercetare genetică-moleculară, dar şi pe particularităţile clinice şi tehnicilor de cercetare ale maladiilor monogenice, ale citogeneticii şi ale bolilor mitocondriale. Manualul a fost elaborat în Chişinău, 2016.

 

 

 

Anexa E2

 

 1. Denumirea şi tipul lucrării

Compendiul ”Esențialul în medicina perinatală

 

 

 1. Denumirea şi codul proiectului în cadrul căruia a fost realizată lucrarea

15.817.04.33 A „Prevenirea dizabilităţilor, inclusiv a paraliziei cerebrale, la copiii prematuri prin creşterea accesului la servicii calitative şi echitabile de detecţie şi intervenţie timpurie"

 • ISBN-ul lucrării

978-9975-53-637-0

 1. Autorul (ii) lucrării

Numele, prenumele, titluri ştiinţifice şi onorifice, locul de muncă

Autor: Svetlana Şciuca, doctor habilitat, prof. univ., Departamentul Pediatrie USMF „N. Testemiţanu”

Coautori:

Sergiu Gladun, doctor, conferenţiar universitar, Director IMSP IMC, catedra obstetrică şi ginecologie FEMCMF, USMF „N. Testemiţanu”

Ala Curteanu, doctor, conferenţiar, şef laborator perinatologie IMSP IMC

Elena Gladun, şef bloc operaţii, Centrul perinatal, IMSP IMC

 1. Descrierea ştiinţifică a lucrării (până la 100 de cuvinte)

Compendiumul este destinat medicilor de familie şi abordează problemele medicinii perinatale, care include particularităţile perioadei preconcepţionale, caracteristicile perioadei de sarcină şi naştere, precum şi perioada de nou-născut cu aspectele fiziologiei şi stărilor patologice posibile pentru aceste perioade.

Fiecare compartiment are o prezentare structurată şi include definiţii, noţiuni, factori de risc, stări şi condiţii într-o formă laconică şi clară care va facilita înţelegerea şi cunoaşterea lor de către specialiştii cărora le este adresat. Compendiul se bazează pe ultimele dovezi ştiinţifice în domeniu.

Compendiul este expus pe 304 pag.

 


Forma 4

Anexă la Raportul de activitate al

IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

LISTA

lucrărilor publicate în anul 2016

 

 • manuale/ dicţionare/ lucrări didactice (naţionale / internaţionale):

 

 1. SACARĂ, V. Genetică Umană. Ch.: Tipografia „Biotehdesign„, Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Mamei şi Copilului, 2016. 181p. ISBN 978-9975-933-91-9.
 2. Şciuca S., Gladun S., Curteanu A., Gladun E. Esențialul în medicina perinatală. Compendiu. Ch., 2016. 304 p.ISBN 978-9975-53-637-0.

 

- capitole în manuale naţionale

 

 1. Babuci, S.; Malai, A.; Siniţîna, L.; NEGRU, I. Defecte congenitale ale peretelui abdominal. În: Babuci, S. Patologia chirurgicală abdominală la copii. Chişinău, 2016, p. 34-45.
 2. Babuci, S.; Bataev, H. M.; Malai, A.; David, V. Malformaţiile congenitale ale duodenului. În: Babuci, S. Patologia chirurgicală abdominală la copii. Chişinău, 2016, p. 300-327.
 3. Babuci, S.; Siniţîna, L. Enterocolita ulcero-necrotică a nou-născutului. În: Babuci, S. Patologia chirurgicală abdominală la copii. Chişinău, 2016, p. 456-479.
 4. Babuci, S.; petrovici, V. Formaţiunile tumorale primare intestinale. În: Babuci, S. Patologia chirurgicală abdominală la copii. Chişinău, 2016, p. 696-730.
 5. Babuci, S.; petrovici, V.; Jalbă, S.; Dogotari, N. Chistul hidatic hepatic. În: Babuci, S. Patologia chirurgicală abdominală la copii. Chişinău, 2016, p. 808-825.
 6. Babuci, S.; petrovici, V. Tumorile hepatice primare. În: Babuci, S. Patologia chirurgicală abdominală la copii. Chişinău, 2016, p. 826-862.
 7. Babuci, S.; David, V. Tumorile primare ale pancreasului. În: Babuci, S. Patologia chirurgicală abdominală la copii. Chişinău, 2016, p. 980-1004.
 8. Babuci, S.; Gaţcan, Ş.; Gladun, S.; Petrovici, V. Formaţiunile tumorale ovariene la copii şi adolescenţi. În: Babuci, S. Patologia chirurgicală abdominală la copii. Chişinău, 2016, p. 1104-1052.
 9. BABUCI, S., BOIAN, G. Malformațiile congenitale ale colonului. In: BABUCI, S. Patologia chirurgicală abdominală la copii. : „Tipografia Centrală”, 2016, pp.586-630.

 

 • articole din reviste cu factor de impact:

 

- articole din reviste cu factor de impact mai mare 3

 

 1. Joy E Lawn, Hannah Blencowe, Peter Waiswa, Agbessi Amouzou, Colin Mathers, Dan Hogan, Vicki Flenady, J Frederik Frøen, Zeshan U Qureshi, Claire Calderwood, Suhail Shiekh, Fiorella Bianchi Jassir, Danzhen You, Elizabeth M McClure, Matthews Mathai, Prof Simon Cousens, DipMathstat for The Lancet Ending Preventable Stillbirths Series study group† with The Lancet Stillbirth Epidemiology investigator group† (Curteanu Ala as a investigator group member). Stillbirths: rates, risk factors, and acceleration towards 2030. The Lancet. Volume 387, No. 10018, p587–603, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)00837-5
 2. Hannah Blencowe, Simon Cousens, Fiorella Bianchi Jassir, Lale Say, Doris Chou, Colin Mathers, and others. National, regional, and worldwide estimates of stillbirth rates in 2015, with trends from 2000: a systematic analysis. (Curteanu Ala as a investigator group member) The Lancet Global Health, Vol. 4, No. 2, e98–e108. Published online: January 18, 2016

 

- articole din reviste cu factor de impact              0,1-0,9

 

 1. Василос Л.В., Арамэ М.Г., Хородиштяну-Банух А.И., Кырстя О.Н. Экологические предпосылки к развитию избыточного веса и ожирения у детей.
  Здоровье. Медицинская экология. Наука, 2016, № 4(67), 20-25. IF 0,407

 

 

-articole din alte reviste editate în străinătate:

 

 1. Curteanu Neurodevelopmental outcomes in preterm infants with intraventricular hemorrhage and periventricular leukomalacia. Revista “Neonatology. Surgery and Perinatal Medicine”, volumul 6, N 3 (21), 5-12 ISSN 2226-1230 (Print), 2413-4260 (Online)
 2. Mishin, Mishina A., Zaharia S., Zastavnitsky G. Rectus Abdominis Endometrioma after Caesarean Section. Case Report. Hindawi Publishing Corporation Case Reports in Surgery Volume 2016, Article ID 4312753, 4 pages. http://dx.doi.org/10.1155/2016/4312753
 3. Mişina , Harea P., Madan D., MiŞin I. Sarcina la termen în varianta uterului unicorn asociat cu trombofilie. Archives of the Balkan Medical Union. Bucureşti. 2016, vol.51, nr.1 (suppl. 1), p. 230-234. (ISSN 0041-6940)
 4. Mişina Hematocolposul asociat cu creşterea marcherilor oncologici CA-125 şi CA 19-9. Archives of the Balkan Medical Union. Bucureşti. 2016, vol.51, nr.1 (suppl. 1), p.238-240. (ISSN 0041-6940)
 5. Ghidirim, MiŞin I., Rojnoveanu Gh., Vozian M., MiŞina A., Chemencedji I. Fenotipizarea imunohistochimică a leziunilor mucinoase ale apendicelui şi ovarelor. Archives of the Balkan Medical Union. Bucureşti. 2016, vol.51, nr.1 (suppl. 1), p.16-19. (ISSN 0041-6940)
 6. Mishina Robert's uterus associate with hematometra: rare M?llerian duct anomaly. Archives of the Balkan Medical Union. Bucureşti. 2016, vol.51, nr.2 (suppl. 1), p.246-249. (ISSN 0041-6940)
 7. Mishin, Ghidirim Gh., Vozian M., Rojnoveanu Gh., Mishina A. Mucinous lesions of the appendix. Archives of the Balkan Medical Union. Bucureşti. 2016, vol.51, nr.1 (suppl. 1), p. 205-210. (ISSN 0041-6940)
 8. Mişina, Ghimpu V., Mişin I. Leiomiom uterin asociat cu creşterea CA-125. Archives of the Balkan Medical Union. Bucureşti. 2016, vol.51, nr.1 (suppl. 1), p. 241-243. (ISSN 0041-6940)
 9. Ghidirim, Mishin I., Gutsu E., Mishina A., Zastavnitsky Gh. Extensive late recurrence of granulosa cell tumor of the ovary. Archives of the Balkan Medical Union. Bucureşti. 2016, vol.51, nr.2 (suppl. 1), p.227-229. (ISSN 0041-6940)
 10. Ghidirim, Mishina A., Mishin I., Zastavnitsky Gh. Extraosseus Ewing’s sarcoma of the greater omentum: an unusual location. Archives of the Balkan Medical Union. Bucureşti. 2016, vol.51, nr.2 (suppl. 1), p.253-256. (ISSN 0041-6940)
 11. Lazăr, Mişina A., Cuţescu I., Tagadiuc O. Mecanismele producerii speciilor reactive ale oxigenului în cadrul leziunilor provocate de ischemie/reperfuzie. Archives of the Balkan Medical Union. Bucureşti. 2016, vol.51, nr.1 (suppl. 1), p. 199-204. (ISSN 0041-6940)
 12. CĂLCÎI, C.; HADJIU, S.; ILICIUC, I.; REVENCO, N. Modele predictive pentru estimarea riscului de dezvoltare a epilepsiei la copii. În: Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România. România, 2016, 3(22), p. 53-63. ISSN 2068-8040.
 13. HADJIU, S.; LACUSTA, V.; REVENCO, N. Optimizarea diagnosticului tulburărilor reziduale ale sistemului nervos central prin prisma proceselor de maturizare. În: Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România. România, 2016, 3(22), p.17-26. ISSN 2068-8040.
 14. HADJIU, S.; REVENCO, N.; SĂRĂTEANU, G.; SĂRĂTEANU, I.; ILICIUC, I.; CĂLCÎI, C. Particularitățile de diagnostic și de tratament ale epilepsiilor cu debut la copilulu mic. În: Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România. România, 2016, 3(22), p. 31-40. ISSN 2068-8040.

 

 • articole din reviste naţionale:

 

 • categoria B:

 

 1. ARAMĂ Marina, HORODIŞTEANU-BANUH Adela, SAVOSCHIN Dorina, CHIPER Natalia. Gradul de respectare a standardelor de supravegherea medicală în condiţii de ambulator la copiii decedaţi de pneumonia în RM. Conferința internațională ”Zilele Neonatologiei Moldave”. Buletin de perinatologie, nr. 2(70), 2016, 62-66 p
 2.  BABUCI, S., DOGOTARI, N. Aspecte clinico-evolutive în chistul hidatic pulmonar. Buletin de perinatologie. 2016, 1(69), p.113-119
 3. Boboc  A., Caraman A., Boboc Ecaterina, Jitarciuc Ala. Consecinţele asfixiei şi traumtismului obstetrical la nou–născuţi. Buletin de perinatologie, 2016, 2(70), 89-93. ISSN 1810-5289
 4. Boian, G., Boian, V., SiniŢîna, L. Hipoxia perinatală în geneza leziunilor neuronale intestinale la copii. Buletin de perinatologie. 2016, 2(70), p. 94-98. ISSN 1810-5289.
 5. BOIAN, G., PISARENCO, A., BOIAN, V., LITOVCENCO, A. Posibilități și limite în diagnosticul și tratamentul medico-chirurgical al malformațiilor congenitale majore la nou-născuți. Buletin de perinatologie. 2016, 1(69), p. 14-20.
 6. Bursacovschi N., Petrov V., Eţco C. Decesul intrauterin al fătului matur: factorii de influenţă. Buletin de Perinatologie, 2 (70), 2016, p.118-122
 7. Cernețchi O., Moldovanu M., Mişina A., Madan D. Sarcina abdominală avansată. Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe Medicale). 2016, no.3(52), p.100-104. ISSN 1857-0011 
 8. CHIPER N. Estimarea dependenţei dizabilităţii de severitatea bolii la copii cu astm bronşic”, Buletin de perinatologie, 2016, 2(70), 2016, 59-62 p.
 9. CHIPER N. Problema de dizabilitate cauzată de patologia bronhopulmonară cronică, inclusiv astm bronşic, la copii în Republica Moldova”. Sănătate publică, economie şi management în medicină, 2016, nr. 4(68),129 p.
 10. Curteanu A., CarauŞ T.. Rolul infecţiei materno-fetale în morbiditatea, mortaitatea şi dizabilitatea copiilor prematuri. Buletin de perinatologie, 1 (69), 2016, 5-14. ISSN 1810-5289
 11. Curteanu A., Jitarciuc A., Carauş T., Bojadji V., Bunduchi A.. Sechelele neurologice la nou-născuţii la termen care au suferit de encefalopatie neonatală. Buletin de perinatologie, 2016, 2(70), 25-29. ISSN 1810-5289
 12. Curteanu A.. Dezvoltarea neurologică în perioada infantilă a nou-născuţilor la termen după un eveniment acut la naştere. Buletin de perinatologie,  2016, 2(70), 39-47. ISSN 1810-5289
 13. gudumac E., Mişina A., Madan D. Formaţiunile ovariene epiteliale la copii şi adolescente. Buletin de Perinatologie. 2016, nr.1(69), 49-53. ISSN 1810-5289
 14. Mişina A., Madan D. Chist dermoid ovarian parazitar. Buletin de perinatologie, 2016, 2(70), 132-137. ISSN 1810-5289
 15. Mişina A., Mişin I., Zaharia S., Chemencedji I. Endomitrioza cicatriciei postoperatorii după miomectomie. Buletin de Perinatologie. 2016, nr.1(69), 137-140. ISSN 1810-5289
 16. Mişina A., Rojnoveanu Gh., Mişin I., Petrovici V., Fuior-Bulhac L. Chisturile epidermoide a vulvei şi perineului. Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Ştiinţe Medicale). 2016, no.3(52), p.105-110. ISSN 1857-0011
 17. Mişina A., Rotaru N. Caracteristicele radiologice a sindromului Mayer-rokitansky-küster-hauser. Buletin de perinatologie, 2(70), 154-160. ISSN 1810-5289
 18. Mişina A.. Corecţia chirurgicală unimomentană a stenozei totale a canalului cervical în combinare cu uter septat. Buletin de perinatologie, 2016, 2(70), 149-153. ISSN 1810-5289
 19. PALADI, E., SPRINCEAN, M., CĂLCÎI, C. Manifestări clinice în scleroza tuberoasă. Revista ştiintifico-practică Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinău, 2016, nr. 2 (66), p.182-184. ISSN 1729-8687.
 20. PALADI, E., SPRINCEAN, M., EŢCO, L. Manifestări epileptice în erori înnăscute de metabolism. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2016, nr. 1(50), p. 325-329. ISSN 1857- 0011.
 21. PAVLENCO, A.; OSTROFEȚ, A. Diagnosticul și tratamentul sindromului ovarelor polichistice. Buletin de Perinatologie. 2016, nr.1, (69). 65-69. ISSN 1810-5289.
 1. REVENCO, N.; CRACEA, A.; FOCA, S.; BOGONOVSCHI, L. Particularitățile afectării sistemului muculoscheletal și indicii paraclinici în artrita juvenilă idiopatică. În: Buletin de Perinatologie. 2016, 1(69), p.76-83. ISSN 1810-5289.
 2. REVENCO, N.; DOLAPCIU, E. Particularitățile clinico-diagnostice ale obezității la copii. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2016, 1(50), p.155-158. ISSN 1857-0011.
 3. REVENCO, N.; GRIN, O.; BOGONOVSCHI, L.; EREMCIUC, R.; FOCA, S. Semnificația infecției cronice nazofaringiene în artropatia inflamatorie la copii. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2016, 1(50), p.126-131. ISSN 1857-0011.
 4. ROMANCIUC, L.; REVENCO, N. Aspecte clinice ale sistemului nervos vegetativ la pacienții cu prolaps de valvă mitrală. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2016, 1(50), p. 105-110. ISSN 1857-0011.
 1. ROMANCIUC, L.; REVENCO, N.; HOLBAN, A. Impactul variabilității ritmului cardiac în generarea riscului cardiovascular la copii. În: Buletin de Perinatologie. 2016, 1(69), p. 83-86. ISSN 1810-5289.
 2. Rotaru D., Braila E., Pînzari L., Antoci V., Baleanu G., Condorachi A., Balea Z., Caraman A. Particularităţile evoluţiei clinice şi paraclinice a meningitei neonatale de origine bacteriană. Buletin de perinatologie, 2016, 2(70), 48-57. ISSN 1810-5289
 3. SACARA, V.; Levițchi, A.; Groppa, St. Diagnosticul molecular-genetic în Republica Moldova: Istoria și Perspective. Buletin de perinatologie, 1(69) 2016. p.20-26. ISSN 1810-5289.
 4. Sagaidac, I.; Siniţîna, L. Particularităţi morfopatologice macroscopice ale complexului placentar în decolarea prematură a placentei normal inserate.  Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. 2016, nr. 1(50), p. 177-180. ISSN 1857-0011
 5. SAVOSCHIN D. Particularități fenotipice ale sindromului obstructiv la copii. Buletin de perinatologie, nr. 1(69), 2016, 26-31 p.
 6. Siniţîna, L.; David, V.; Petrovici, V.; Samciuc,Şt.; Boian V.; Boian, G. Evaluarea particularităţilor morfopatologice prin metode clasice şi moleculare la copii cu vicii congenitale intestinale. Buletin de perinatologie. 2016, 1(69), p. 38-43. ISSN 1810-5289
 7. SPRINCEAN, M., BARBOVA, N., HALABUDENCO, E., EŢCO, L., MIŞINA, A., SAMOILENCO, T., PALADI, E., GHILUŢA, O., EGOROV, V. Clinical-genetic diagnosos in Turner Syndrome. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2016, nr. 1(50), p. 195-200. ISSN 1857- 0011. 
 8. SPRINCEAN, M., BARBOVA, N., HALABUDENCO, E., EŢCO, L., UŞURELU, N., SECRIERU, V., NOUR, V., SACARA, V., STRĂTILĂ, M. Rolul consultului medico-genetic în profilaxia bolilor genetice prin diagnostic citogenetic prenatal. Buletin de Perinatologie. Chişinău, 2016, nr. 1(69), p. 31-38. ISSN 1810-5289
 9. SPRINCEAN, M., EŢCO, L., PALADI, E. Studiul morbidităţii neurologice şi genetice în raioanele Republicii Moldova: Calaraşi, Teleneşti şi Comrat. Buletin de Perinatologie. Chişinău, 2016, nr. 2(70), p. 30-39. ISSN 1810-5289
 10. SPRINCEAN, M., EŢCO, L., PALADI, E. Unele aspecte ale consilierii psihologice a familiilor copiilor cu patologii neurogenetice. Revista ştiintifico-practică Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinău, 2016, nr. 3 (67), p.141-145. ISSN 1729-8687.
 11. Şoitu M., Mocrii E., Caraman A. Insuficienţa cardiacă la nou-născut – prezentare de caz clinic. Buletin de perinatologie, 2016, 2(70), 123-1125. ISSN 1810-5289
 12. Şoitu M., Pîntea L., Caraman A. Pulsoximetria ca metodă de diagnostic precoce al MCC la nou-născuţi. Buletin de perinatologie, 2016, 2(70), 102-104. ISSN 1810-5289
 13. ŢURCAN, C., SPRINCEAN, M. Manifestări clinice în osteogeneza imperfectă. Buletin de Perinatologie. Chişinău, 2016, nr. 2(70), p. 98-101. ISSN 1810-5289
 14. USURELU, N. Era erorilor înnăscute de metabolism în Moldova. Buletinul de perinatologie, 2016, 1(69), 54.ISSN 1810-5289.

 

 

 • articole în culegeri (naţionale / internaţionale):

 

 1. БАРБОВА Н.И. Современные возможности пренатального медико-генетического консультирования в профилактике муковисцидоза. In: Инновационные исследования: проблемы и пути решения: сборник статей Международной научно-практической конференции / Под общ. Ред. Г.Ю.Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2016, с.173-182.
 • Rapoarte publicate / Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane, în culegeri (naţionale / internaţionale):

 

- naţionale

 

 1. CĂLCÎI, C.; HADJIU, S.; REVENCO, N.; ILICIUC, I. Estimarea riscului de dezvoltare a epilepsiei la copii prin utilizarea modelelor predictive. Volum de prezentări și rezumate. Conferința Națională de Pediatrie cu participare internațională ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”. Chişinău, Republica Moldova, 9-10 septembrie 2016, p. 10-11. ISBN 978-9975-4464-5-7.
 2. EȘANU, V.; PALII, I.; REVENCO, N.; PÎRȚU, L.;  EȘANU, V. Aterogeneza subclinică la copii cu sindrom metabolic.  Volum de prezentări și rezumate. Conferința Națională de Pediatrie cu participare internațională ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”. Chişinău, Republica Moldova, 9-10 septembrie 2016, p. 23-24. ISBN 978-9975-4464-5-7.
 3. EŞANU, V.; PALII, I.; REVENCO, N.; EŞANU, V.; GAVRILIUC, N.; PÎRŢU, L. Corelaţia grosimei ţesutului adipos epicardiac cu disfuncţiile tiroidiene la copiiicu sindrom metabolic. Volum de rezumate. Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională "NETINCARE – standarde europene şi bune practici în ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului". Chişinău, Republica Moldova, 6 mai 2016,  27-28. ISBN 978-9975-4464-4-0.   (c.a. 0,05).
 4. HADJIU, S.; LĂCUSTA, V.; REVENCO, N. O nouă clasificare a tulburărilor reziduale ale sistemului nervos central. Volum de prezentări și rezumate. Conferința Națională de Pediatrie cu participare internațională ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”. Chişinău, Republica Moldova, 9-10 septembrie 2016, p. 29-30. ISBN 978-9975-4464-5-7.
 5. HADJIU, S.; REVENCO, N.; SĂRĂTEANU, I.; SĂRĂTEANU, G. Dileme  în abordarea diagnosticului la copilul cu leziuni cerebrale perinatale urmate de tulburări reziduale ale sistemului nervos central. Volum de rezumate. Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională "NETINCARE – standarde europene şi bune practici în ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului". Chişinău,  Republica Moldova, 6 mai  2016, 31. ISBN 978-9975-4464-4-0. (c.a. 0,05).
 6. HOLBAN, A.; REVENCO, N.; CÎRSTEA, O. Monitorizarea dezvoltării copiilor în condiții de ambulator. Realități versus recomandări. Volum de prezentări și rezumate. Conferința Națională de Pediatrie cu participare internațională ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”. Chişinău, Republica Moldova, 9-10 septembrie 2016,  31-32. ISBN 978-9975-4464-5-7.
 7. Mishina Magnetic resonance imaging in the preoperative assessment of Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser syndrome. Buletin de Perinatologie. 2016, nr.1(69), p. 147-148. (ISSN 1810-5289)
 8. Mishina Peritoneal vaginoplasty in patients with Mayer-Rokitansky-K?ster-Hauser syndrome: anatomic and functional results. Buletin de Perinatologie. 2016, nr.1(69), p. 148-149. (ISSN 1810-5289)
 9. Mishina Transverse septa of the vagina: a report of seven cases. Buletin de Perinatologie. 2016, nr.1(69), p. 149-150. (ISSN 1810-5289)
 10. Mishina Unicornuate uterus with cavitated rudimentary horn: a report of three cases. Buletin de Perinatologie. 2016, nr.1(69), p. 150-151. (ISSN 1810-5289)
 11. Mishina, Cernetchi O. A unique congenital Műllerian anomaly: Robert's uterus. Buletin de Perinatologie. 2016, nr.1(69), p. 146-147. (ISSN 1810-5289)
 12. PALADI E., SPRINCEAN M. The clinical particularities in Apert syndrome. Conferinţa Naţională de Pediatrie. Probleme şi căi de soluţionare în asistenţa medicală copiilor. Chişinău 9-10 septembrie, 2016, p. 43-44.
 13. Petrovici V., Samciuc Şt., Nedbailo E., Siniţîna L., David V., Rusu V. Structura şi caracteristica proceselor patologice în morbiditate conform diagnosticului histomorfologic intravital. Buletin de perinatologie. 2016, 1(69), p. 151.
 14. Petrovici V., Samciuc Şt., Nedbailo E., Siniţîna L., David V., Rusu V. Nivelul divergenţelor dintre diagnosticul clinic şi morfopatologic conform datelor serviciului de morfopatologie a IMSP IMşiC. Buletin de perinatologie. 2016, 1(69), p. 152.
 15. PÎRȚU, L.; PALII, I.; REVENCO, N.; EȘANU, V. Obezitatea ca factor de risc în hipertrofia ventriculară stîngă la copiii cu hipertensiune arterială. Volum de prezentări și rezumate. Conferința Națională de Pediatrie cu participare internațională ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”. Chişinău, Republica Moldova, 9-10 septembrie 2016,  44-45. ISBN 978-9975-4464-5-7.
 16. REVENCO, N. Dezvoltarea reumatologiei pediatrice în Republica Moldova – probleme și perspective. Conferinaţa naţională cu participare internațională „Posibilități contemporane de diagnostic în reumatologie pediatrică și ale bolilor rare la copii”. Chişinău, Republica Moldova, 18 noiembrie 
 17. REVENCO, N. Laptele matern și importanța lui. Conferința națională cu participare internațională  „Concepții contemporane în alimentația copiilor primului an de viață”. Chişinău, Republica Moldova, 13 iunie 2016.
 18. REVENCO, N. Serviciul pediatric în Moldova – probleme și perspective de soluționare. Conferința Națională cu participare internațională ”Netincare – standarde europene și bune practici în ocrotirea sănătății mamei și copilului”. Chișinău, Republica Moldova, 6 mai 2016.
 19. REVENCO, N. Serviciul pediatric în Moldova – probleme și perspective de soluționare. Conferința Națională de Pediatrie cu participare internațională ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”. Chişinău, Republica Moldova, 09-10 septembrie 2016.
 20. REVENCO, N. Sistemul de supervizie la copii. Atelier de lucru. Sistemul Integrat de Supervizie în Sănătatea Mamei și Copilului: prioritățile și punctele forte. Chişinău, Republica Moldova, 27 septembrie 2016.
 21. REVENCO, N. Urgențe în maladiile reumatice. Conferința Națională de Pediatrie cu participare internațională ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”. Chişinău, Republica Moldova, 09-10 septembrie 2016.
 22. REVENCO, N.; BOGONOVSCHI, L. Afectarea cardiovasculară în maladiile reumatice la copii. Congresul VI al Societății Cardiologilor din Moldova cu participare internațională. Chișinău, Republica Moldova, 7-8 octombrie 2016.
 23. REVENCO, N.; DOLAPCIU, E. Evaluarea prevalenţei HTA la copiii normo- şi supraponderali. Volum de rezumate. Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională "NETINCARE – standarde europene şi bune practici în ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului". Chişinău, Republica Moldova, 6 mai 2016, 37-38. ISBN 978-9975-4464-4-0.  (c.a.  0,05).
 24. REVENCO, N.; DOLAPCIU, E. Evaluarea unor parametrii ale dezvoltării fizice la adolescenți. Volum de prezentări și rezumate. Conferința Națională de Pediatrie cu participare internațională ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”. Chişinău, Republica Moldova, 9-10 septembrie 2016, p. 45-48. ISBN 978-9975-4464-5-7.
 25. REVENCO, N.; FOCA, S.; CRACEA, A.; CHIRILOV, V. Sclerodermia primar depistată la copil în stadiu tardiv (Caz clinic). Volum de prezentări și rezumate. Conferința Națională de Pediatrie cu participare internațională ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”. Chişinău, Republica Moldova, 9-10 septembrie 2016, p. 48-49. ISBN 978-9975-4464-5-7.
 26. REVENCO, N.; STAMATI, A.; PALII, I.; ZOSEAN, G. Ecocardiografia în diagnosticul precoce al cardiopatiilor congenitale cianogene. Volum de rezumate. Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională "NETINCARE – standarde europene şi bune practici în ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului". Chişinău, Republica Moldova, 6 mai 2016,   39-40. ISBN 978-9975-4464-4-0.  (c.a. 0,05).
 27. ROMANCIUC, L.; REVENCO, N. Dereglările vegetative la copii cu tulburări de ritm supraventriculare şi ventriculare. Volum de prezentări și rezumate. Conferința Națională de Pediatrie cu participare internațională ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”. Chişinău, Republica Moldova, 9-10 septembrie 2016, 49-50. ISBN 978-9975-4464-5-7.
 28. ROMANCIUC, L.; REVENCO, N. Tratamentul dereglărilor de ritm în prolapsul de valvă mitrală la copii. Volum de rezumate. Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională "NETINCARE – standarde europene şi bune practici în ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului". Chişinău, Republica Moldova, 6 mai 2016, 41. ISBN 978-9975-4464-4-0.  (c.a. 0,05).
 29. SACARA, V.; Levițchi, A.; Groppa, St. Diagnosticul molecular-genetic în Republica Moldova: Istoria și Perspective. Buletin de perinatologie, 1(69) 2016. p.20-26. ISSN 1810-5289.
 30. SPRINCEAN M. Resourses of innovation in medical-genetic counseling. Conferinţa Naţională de Pediatrie. Probleme şi căi de soluţionare în asistenţa medicală copiilor. Chişinău 9-10 septembrie, 2016, p. 50-51.
 31. STAMATI, A.; REVENCO, N. Dileme diagnostice ale miocarditei la copii. Volum de prezentări și rezumate. Conferința Națională de Pediatrie cu participare internațională ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”. Chişinău, Republica Moldova, 9-10 septembrie 2016, 51-52. ISBN 978-9975-4464-5-7.
 32. STASII, E.; REVENCO, N.; BOTNARU, L. Îmbunătăţirea calitatii asistenţei medicale acorate copiilor prin implementarea strategiei de conduită integrată a maladiilor la copii în Moldova. Volum de rezumate. Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională "NETINCARE – standarde europene şi bune practici în ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului". Chişinău, Republica Moldova, 6 mai 2016, 49-50. ISBN 978-9975-4464-4-0. (c.a. 0,05).
 33. ȚURCAN D., GROSU I.. Evolution of instruments for the analysis of quantitative polymerase chain reaction (Q-PCR), Current Aspects and Prospects in Biomedicine, Conferința Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor, 03.2016.
 34. TURCU, O.; JIVALCOVSCHI, A.; REVENCO, N.; PALII, I.; PĂUN, G.  Abordări noi  în asistența pacientului cu fibroză chistică. Volum de prezentări și rezumate. Conferința Națională de Pediatrie cu participare internațională ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”. Chişinău, Republica Moldova, 9-10 septembrie 2016,  56-57. ISBN 978-9975-4464-5-7.
 35. USURELU, N. Era erorilor înnăscute de metabolism în Moldova. Buletinul de perinatologie, 2016, 1(69), 54.ISSN 1810-5289.

 

 

 

- internaţionale

 

 1. BARBOVA, N., EGOROV, V., SPRINCEAN, M., HALABUDENCO, E., NOUR, V., SECRIERU, V., SACARA, V., STRATILA, M. Analyzis of the results of invasive prenatal diagnosis în Republic of Moldova from 2013 to 2015. Volum de rezumate. Conferinţa naţională cu participare internaţională NETINCARE – standarde europene şi bune practici în ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului. Chişinău, 2016. p.55-56.
 2. BARBOVA, N., EGOROV, V., SPRINCEAN, M., HALABUDENCO, E., STRATILA, M. Monitorizarea malformaţiilor congenitale la populaţia Republicii Moldova în anii 2011-2015. Volum de rezumate. Conferinţa naţională cu participare internaţională NETINCARE – standarde europene şi bune practici în ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului. Chişinău, 2016. p. 11-12.
 3. BLĂNIȚĂ, D., SACARĂ, V., RAILEAN, G., STAMATI, A., HOFFMANN, G.F., STEINFELD, R., UȘURELU, N.: Dereglările metabolismului peroxisomal: Adrenoleucodistorfie x-linkată. Școala Medicală Pediatrică ediția a V-a, Iași, România, 18-19 octombrie 2016, 32. ISSN 2393-3453.
 4. BLĂNIȚĂ, D.; SACARA, V.; RAILEAN, G.; HOFFMANN, G.; STEINFELD, R.; USURELU, N. Adrenoleucodistrofie tip X-linkată: unicul caz din Moldova,  Conferința națională cu participare internațională NETINCARE- standarde europene și bune practici în ocrotirea sănătății mamei și copilului, Chisinau, Moldova. Abstract book. 6 mai 2016. P15. ISBN 978-9975-4464-4-0
 5. BOICIUC, K.; GEMPERLE-BRITSCHGI, C.; SATO D.; RIMAN, N.; BADICEAN, D.; BLANITA, D.; HLISTUN, V.; SACARA, V.; THÖNY, B.; USURELU, N. Spectrum of PAH variants in phenylketonuria patients from the Republic of Moldova and identification of a novel p.M1T missense allele. Journ Inner Metab Dis, Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Rome, Italy, 4-8 September, 2016, 39 (suppl 1) S249. ISSN 0141-8955; (IF = 541).
 6. Bursacovschi N., Petrov V., Eţco C. Deces intrauterin al fătului matur: ce factori pot influenţa? Conferinţa internaţională ,,Zilele neonatologiei moldave” ediţia a IX-a ,,Asfixia nou născutului. Infecţia nosocomială la nou născut”.
 7. Bursacovschi N., Petrov V., Eţco C.. Relevant conditions of stillbirth at term. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2016 (XXV European Congress of Perinatal Medicine. Maastriht, Netherlands, 2016).
 8. CIUNTU, A.; REVENCO, N.; BERNIC, J. Nivelul factorului de creștere al endoteliului vascular la copiii cu sindrom nefrotic. Volum de prezentări, postere și rezumate. Conferința Națională de Pediatrie ”Progrese în Pediatrie”. București, România, 31 martie - 2 aprilie 2016,   115.   49.P. ISBN 978-973-162-159-3.
 9. COPĂCEANU, I.; HADJIU, S.; REVENCO, N.; CĂLCÂI, C.; ILICIUC, I.; TEUT, A. Profilul clinico-paraclinic al anomaliilor de dezvoltare ale sistemului nervos central la copii. Supliment la Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România. România, 2016, 3(22), p. 36-37. ISSN 2344-3405.
 10. Cospormac V., Petrov V. Simulations in medicine through participants’ opinions. 3rd International Conference Health Technology Management October 6-7, 2016, Chisinau, Moldova.
 11. Cospormac V., Petrov V.. Simulations in medicine through participants’ opinions. 3rd International Conference Health Technology Management October 6-7, 2016, Chisinau, Moldova, p.57.
 12. DOGOTARI, N. Particularități clinico-evolutive și de tratament în chistul hidatic pulmonar complicat. Jurnalul Pediatrului. XIX, Supplement 1, 2016, p. 100-101.
 13. Ghidirim, Mişin I., Mişina F., Zaharia S., Vasiliev V. Endomitrioza cicatricei condiţionată de operaţia cezariană. Congresul Naţional de Chirurgie. Sinaia (România). 2016. Culegere rezumate. p. 260-261.
 14. Ghidirim, Mişin I., Rojnoveanu Gh., Mişina A., Vozian M., Vasiliev V. Chistadenom mucinos apendicular şi mucocel apendicular simplu: serie de cazuri. Congresul Naţional de Chirurgie. Sinaia (România). 2016. Culegere rezumate. p. 265.
 15. Grecu Ch., Lupascu A. Factorii medico-sociali în structura mortinatalităţii. Conferinţa internaţională ,,Zilele neonatologiei moldave” ediţia a IX-a ,,Asfixia nou născutului. Infecţia nosocomială la nou născut”.
 16. HADJIU, S., LĂCUSTĂ, V., REVENCO, N. Tulburările reziduale în viziunea conceptului continuumului perioadelor de neurodezvoltare. Supliment la Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România. România, 2016, 3(22), p. 31-33. ISSN 2344-3405.
 17. HADJIU, S.; REVENCO, N. Profilul etiologic și clinic al meningitei neonatale. Volum de rezumate.  Zilele pediatriei Ieșene ”N.N.Trifan” cu participare internațională, ediția a XXIX-a. Iași, România, 20-22 octombrie 2016,  24. ISSN 2537-1401.
 18. HADJIU, S.; REVENCO, N.; CĂLCÎI, C.; ROMANCIUC, L.; EREMCIUC, R. Particularitățile encefalitelor și reacțiilor encefalice la copii. Volum de rezumate. Zilele pediatriei Ieșene ”N.N.Trifan” cu participare internațională ediția a XXIX-a. Iași, România,  20-22 octombrie 2016, p. 29-30. ISSN 2537-1401.
 19. HADJIU, S.; REVENCO, N.; CĂLCÎI, C.; ROMANCIUC, L.; EREMCIUC, R. Probleme neurologice al copiii născuți prematur. Volum de rezumate. Școala medicală pediatrică cu participare internațională, ediția a V-a. Iași, România, 18-19 octombrie 2016, p. 28. ISSN 2393-3453.
 20. HOLBAN, A.; REVENCO, N.; ROMANCIUC, L. Clinical manifestations of the supraventricular and ventricular extrasystoles in children. The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS). European Journal of Pediatrics. Geneva, Elveția, 21-25 octombrie 2016, p. 308.
 21. HOLBAN, A.; REVENCO, N.; ROMANCIUC, L.; TURCU, O. Syndrome of connective tissue dysplasia and cardiovascular changes in children. The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS). European Journal of Pediatrics. Geneva, Elveția,  21-25 octombrie 2016, p. 308.
 22. Lupascu A.. The level of sexual hormones in women of reproductive age with cirrhotic portal hypertension. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2016 (XXV European Congress of Perinatal Medicine. Maastriht, Netherlands, 2016).
 23. MATRAGUNA, N.; DOLAPCIU, E.; REVENCO, N.; PALII, I. Obezitatea adolescentului și starea psihoemoțională. Volum de prezentări, postere și rezumate. Conferința Națională de Pediatrie ”Progrese în Pediatrie”. București, România, 31 martie - 2 aprilie 2016,  113.   42.P.  ISBN 978-973-162-159-3.
 24. Mishina, Cernetchi O., Ghimpu V. Diagnosis and treatment of Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome. Al 13-a Ediţie a Conferinţei Naţionale Zilele Medicale "Vasile Dobrovici" şi al 4-lea Congres al Societăţii Române de Ultrasonografie în Obstetrică şi Ginecologie. Ginecologia.ro Journal. 2016. Anul 4, nr.11 (suppl.1). p.83. (ISSN 2344-2301)
 25. Mishina, Madan D., Ghimpu V. Ovarian masses in childrens and adolescents: a clinical study of 200 cases. A 13-a Ediţie a Conferinţei Naţionale Zilele Medicale "Vasile Dobrovici" şi al 4-lea Congres al Societăţii Române de Ultrasonografie în Obstetrică şi Ginecologie. Ginecologia.ro Journal. 2016. Anul 4, nr.11 (suppl.1). p.84. (ISSN 2344-2301)
 26. Mishina, Zaharia S., Ghimpu V., Ghidirim Gh., Mishin I. Postoperative scar endometriosis: 31 consecutive cases. Al 13-a Ediţie a Conferinţei Naţionale Zilele Medicale "Vasile Dobrovici" şi al 4-lea Congres al Societăţii Române de Ultrasonografie în Obstetrică şi Ginecologie. Ginecologia.ro Journal. 2016. Anul 4, nr.11 (suppl.1). p.84. (ISSN 2344-2301)
 27. Mişina, Gudumac E., Cerneţchi O., Mişin I. Diagnosticul şi tratamentul sindromului Herlyn-Werner-Wunderlich. Catalog al Salonului Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii “PRO INVENT 2016”, Ediţia a XIV-a, Cluj–Napoca (România), 23–25 martie 2016, p.50. (ISBN 978-606-737-048-5)
 28. Misina, Gudumac E., Cerneţchi O., Mişin I. Diagnosis and management of the Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome. Proceeding of the 8th European Exhibition of Creativity and Innovation “EuroInvent”. Iaşi. 2016. p. 192.
 29. Misina, Gudumac E., Cerneţchi O., Mişin I. Imperforate hymen: peculiarities of clinical manifistation, diagnosis and surgical correction. Procceding of the 8th European Exhibition of Creativity and Innovation “EuroInvent”. Iaşi. 2016. p. 191.
 30. Misina, Gudumac E., Cerneţchi O., Mişin I. Sept vaginal – diagnosis and full cross surgical correction. Proceeding of the 8th European Exhibition of Creativity and Innovation “EuroInvent”. Iaşi. 2016. p. 192.
 31. Mişina, Gudumac E., Cerneţchi O., Mişin I. Atrezia himenului: particularităţile manifestărilor clinice, diagnosticului şi corecţiei chirurgicale. Catalog al Salonului Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii “PRO INVENT 2016”, Ediţia a XIV-a, Cluj–Napoca (România), 23–25 martie 2016, p.50-51. (ISBN 978-606-737-048-5)
 32. Mişina A., Gudumac E., Cerneţchi O., Mişin I. Sept vaginal transversal complet - diagnosticul şi corecţie chirurgicala. Catalog al Salonului Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii “PRO INVENT 2016”, Ediţia a XIV-a, Cluj–Napoca (România), 23–25 martie 2016, p.49-50. (ISBN 978-606-737-048-5)
 33. MUNTEANU, D.; SACARĂ, V.; VUDU, L.; UȘURELU, N. Obezitatea la copii - particularități ale metabolismului În diferite perioade de vârstă. Școala Medicală Pediatrică Iași, 20-22 octombrie 2016, 49. ISSN 2537-1401.
 34. PALADI, E., SPRINCEAN, M. A rare case report on tuberous sclerosis. Materialele Conferinţei Internaţionale a tinerilor cercetători. Ucraina, 2016, p. 83.
 35. PALADI, E., SPRINCEAN, M. Ataxia Friedreich – caz clinic. Volum de rezumate. Conferinţa naţională cu participare internaţională NETINCARE – standarde europene şi bune practici în ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului. Chişinău, 2016. p.33-34.
 36. PALADI, E., SPRINCEAN, M. The clinical polymorfism manifestation in tuberous sclerosis. Buletin de Perinatologie. Chişinău, 2016, nr. 2(70), p. 139. ISSN 1810-5289
 37. PAVLENCO, A. Modul de naștere în prematuritatea severă. Conferinţa internațională „Zilele Neonatologiei Moldave”, ed. a IX. 23-25 iunie, Chişinău.
 38. PAVLENCO, A.; Burlacu; Opalco I. Impactul operaiei cezariene asupra copiilor cu greutatea <1500 g. Cea de-a 13-a Ediție a Conferinței Naționale Zilele Medicale "Vasile Dobrovici", 16 aprilie 2016, Iași.
 39. Pădure V., Petrov V., Opalco I. Factorii de risc infecţioşi în determinismul mortinatalităţii pretermen. Conferinţa internaţională ,,Zilele neonatologiei moldave” ediţia a IX-a „Asfixia nou născutului. Infecţia nosocomială la nou născut”.
 40. Petrov V., Bursacovschi N., Eţco C.. Advanced maternal age and the risk of stillbirth at term.. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2016 (XXV European Congress of Perinatal Medicine. Maastriht, Netherlands, 2016).
 41. REVENCO, N.; CIRSTEA, O.; POLBERGER, S.; VALIULIS, A.; VARENDI, H.; TIIT, A.; ABDUL, K.; SANDGREN, A.; YOUNG-KEUN (DAEHO), K.; HUSÉN STRÖMQVIST, G.; KORZHYNSKYY, Y. NETINCARE project: network to improve health care for mothers and premature infants in the Baltic region and Moldova. The 6th International Congress of Union of European Neonatal and Perinatal Societies (UENPS). Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine. Valencia, Spain, 23-25 november  2016,  6(1),  p. 15. doi: 10.7363/060105. ISSN: 2281-0692.
 42. REVENCO, N.; DOLAPCIU, E.; MĂTRĂGUNĂ, N.; BICHIR-THOREAC, L. Evaluarea unor parametri ai dezvoltării fizice la copii în perioada de pubertate. Volum de rezumate. Zilele pediatriei Ieșene ”N.N.Trifan” cu participare internațională, ediția a XXIX-a. Iași, România, 20-22 octombrie 2016, p. 51. ISSN 2537-1401.
 43. REVENCO, N.; EREMCIUC, R. The impact of glucocorticoid therapy on growth in children with juvenile idiopathic arthritis. Abstract book. 3rd International Conference on Nutrition and Growth. Vienna, Austria, 17-19 martie 2016, p. 160.
 44. REVENCO, N.; EREMCIUC, R.; BOGONOVSCHI, L.; GRIN, O. Diagnosticul sclerozei sistemice juvenile – analiza comparativă a criteriilor de diagnostic. Volum de rezumate. Zilele pediatriei Ieșene ”N.N.Trifan” cu participare internațională, ediția a XXIX-a. Iași, România, 20-22 octombrie 2016, p. 32-33. ISSN 2537-1401.
 45. REVENCO, N.; RABA, T. Mucopolizaharidoză tip I – Hurler/Scheie (MPZ tip I-H/S). Caz clinic. Volum de rezumate. Conferința Națională Interdisciplinară cu Participare Internațională ”Cum diagnosticăm și cum tratăm bolile renourinare la copil”. București, România, 20-22 octombrie 2016, p. 71-72.  ISBN 978-606-93708-3-4.
 46. ROMANCIUC, L.; REVENCO, N.; HADJIU, S. Tahicardia paroxistică supraventriculară la copii: aspecte clinice și terapeutice. Volum de rezumate. Zilele pediatriei Ieșene ”N.N.Trifan” cu participare internațională, ediția a XXIX-a. Iași, România,  20-22 octombrie 2016, p. 80-81. ISSN 2537-1401.
 47. ROMANCIUC, L.; REVENCO, N.; HADJIU, S.; HOLBAN, A.; TURCU, O. Prolaps de valvă mitrală și dereglările de ritm la copii. Volum de rezumate. Zilele pediatriei Ieșene ”N.N.Trifan” cu participare internațională, ediția a XXIX-a. Iași, România, 20-22 octombrie 2016, p. 79. ISSN 2537-1401.
 48. Sagaidac I., Siniţîna L.. Characteristics of placental complex in abruptio placentae. In: 6th International Medical Congres for Students and Young Doctors Medespera. Chisinau, May 12-14 2016. p. 163-164.
 49. SPRINCEAN M. Aspecte ale profilaxiei patologiilor genetice. Buletin de Perinatologie. Materialele Conferinţei a II Naţională în Sănătatea adolescenţilor „Sporirea rezilienţei – dezvoltarea sănătoasă în condiţii de risc”, Chişinău, 2016, nr. 3 (71), p. 95. ISSN 1810-5289. Categoria B.
 50. SPRINCEAN, M., HALABUDENCO, E., BARBOVA, N., PALADI, E., EŢCO, L. Particularităţile neurodevelopmentale ale copiilor cu sindromul Williams. Volum de rezumate. Conferinţa naţională cu participare internaţională NETINCARE – standarde europene şi bune practici în ocrotirea sănătăţii mamei şi copilului. Chişinău, 2016. p. 47-48.
 51. SPRINCEAN, M., HALABUDENCO, E., EŢCO, L. The role of medical-genetic counseling in the prophilaxis of genetic diseases. Ginecologia+ro. Supliment. Materialele celui de+al 4-lea Congres al Societăţii Române de Ultrasonografie în Obstetrică şi Ginecologie (SRUOG) şi ale Conferinţei Naţionale Zilele Medicale „Vasile Dobrovici”, ediţia a 13-a. Iaşi, 14-17 aprilie 2016, p. 64. ISSN 24575666. ISSN-L 2457 5666.
 52. STAMATI, A.; REVENCO, N.; PALII, I. Profilul clinico-evolutiv al cardiopatiilor congenitale cianogene. Volum de rezumate. Zilele pediatriei Ieșene ”N.N.Trifan” cu participare internațională, ediția a XXIX-a. Iași, România, 20-22 octombrie 2016, p. 88-89. ISSN 2537-1401.
 53. TEUT, A.; HADJIU, S.; CĂLCÂI, C.; ILICIUC, I.; REVENCO, N.; SĂRĂTEANU, G.; SĂRĂTEANU, I. Particularitățile de diagnostic ale epilepsiilor cu debut la copilul mic. Supliment la Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România. România, 2016, 3(22), p. 34-35. ISSN 2344-3405.
 54. TURCU, O.; REVENCO, N.; HOLBAN, A. Cystic fibrosis outpatient care center: new opportunities for patients from Moldova. The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies (EAPS). European Journal of Pediatrics. Geneva, Elveția, 21-25 octombrie 2016, p. 358.
 55. UȘURELU, N.; NICOLESCU, A.; BLĂNIȚĂ, D. ; SACARA, V., GARAEVA, S.; TARCOMNICU, I.; STAMBOULI, D.; BALOGH, L.;  DELEANU, C. Instrumente diagnostice în Erorile Înnăscute de Metabolism. Școala Medicală Pediatrică Iași,18-19 octombrie 2016, 21. ISSN 2393-3453.
 56. Vasilev, Zaharia S., Madan D., Mishina A. Postoperative scar endometriosis of the anterior abdominal wall. 6th International Medical Congress for Students and Young Doctors, MedEspera, Abstract Book, Chişinău, 2016, p. 120.
 57. VLIET, VAN D.; BERRY, G.T.; BLAU, N.; FEDERICO, A.; FEILLET, F.; GIZEWSKA, M.; HERTECANT, J.; JUNGKLAWITTE R, S.; MOSELEY, K.D.; RUTSCH, F.; TREFZ, F.K.; USURELU, N.; SPRONSEN VAN F.J Moving beyond phenylalanine levels to further optimize PKU management. Journ Inner Metab Dis, Annual Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism, Rome, Italy, 4-8 September 2016. 39 (suppl 1) S-102. ISSN 0141-8955 (IF = 541).
 58. Бабуч С., Петрович В., Наку В., Негру И. Применение амниотической мембраны в экспериментальной реконструкции брюшной стенки. В: Материалы II съезда детских хирургов России. Российский вестник детской хирургии анестезиологии и реаниматологии. Приложение. Москва, Россия. 21-23 октября 2016. p. 35
 59. Карауш Т., Куртяну А. Определение факторов риска и научное обоснование нового подхода к анализу случаев смерти доношенных новорожденных. Материалы 8-го конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания» и международной научно-практической конференции посвященной 55-летию со дня основания Национального центра охраны материнства и детства «Материнство и детство – достижения, проблемы и перспективы», с. 33-34. www.fpcis.org
 60. Куртяну А. Неврологические нарушения у новорожденных, перенесших асфиксию в родах. Материалы 8-го конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания» и международной научно-практической конференции посвященной 55-летию со дня основания Национального центра охраны материнства и детства «Материнство и детство – достижения, проблемы и перспективы», с. 40-41. www.fpcis.org
 61. Куртяну А., Карауш Т. Динамика показателей здоровья новорожденных в Республике Молдова. Материалы 8-го конгресса педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья, развития и питания» и международной научно-практической конференции посвященной 55-летию со дня основания Национального центра охраны материнства и детства «Материнство и детство – достижения, проблемы и перспективы», с. 41-42. www.fpcis.org
 62. Мишина А.Е. Обструктивные аномалии развития влагалища: структура, диагностика и хирургическая коррекция. X Юбилейный Международный конгресс по Репродуктивной Медицине. Москва. 2016. Сборник тезисов. с.348-349.
 63. САВОСКИН Д.В., АРАМА М.Г., ХОРОДИШТЯНУ-БАНУХ А.И. Роль медиаторов воспаления в развитии обструктивного синдрома различного генеза у детей. Материалы Конгресса XIX педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» 12-14 февраля, 2016, стр. 250.
 64. ХОРОДИШТЯНУ-БАНУХ А.И., АРАМА М.Г.. Динамика заболеваемости респираторной патологией детей до 5-ти лет в Республике Молдова. Материалы Конгресса XIX педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» 12-14 февраля, 2016, стр. 320.
 65. ХОРОДИШТЯНУ-БАНУХ А.И., САВОСКИН Д.В. Динамика показателей младенческой смертности от болезней органов дыхания в Молдове. Материалы Конгресса XIX педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии» 12-14 февраля, 2016, стр. 321.

 

 

- Publicatii electronice:

 1. MIHU, I., GROPPA, S., BARBOVA, N., Sindromul Noonan la copil. Protocol clinic naţional PCN – 170,  Chișinău, 2016, 24 p. http://old.ms.gov.md/_files/15287-PCN%2520-%2520Sindromul%2520Noonan%2520la%2520copil.pdfhttp://old.ms.gov.md/_files/15287-PCN%2520-%2520Sindromul%2520Noonan%2520la%2520copil.pdf
 2. MIHU, I., GROPPA, S., BARBOVA, N., Sindromul Turner la copil. Protocol clinic naţional PCN –171,  Chișinău, 2016, 27 p. http://old.ms.gov.md/_files/15289-PCN%2520-%2520Sindromul%2520Turner%2520la%2520copil.pdf

 

POSTERE

 

- internationale

 

 1. BLĂNIȚĂ, D.; SACARA, V.; RAILEAN, G.; HOFFMANN, G.; STEINFELD, R.; USURELU, N. X-linked adrenoleukodystrophy: the only case in Moldova. European Journal of Human Genetics, Barcelona, Spania.(poster electronic E-P06-34).
 2. CIUNTU, A.; REVENCO, N.; BERNIC, J. Nivelul factorului de creștere al endoteliului vascular la copiii cu sindrom nefrotic. Poster 49.P. Conferinţa Naţională de Pediatrie cu participare internaţională ”Progrese în Pediatrie”. București, România, 31 martie -2 aprilie 2016.
 3. Halabudenco, E., Sprincean, M., Barbova, N., Eţco, L., Secrieru, V., Capros, H., Nour, V., Stratila, M. Prenatal diagnosis of chromosomal abnormalities: case of Republic of Moldova. European Journal of Human Genetics. Barcelona, Spain, 2016, p. 594.
 4. HLISTUN V.; USURELU N.; V. EGOROV; GROSU I.; BOICIUC C.; PARII A.; MUNTEAN A.; SACARA V. Genetic polymorphism in FV, FII, MTHFR, MTR and MTRR genes in couples with recurrent pregnancy loss from Republic of Moldova. European Journal of Human Genetics, Barcelona, Spain, 2016. (Poster electronic E-P01.67)
 5. HOLBAN, A.; ROMANCIUC,; REVENCO, N.; TURCU, O. Syndrome of connective tissue dysplazia and cardiovascular changes in children. EAPS-0937. The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies. Geneva, Elveția, 21.10.2016-25.10.2016.
 6. HOLBAN, A.; ROMANCIUC,; REVENCO, N. Clinical manifestation of the supraventricular and ventricular extrasystoles in children. EAPS-0621. The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies. Geneva, Elveția, 21.10.2016-25.10.2016.
 7. REVENCO, N.; EREMCIUC, R.; GRIN, O.; BOGONOVSCHI, L.; FOCA, S. Unclear origin of avascular necrosis – clinical case. Poster P2-P186. 55th Annual Meeting for the European Society for Paediatric Endocrinology.Paris, France,10-12 september 2016.
 8. REVENCO, N.; BOGONOVSCHI, L. The analysis of cardiointervalography in juvenile idiopathic arthritis. Poster EAPS-0737. 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies. Geneva, Switzerland, 21-25 october 2016.
 9. REVENCO, N.; EREMCIUC, R. The impact of glucocorticoid therapy on growth in children with juvenile idiopathic arthritis. Poster 214. 3rd International Conference on Nutrition and Growth. Vienna, Austria, 17-19 martie 2016.
 10. REVENCO, N.; PALII, I. Sindromul metabolic la copii. Poster 9.P. Conferinţa Naţională de Pediatrie cu participare internaţională ”Progrese în Pediatrie”. București, România, 31 martie -2 aprilie 2016.
 11. REVENCO, N.; PALII, I.; DOLAPCIU, E. Obezitatea adolescentului și starea psihoemoțională. Poster 42.P. Conferinţa Naţională de Pediatrie cu participare internaţională ”Progrese în Pediatrie”. București, România, 31 martie -2 aprilie 2016.
 12. ROMANCIUC, L.; REVENCO, N.; HADJIU, S.; HOLBAN, A.; TURCU, O. Dereglările de ritm în prolapsul de valvă mitrală și tratamentul cu beta-blocantul (Bisoprolol) la copii. Poster 31. Al 55-lea Congres Național de Cardiologie. Sinaia, România, 21-24 septembrie 2016.
 13. ROTARI, I.; ANDRIESH, L.; SCHITCO, O.; IARMOLIUC, O.; PALII, I.; POLYAKOV, A.; SACARA, V. Wiskott-Aldrich syndrome in Moldova: a case report. ESHG 2016 – Abstracts, 2016, 641.
 14. SACARA, V. C. Multifactor dimensionality reduction: detection gene-gene interactions in DMD studies. ESHG 2016 – Abstracts, 2016, 300.
 15. SPRINCEAN, M., EŢCO, L., NICOLAESCU, E. P., PALADI, E., SACARA, V. The parcularities of development of children till three years old with Martin-Bell syndrome (X- fragil syndrome). European Journal of Human Genetics. Barcelona, Spain, 2016, p.276- 277. (IF=4.58)
 16. STAMATI, A.; REVENCO, N.Beta-bloquants dans le traitement de cardiomyopathie dilatee pediarique. Poster P-286.Congres de la Societe Francaise de Pediatrie de Lille.Lille, France, 18-20 mai 2016.
 17. TURCU, O.; HOLBAN, A.;  REVENCO, Cystic Fibrosis Outpatient Care Center: New Opportunities For Patients With Cystic Fibrosis. EAPS-1005. The 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies. Geneva, Elveția, 21.10.2016-25.10.2016.
 18. МАРТАЛОГ, П.; РЕВЕНКО, Н.;  ЧУНТУ, А.;  ПЫРЦУ, Л.;  ЧЕНУША, Ф. Факторы риска и особенности острого гломерулонефрита у детей. Постер 4П. IV Конгресс Ассоциации нефрологов новых независимых государств. Минск, Беларусь, 29-30 сентября 2016.

 

 

 • nationale

 

 1. REVENCO, N.; ROMANCIUC, L. Aspecte corelative ale variabilității ritmului cardiac la copii cu dereglări de ritm. Conferința științifică anuală Zilele Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. Chișinău, Republica Moldova, 20 octombrie 2016.
 2. REVENCO, N.; STAMATI, A. Beta-blocantele în tratamentul cardiomiopatiilor dilatative la copii. Conferința științifică anuală Zilele Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”. Chișinău, Republica Moldova, 20 octombrie 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul ştiinţific,

 1. șt.med., conf.cercet. ______________________________ Ala Burlac

 

 

 

 

Anexă la Forma 4

 

 

Activitatea editorială în cadrul IMSP Institutul Mamei și Copilului în anul 2016

 

 

Publicații

Articole naţionale

Articole în alte reviste naţionale

Articole în culegeri naţionale

Articole în reviste cu factor de impact

Articole numai cu autori autohtoni

Articole în alte reviste editate în străinătate

Articole în culegeri internaţionale

Monografii editate în:

Manuale/

dicţionare/

lucrări didactice

Cule-geri

Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane

A

B

C

 

 

>3

1,0-2,9

0,1-0,9

0,01-0,09

 

 

 

ţară

Străină-tate

 

 

Naţ

Inter

2016:

190

 

39

 

 

 

2

 

1

 

55

14

1

 

 

11

 

39

83

 

 

 

 

 

Secretarul ştiinţific,

 1. șt.med., conf.cercet. ______________________________                      Ala Burlac
Forma 5

Anexă la Raportul de activitate al

IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

 

LISTA

obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate sau depuse în perioada raportată

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele autorilor

OPI – brevet de invenţie, soiuri de plante

Sursa de finanţare
(instituţional, din programe de stat, proiecte independente sau internaţionale), costul estimativ al OPI

Data şi numărul OPI

 

Alte OPI

(certificate cu drept de autor)

 

1.                   

Mişina A, Gudumac E, Cerneşchi O, Mişin I.

Sindromul Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser: Rezultatele precoce şi tardive a colpopoezei peritoniale în tartamentul ageneziei vaginului

IMSP Institutul de Medicină Urgentă,

instituţional

Seria OŞ Nr. 5289 din 29.03.2016

2.                   

Ghidirim Gh., Mişin I., Mişina A., Rojnoveanu Gh., Vozian M.

 

Profilul imonohistochimic al leziunelor mucinoase ale apendicelui şi ovarilor.

IMSP IMC,

instituţional

Seria OŞ Nr.5293 din 10.02.2016

3.                   

Ghidirim Gh., Mişin I., Mişina A., Rojnoveanu Gh., Vozian M.

 

Modelul experimental al pseudomixomului peritoneal.

IMSP IMC,

instituţional

Seria OŞ Nr.5294 din 10.02.2016

4.                   

Ghidirim Gh., Mişin I., Mişina A., Rojnoveanu Gh., Vozian M.

Diagnosticul mucocelului apendicular şi pseudomixomului peritoneal.

IMSP IMC,

instituţional

Seria OŞ Nr.5296 din 10.02.2016

5.                   

Jitarciuc A, Curteanu A

Prognozarea riscului apariţiei nou-născuţilor mici pentru vârsta de gestaţie

IMSP IMC,

instituţional

Seria OŞ Nr. 5357 din 22.06.2016

6.                   

Jitarciuc A, Curteanu A

Estimarea particularităţilor adaptării clinice a copiilor MVG în perioada neonatală

IMSP IMC,

instituţional

Seria OŞ Nr. 5358 din 22.06.2016

7.                   

Jitarciuc A, Curteanu A

Evaluarea morbidităţii somatice şi neurologice a copiilor MVG în primul an de viaţă cu ajutorul testului BSID-III

IMSP IMC,

instituţional

Seria OŞ Nr. 5359 din 22.06.2016

8.                   

HADJIU, S.; LACUSTA, V.; REVENCO, N.

Optimizarea diagnosticului și tratamentului tulburărilor reziduale ale sistemului nervos central prin prisma proceselor de maturizare (viziune generală).

instituţional

Seria OȘ Nr. 5326 din 03.05.2016.

 

Medalii şi diplome la expoziţii  internaţionale

 

1.                   

Mişina A, Gudumac E, Cerneşchi O, Mişin I.

Medalie de aur. Sept vaginal - diagnosis and full gross surgical correction.

 

EUROINVENT Iaşi, România, 21.05.2016

2.                   

Mişina A, Gudumac E, Cerneşchi O, Mişin I.

Medalie de aur. Diagnosis and management of the Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome.

 

EUROINVENT Iaşi, România, 21.05.2016

3.                   

Mişina A, Gudumac E, Cerneşchi O, Mişin I.

Medalie de bronz. Imperforate hymen: peculiarities of clinical manifestation, diagnosis and surgical correction.

 

EUROINVENT Iaşi, România, 21.05.2016

4.                   

Mişina A, Gudumac E, Cerneşchi O, Mişin I.

Diplomă de excelenţă şi medalia de aur cu menţiune specială. „Atrezia himenului: Particularităţile, manifestările clinice, diagnosticul şi corecţia chirurgicale”

 

Salonul Internaţional de Inventică PROINVENT , Ediţia a XIV-a, 2016, Cluj-Napoca, România.

5.                   

Mişina A, Gudumac E, Cerneşchi O, Mişin I.

Diplomă de excelenţă PROINVENT. Sept vaginal treansversal complet – diagnosticul şi corecţia chirurgicală

 

Salonul Internaţional de Inventică PROINVENT, Ediţia a XIV-a, 2016, Cluj-Napoca, România.

6.                   

Mişina A, Gudumac E, Cerneşchi O, Mişin I.

Diplomă de excelenţă Diagnosticul şi tratamentul sindromului Herlyn-Werner-Wunderlich.

 

Salonul Internaţional de Inventică PROINVENT, Ediţia a XIV-a, 2016, Cluj-Napoca, România.

7.                   

Mişina A, Gudumac E, Cerneşchi O, Mişin I.

Medalie de aur. Diagnosis and management of the Herlyn-Werner-Wunderlich syndrome

 

Salonul – XX Internaţional de Cercetare, Inovare şi  Transfer Tehnologic INVENTICA, Iaşi, România, 29 iunie-1 iulie, 2016

8.                   

РЕВЕНКО, Н.

Юбилейный знак 55-лет Национальному центру охраны материнства и детства.

 

Министерство Кыргызкой Республики, 22-23 сентября 2016.

 

 

 

 

Anexă la Forma 5

 

Activitatea de brevetare a IMSP Institutul Mamei și Copilului în anul 2016

 

Numărul de autori

Numărul de cereri prezentate

Numărul de brevete eliberate (sau alte OPI)

Numărul de brevete (alte OPI)

implementate în producţie

12

8

8

8

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul ştiinţific,

 1. șt.med., conf.cercet. ______________________________ Ala Burlac

 

 

Forma 6

Anexă la Raportul de activitate al

 IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

LISTA

cercetătorilor ştiinţifici ai IMSP Institutul Mamei și Copilului la 31.12. 2016  pe subdiviziuni

 

Nr. d/o

Numele,  prenumele

Anul naşterii

 

Specialitatea (denumirea şi cifrul)

Gradul ştiinţific, anul conferirii

Bază/cumul/ acord de muncă

Funcţia, telefon

1.

Gladun Sergiu

1970

Obstetrică şi ginecologie

321.15

dr.med., 2003

bază

Director

2.

Revenco Ninel

1960

322.1 Pediatrie şi neonatologie

Dr.hab.med.

Bază

vicedirector cercetare, inovare

 

3.

Burlac Ala

1968

Obstetrică şi ginecologie

321.15

 dr.med., 2003

bază

Secretar ştiinţific

Laboratorul ştiinţific de obstetrică

4.

Petrov Victor

1963

Obstetrică şi ginecologie

321.15

dr.med., 1994;

bază

Şef laborator

5.

Eţco Ludmila

1945

Obstetrică şi ginecologie

321.15

dr. hab.med., 1995;

bază

Cercetător ştiinţific principal 52-36-63

6.

Marian-Pavlenco Angela

1969

Obstetrică şi ginecologie

321.15

dr.med., 2001

Cumul extern

Cercetător ştiinţific superior  52-19-35

7.

Opalco Igor

1968

Obstetrică şi ginecologie

321.15

dr.med., 2001

bază

Cercetător ştiinţific superior  52-19-35

8.

Burlac Ala

1968

Obstetrică şi ginecologie

321.15

 dr.med., 2003

Cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

9.

Grecu Chiril

1968

Obstetrică şi ginecologie

321.15

-

bază

Cercetător ştiinţific

10.

Lupaşcu Aliona

1980

Obstetrică şi ginecologie

321.15

-

Cumul intern

Cercetător ştiinţific

11.

Pădure Valeriu

1982

Obstetrică şi ginecologie

321.15

-

baza

Cercetător ştiinţific stagier

12.

Madan Diana

1983

Obstetrică şi ginecologie

321.15

-

baza

Cercetător ştiinţific stagier

13.

Manceva Maria

1977

Obstetrică şi ginecologie

321.15

-

baza

Cercetător ştiinţific

14.

Bursacovschi Natalia

1986

Obstetrică şi ginecologie

321.15

-

Cumul intern

Cercetător ştiinţific stagier

Laboratorul ştiinţific de perinatologie

15.

Curteanu Ala

1966

322.01 Pediatrie şi neonatologie

Doctor, 1997

Bază

Şef laborator

0 22 523321

16.

Caraman Anatolie

1961

322.01 Pediatrie şi neonatologie

Doctor, 1995

 

Bază

Cercetător ştiinţific

0 22 523321

17.

Carauş Tatiana

1973

322.01 Pediatrie şi neonatologie

Fără grad

Bază

Cercetător ştiinţific,

0 22 523321

18.

Jitarciuc Ala

      1979

322.01 Pediatrie şi neonatologie

Fără grad

Bază

Cercetător ştiinţific stagiar

0 22 523321

19.

Mişina Ana

1962

321.15 Obstetrică și ginecologie

Doctor, 1998

 

Cumul intern

Cercetător ştiinţific superior

079456357

20.

Rotaru Dorina

1974

322.01 Pediatrie şi neonatologie

Fără grad

Bază

Cercetător ştiinţific

0 22 523321

21.

Rusu Liuba

1990

322.01 Pediatrie şi neonatologie

Fără grad

Cumul intern

Cercetător ştiinţific stagiar

0 22 523321

22.

Sîrghe Inna

1988

322.01 Pediatrie şi neonatologie

Fără grad

Cumul intern

Cercetător ştiinţific stagiar

0 22 523321

23.

Murşiev Cristiona

1989

322.01 Pediatrie şi neonatologie

Fără grad

Cumul intern

Cercetător ştiinţific stagiar

0 22 523321

Laboratorul științific de corecție chirurgicală a viciilor congenitale la copii

24.

Boian Gavril

1945

Chirurgie pediatrică

321.14

doctor habilitat

bază

șef laborator

022 63 61 11

25.

Litovcenco Anatolie

1964

Neurochirurgie

321.21

doctor habilitat

cumul intern

cercetător

științific stagiar

022 92 95 39

26.

Boian Veaceslav

1976

Chirurgie pediatrică

321.14

fără grad

bază

cercetător

științific

022 92 95 39

27.

Zabun Tatiana

1982

Chirurgie pediatrică

321.14

fără grad

bază

cercetător

științific stagiar

022 92 95 39

28.

Dogotari Nicolae

1983

Chirurgie pediatrică

321.14

fără grad

bază

cercetător

științific stagiar

022 92 95 39

29.

Donea Andrei

1982

ATI

fără grad

bază

cercetător

științific stagiar

022 92 95 39

30.

Scutaru Vadim

1980

Neurochirurgie

321.21

fără grad

cumul intern

cercetător

științific stagiar

022 92 95 39

Laboratorul ştiinţific de pediatrie

31.

Aramă Marina

1969

Pediatrie

322.01

 dr.med., 2009

bază

Şef laborator

63-61-30

32.

Horodişteanu-Banuh  Adela

1972

Pediatrie

322.01

dr.med., 2007

bază

C.şt.superior, 63-61-30

33.

Savoschin Dorina

1978

Pediatrie

322.01

-

bază

C. şt. stagier

63-61-30

34.

Chiper Natalia

1977

Pediatrie

322.01

-

baza

 C. şt. stagier

63-61-30

35.

Vasilos Liubovi

1936

Pediatrie

322.01

Dr.hab.med

Cumul extern

 C.şt.princ.

Laboratorul de imunologie și bacteriologie

36.

Deeva Adriana

1975

Bacteriologie

313.02

fără grad

bază

cercetător

științific stagiar

Laboratorul Profilaxia Patologiilor Ereditare

37.

Ușurelu Natalia

1973

Pediatrie și neonatologie, 322.01

Biologie Moleculară și genetică medicală, 315.02

doctor

Bază 1.0

/cumul intern 0.25

Cercetător științific coordonator, 022506415

38.

Barbova Natalia

1963

Genetică, 162.01

doctor

Bază 1.0

/cumul intern 0.25

Șef Lab Profilaxia Patologiilor Ereditare, 022506415

39.

Egorov Vladimir

1971

Genetică, 162.01

doctor

Bază 1.0

/cumul intern 0.5

Cercetător științific, 022506415

40.

Blanița Daniela

1986

Pediatrie, 322.01

fără grad

Bază 1.0

/cumul intern 0.25

Cercetător științific stagiar,

022506415

Laboratorul Genetică Moleculară Umană

41.

Sacară Victoria

1967

Neurologie, 321.05

doctor

Bază 1.0

/cumul intern 0.25

Sef Lab Genetică Moleculară Umană, 022506415

42.

Badicean Dumitru

1979

Genetică, 162.02

doctor

bază

Cercetător științific superior, 022506415

43.

Boiciuc Chiril

1990

Genetică, 162.02

fără grad

Bază 1.0

/cumul intern 0.25

Cercetător științific stagiar, 022506415

44.

Hlistun Victoria

1990

Genetică, 162.02

fără grad

Bază 1.0

/cumul intern 0.25

Cercetător științific stagiar, 022506415

45.

Grosu Iulia

1990

Genetică, 162.02

fără grad

Bază 1.0

/cumul intern 0.25

Cercetător științific stagiar, 022506415

Laboratorul Neuropediatrie

46.

Sprincean Mariana

1978

Neurologie, 321.05

doctor

Cumul extern

Sef Lab Neuropediatrie 022506415

 

Secţia ştiiinţifică Morfopatologie

47.

Siniţîna Lilia

1963

Anatomie patologică

311.02

Doctor, 2007

Bază

şef secţie,

022 52-37-60

48.

David Valeriu

1973

Anatomie patologică

311.02

Doctor, 2007

Cumul extern

Cercetător ştiinţific

022 52-37-60

49.

Şaptefraţi Lilian

1969

Anatomie patologică

311.02

Doctor habilitat, 2011

Cumul extern

Cercetător ştiinţific stagiar,

022 52-37-60

50.

Petrovici Vergil

1964

Anatomie patologică

311.02

Doctor, 2012

Cumul intern

Cercetător ştiinţific superior,

022 52-37-60

51.

Samciuc Ştefan

1958

Anatomie patologică

311.02

-

Cumul intern

Cercetător ştiinţific

022 52-37-60

 

 

 

 


 

LISTA

doctoranzilor organizaţiei la 31.12. 2016   pe subdiviziuni

 

Nr. d/o

Numele, prenumele

Codul şi denumirea specialităţii

Anul de studii

Conducător. Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific

Forma de studii

(la zi/ cu frecvenţă redusă)

 

Obstetrică şi ginecologie

 1.  

Rîmbu-Luchian Elena

321.15.  Obstetrică şi ginecologie

IV

Cond.: Șt.Gațcan,

Dr.med., conf.cerc.

fără frecvenţă

 1.  

Bursacovschi Natalia

321.15 Obstetrică și Ginecologie

III

Cond.: V.Petrov, dr..med., conf.cerc.

 

La zi

 1.  

Olari Viorica

321.15 Obstetrică și Ginecologie

II

Cond.: Șt.Gațcan,

Dr.med., conf.cerc.

fără frecvenţă

 

Pediatrie și Neonatologie

 1.  

Călugăreanu Carolina

322.01. Pediatrie și Neonatologie

IV

Curteanu Ala, dr.șt.med., conf.cercet.

fără frecvenţă

 1.  

Sîsoev Victoria

322.01. Pediatrie și Neonatologie

II

Curteanu Ala, dr.șt.med., conf.cercet.

La zi

 

 

 

 

Secretarul ştiinţific,

 1. șt.med., conf.cercet. ______________________________ Ala Burlac                                                                         

 

 

Forma 7.1.

Anexă la Raportul de activitate al

IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

Date

privind deplasările şi stagiile cercetătorilor organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării peste hotare în anul 2016

 

Nr. d/o

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific,
anul naşterii

Ţara, denumirea organizaţiei vizitate

Scopul vizitei, contribuţia la realizarea activităţilor din cadrul proiectului (de indicat proiectul);

contribuţia la realizarea activităţilor    din cadrul organizaţiei

Termenul deplasării

1.                   

Curteanu Ala, dr.medicină, conf. cercetător, 1966

Elveţia,

Cartierul General al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

Consultanţă internaţională la a doua întrunire pentru dezvoltarea îndrumărilor de implementare a Iniţiativei Spital Prieten al Copilului care va contribui la realizarea componentei de fortificare a alăptării exclusive la sân şi implementarea Codului Internaţional de Marketing al Substituienţilor Laptelui Matern în republică

8-10.04.2016

2.                   

Curteanu Ala, dr.medicină, conf. cercetător, 1966

Elveţia, OMS, Centrul Internaţional de Migraţie

Invitaţie a Institutului de Sănătate Globală Eks, SUA şi participare comună cu experţii acestui Institut şi a Centrului din Elveţia la analiza datelor mortalităţii feto-infantile din republică, comparativ cu datele altor ţări. Vizita împreună cu dr. B.McCarthy şi dr. Rodrigez, coordonator sănătate CIS/CEE, UNICEF, Geneva a Cartierului General OMS

11-13.05.2016

3.                   

Carauş Tatiana, 1973

Elveţia, OMS, Centrul Internaţional de Migraţie

Invitaţie a Institutului de Sănătate Globală EksSUA şi participare comună cu experţii acestui Institut şi a Centrului din Elveţia la analiza datelor mortalităţii feto-infantile din republică, comparativ cu datele altor ţări.

11-13.05.2016

4.                   

Curteanu Ala, dr.medicină, conf. cercetător, 1966

Kazahstan, Ministerul Sănătăţii şi agenţiile ONU

Consultanţă internaţională  pentru acordarea  suportului Ministerului Sănătăţii în elaborarea metodologiei şi instrumentelor, precum şi implementarea auditului decesului perinatal în Kazahstan

16-19.05.2016

5.                   

Carauş Tatiana, 1973

Kazahstan, Ministerul Sănătăţii şi agenţiile ONU

Consultanţă internaţională  pentru acordarea  suportului Ministerului Sănătăţii în elaborarea metodologiei şi instrumentelor, precum şi implementarea auditului decesului perinatal în Kazahstan

16-19.05.2016

6.                   

Rotaru Dorina,

1974

Montreux, Elveţia  

The European Society of Pediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC)

13th European Conference on Pediatric and Neonatal Mechanical Ventilation

25-28.05.2016.

7.                   

Carauş Tatiana, 1973

Riga, Letonia

Participare la Mitingul Internațional dedicat îmbunătăţirii statutului nutriţional al femeilor în timpul sarcinii şi în perioada alăptării

26-29.06.2016

8.                   

Curteanu Ala, dr.medicină, conf. cercetător, 1966

Tajikistan,

Reprentanţa locală a Institutului Elveţian Tropical şi de Sănătate Publică, Basel, Elveţia

şi

Institutul de Edicaţie Medicală Continuă

Consultanţă internaţională pentru evaluarea cursului de educaţie postuniversitară „Management în sănătate” pentru managerii din sistemul de asistenţă medicală primară

20-30.06.2016

9.                   

Curteanu Ala, dr.medicină, conf. cercetător, 1966

Ucraina,

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Strategiile de standardizare a asistenţei perinatale copiilor prematri”

Prezentarea raportului „Evaluarea mortalităţii şi morbidităţii a copiilor din grupurile de risc înalt în Republica Moldova”.

Discutarea cu partenerii despre direcţiile viitoare de colaborare

29-30.09.2016

10.                

Carauş Tatiana, 1973

Ucraina,

Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Strategiile de standardizare a asistenţei perinatale copiilor prematri

Prezentarea raportului „Evaluarea mortalităţii şi morbidităţii a copiilor din grupurile de risc înalt în Republica Moldova”.

Discutarea cu partenerii despre direcţiile viitoare de colaboarre

29-30.09.2016

11.                

Curteanu Ala, dr.medicină, conf. cercetător, 1966

Elveţia, Organizaţia Mondială a Sănătăţii

Participare la Congresul Mondial dedicat Iniţiativei Spital Prieten al Copilului, persoană de suport pentru Grupul vorbitor de rusă pentru discuţia a 4 recomandări pentru implementarea iniţiativei

24-26.10.2016

12.                

Curteanu Ala, dr.medicină, conf. cercetător, 1966

Elveţia,

Cartierul General al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii

Consultanţă internaţională la a treia întrunire pentru dezvoltarea îndrumărilor de implementare a Iniţiativei Spital Prieten al Copilului, discutarea concluziilor Congresului şi paşilor pe viitor

27-28.10.2016

13.                

Carauş Tatiana, 1973

Tașkent,

Uzbekistan

Mitingul internațional ”Perinatal audit as a tool in improving perinatal health care”, prezentarea raportului ”Experienţa Republicii Moldova în implementarea auditului cazurilor de deces perinatal”

19-22.10.2016

14.                

Rotaru Dorina,

1974

Sofia, Bulgaria.

organized by “Our Premature Children” Foundation in cooperation with the Bulgarian Society of Neonatology and with the support of AbbVie Bulgaria.

III Global Summit for Improving Standards of Care for Preemies

01-04.12.2016

15.                

Curteanu Ala, dr.medicină, conf. cercetător, 1966

Kazahstan, Ministerul Sănătăţii şi agenţiile ONU,

Cimkent

Consultanţă internaţională  pentru acordarea suportului Ministerului Sănătăţii în adaptarea metodologiei şi temei auditului decesului perinatal în Kazahstan, fortificarea capacităţilor de analiză a cazurilor de audit la participanţii regiunilor pilot

12-14.12.2016

16.                

Sprincean Mariana

Iaşi, Romania

Al 4-lea Congres al Societăţii Române de Ultrasonografie în Obstetrică şi Ginecologie (SRUOG) şi Conferinţa Naţională Zilele Medicale „Vasile Dobrovici”, ediţia a 13-a, Tema raportului: The role of medical-genetic counseling in the prophilaxis of genetic diseases.

14-17 aprilie, 2016

17.                

Siniţîna Lilia

dr.med., conf.cerc.

1963

United Nations Population Fund, Perinatal Center, Kazakhstan.

Tехнический семинар и совещание национальной экспертной группы Казахстана по внедрению перинатального аудита. Aстана, Казахстан.

 

16-19 mai 2016.

18.                

Litovcenco Anatolie, doctor habilitat, 1964

Rusia, Institutul de Cercetări Științifice în Neurochirurgie ”N. N. Burdenco”

VII Moscow Courses on Pedriatric Neurosurgery - 2016

”Emergencies in pediatric neurosurgery”

24-25.11.2016

 

 

 

19.                

Ușurelu Natalia,

 dr. med., conf. cercet., 1973

Nijmegen, Olanda, Radboudumc, Translational Metabolic Laboratory

Participare la trainingul clinic și biochimic despre erori înnăscute de metabolism, erori congenitale de glicozilare (CDG) şi în modul de diagnosticare acestora prin electrofocusarea transferinei (IEFT).

12-20.03.2016

20.                

Sacara Victoria,

dr. med., conf. cercet.,1967

Nijmegen, Olanda, Radboudumc, Translational Metabolic Laboratory

Participare la trainingul clinic și biochimic despre erori înnăscute de metabolism, erori congenitale de glicozilare (CDG) şi în modul de diagnosticare acestora prin electrofocusarea transferinei (IEFT).

12-20.03.2016

21.                

Blăniță Daniela, 1986

Nijmegen, Olanda, Radboudumc, Translational Metabolic Laboratory

Participare la trainingul clinic și biochimic despre erori înnăscute de metabolism, erori congenitale de glicozilare (CDG) şi în modul de diagnosticare acestora prin electrofocusarea transferinei (IEFT).

12-20.03.2016

22.                

Grosu Iulia, 1990

Nijmegen, Olanda, Radboudumc, Translational Metabolic Laboratory

Participare la trainingul clinic și biochimic despre erori înnăscute de metabolism, erori congenitale de glicozilare (CDG) şi în modul de diagnosticare acestora prin electrofocusarea transferinei (IEFT).

12-20.03.2016

23.                

Hlistun Victoria, 1990

Nijmegen, Olanda, Radboudumc, Translational Metabolic Laboratory

Participare la trainingul clinic și biochimic despre erori înnăscute de metabolism, erori congenitale de glicozilare (CDG) şi în modul de diagnosticare acestora prin electrofocusarea transferinei (IEFT).

12-20.03.2016

24.                

Boiciuc Chiril, 1990

Nijmegen, Olanda, Radboudumc, Translational Metabolic Laboratory

Participare la trainingul clinic și biochimic despre erori înnăscute de metabolism, erori congenitale de glicozilare (CDG) şi în modul de diagnosticare acestora prin electrofocusarea transferinei (IEFT).

12-20.03.2016

25.                

Ușurelu Natalia,

dr. med., conf. cercet., 1973

Cluj Napoca, România,

Asociația ”APROTEICA” a Bolnavilor de Fenilcetonurie

Participarea în calitate de lector invitat la Asociația ”APROTEICA” a Bolnavilor de Fenilcetonurie

08-10.04.2016

26.                

Sacara Victoria,

dr. med., conf. cercet.,1967

Barcelona, Spania,

European Society of Human Genetics

Participarea la conferința Societății Europene de Genetică Umană

21-24.05.2016

27.                

Ușurelu Natalia,

 dr. med., conf. cercet., 1973

Roma, Italia, Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism

 

Participarea la Simposionul Anual al Societății de Studiu al Erorilor Înăscute de Metabolism

04-10.09.2016

28.                

Boiciuc Chiril, 1990

Roma, Italia, Symposium of the Society for the Study of Inborn Errors of Metabolism

 

Participarea la Simposionul Anual al Societății de Studiu al Erorilor Înăscute de Metabolism

04-10.09.2016

29.                

Ușurelu Natalia,

dr. med., conf. cercet., 1973

Iași, România, Clinica III Pediatrie și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea în calitate de lector invitat la Școala Pediatrică ediția a V-a și la Zilele Pediatriei Ieșene ”N.N. Trifan”

18-22.10.2016

30.                

Blăniță Daniela, 1986

Iași, România, Clinica III Pediatrie și Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea în calitate de lector invitat la Școala Pediatrică ediția a V-a și la Zilele Pediatriei Ieșene ”N.N. Trifan”

18-22.10.2016

31.                

Sacara Victoria,

 dr. med., conf. cercet.,1967

Timișoara, România

Proiect bilateral moldo-român ”Creşterea capacităţii de cercetare genetică şi genomică în dezvoltarea perinatală şi a copilului”

13-17.12.2016

32.                

Ușurelu Natalia,

dr. med., conf. cercet., 1973

Timișoara, România

Proiect bilateral moldo-român ”Creşterea capacităţii de cercetare genetică şi genomică în dezvoltarea perinatală şi a copilului”

13-17.12.2016

33.                

Boiciuc Chiril, 1990

Timișoara, România

Proiect bilateral moldo-român ”Creşterea capacităţii de cercetare genetică şi genomică în dezvoltarea perinatală şi a copilului”

13-17.12.2016

 

 

 

Secretarul ştiinţific,

dr. șt.med., conf.cercet.    ______________________________                      Ala Burlac

 

 
Forma 7.2.

Anexă la Raportul de activitate al

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Date

privind vizitele savanţilor şi specialiştilor de peste hotare în anul 2016

 

Nr. d/o

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific,
ale savantului

Ţara şi denumirea organizaţiei în care activează savantul

Scopul vizitei. Descrierea succintă a activităţilor (realizarea proiectelor  comune,  stagiu, participări la manifestări ştiinţifice)

Termenul vizitei

1.                   

Brian McCarthy,

Profesor La Universitatea Emory, Atlanta, Georgia şi Universitarea Notre Dame, Indiana,

 

 

 

The Eck Institute for Global Health’s University of Notre Dame (Indiana, USA), Master of Science in Global Health (MSGH) program

Instruirea unui grup de specialiști de la IMC în utilizarea diferitor instrumente și metodologii de analiză a datelor mortalității perinatale și management al calității.

Suport în derularea a două proiecte moldo-americane realizate de 2 studenți-masteranzi de la Universitatea Notre Dame, Indiana, SUA

06-10.06.2015

2.                   

Manfred Zahorka

prof. asociat, PhD

Basel, Elveţia, Centrul Elveţian de Sănătate Internaţională

Participarea la discuţia cu administraţia IMC pentru trasarea direcţiilor de colaborare viitoare

6-8.05.2014

3.                   

Adriane Martin Hilber

prof. asociat, PhD

Basel, Elveţia, Centrul Elveţian de Sănătate Internaţională

Participarea la discuţia cu administraţia IMC pentru trasarea direcţiilor de colaborare viitoare

28.04.2014

4.                   

Maria Stamatin prof.

Universitatea de Medicină şi Farmacie

„Gr. Popa”, Iaşi, România, şefa Centrului regional terapie intensivă nou-născuţi, prorector UMF „Gr.T Popa”

Participare la Conferinţa a IX-a moldo-română „Zilele neonatologiei Moldave”, or. Chişinău

23-25.06.2016

5.                   

Alberta Bacci, prof. asociat

Centrul Colaborativ al OMS în Trieste, Italia

Desfăşurarea în comun cu cercetătorii laboratorului şi colaboratorii IMC a evaluării asistenţei perinatale în maternităţile din republică, discutarea realizărilor, golurilor şi planului de îmbunătăţire

03-14.10.2016

6.                   

Autrius Maciuleavicius, prof. asociat

Vilnius, Lituania, Facultatea de Medicină, Universitatea din Vilnius

Desfăşurarea în comun cu cercetătorii laboratorului şi colaboratorii IMC a evaluării asistenţei perinatale în maternităţile din republică, discutarea realizărilor, golurilor şi planului de îmbunătăţire

03-14.10.2016

7.                   

Prof. Ernst Eber

 

Austria, Universitatea de Medicină din Graz

Participarea la Conferința ”Actualități în pneumologie pediatrică”

30.05.2016

8.                   

Dr. Kader Abdul

Suedia, Viola Vitalis, Companie cu impact social, bazată pe cercetare

Participarea la Conferința ”NETINCARE – standarde europene și bune practici în ocrotirea sănătății mamei și copilului”

6.05.2016

9.                   

Dr. Aljona Sandgren

Suedia, Viola Vitalis, Companie cu impact social, bazată pe cercetare

Participarea la Conferința ”NETINCARE – standarde europene și bune practici în ocrotirea sănătății mamei și copilului”

6.05.2016

10.                

Prof. Arunas Valiulis

Lituania, Facultatea de Medicină  a Universității din Vilnius

Participarea la Conferința ”NETINCARE – standarde europene și bune practici în ocrotirea sănătății mamei și copilului”

6.05.2016

11.                

Prof. Staffan Polberger

Suedia, Secția de Neonatologie  a Spitalului Universitar din Lund

Participarea la Conferința ”NETINCARE – standarde europene și bune practici în ocrotirea sănătății mamei și copilului”

6.05.2016

12.                

Dr. Annika Tiit

Estonia, Spitalul de Est-Centru din Tallinn

Participarea la Conferința ”NETINCARE – standarde europene și bune practici în ocrotirea sănătății mamei și copilului”

6.05.2016

13.                

Prof. Heili Varendi

Estonia, Secția de Neonatologie  a Spitalului Universitar pentru Copii din Tartu

Participarea la Conferința ”NETINCARE – standarde europene și bune practici în ocrotirea sănătății mamei și copilului”

6.05.2016

14.                

Dr. Dae-Ho Kwak Young-Keun

Suedia, Șef diviziune al companiei ”Viola Vitalis”

Participarea la Conferința ”NETINCARE – standarde europene și bune practici în ocrotirea sănătății mamei și copilului”

6.05.2016

15.                

Prof. Tatiana Znamenskaia

Ucraina, Institutul  de Pediatrie, Obstetrică și Ginecologie al Academiei de Științe a Ucrainei

Participarea la Conferința ”NETINCARE – standarde europene și bune practici în ocrotirea sănătății mamei și copilului”

6.05.2016

16.                

Prof. Yuriy Korzhynsky

Ucraina, Catedra de Pediatrie și Neonatologie, Universitatea  de Medicină din Lvov ”Danylo Halytsky”

Participarea la Conferința ”NETINCARE – standarde europene și bune practici în ocrotirea sănătății mamei și copilului”

6.05.2016

17.                

Prof. Ukraințev S.

Rusia, Director Medical al Companiei Nestle în Rusia și țările CSI

Participarea la Conferința ”Concepții contemporane în alimentația copiilor primului an de viață”

13.06.2016

18.                

Prof. Stela Goția

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea la Conferința Națională de Pediatrie ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”

9.10.2016-10.10.2016

19.                

Prof. Dr. Marin Burlea

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea la Conferința Națională de Pediatrie ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”

9.10.2016-10.10.2016

20.                

Dr. Alina Murgu

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea la Conferința Națională de Pediatrie ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”

9.10.2016-10.10.2016

21.                

Dr. Dana Teodora

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea la Conferința Națională de Pediatrie ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”

9.10.2016-10.10.2016

22.                

Dr. Monica Alexoae

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea la Conferința Națională de Pediatrie ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”

9.10.2016-10.10.2016

23.                

Dr. Angelica Marin

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea la Conferința Națională de Pediatrie ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”

9.10.2016-10.10.2016

24.                

Dr. Bogdan Stana

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea la Conferința Națională de Pediatrie ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”

9.10.2016-10.10.2016

25.                

Dr. Vasile Valeriu Lupu

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea la Conferința Națională de Pediatrie ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”

9.10.2016-10.10.2016

26.                

Dr. Smaranda Diaconescu

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea la Conferința Națională de Pediatrie ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”

9.10.2016-10.10.2016

27.                

Prof. Dr. Ingrith Miron

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea la Conferința Națională de Pediatrie ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”

9.10.2016-10.10.2016

28.                

Dr. Laura Mifaela Trandafir

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea la Conferința Națională de Pediatrie ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”

9.10.2016-10.10.2016

29.                

Dr. Alice Nicoleta Azoicăi

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea la Conferința Națională de Pediatrie ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”

9.10.2016-10.10.2016

30.                

Dr. Otilia Frasinariu

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea la Conferința Națională de Pediatrie ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”

9.10.2016-10.10.2016

31.                

Dr. Ileana Ioniuc

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea la Conferința Națională de Pediatrie ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”

9.10.2016-10.10.2016

32.                

Dr. Claudiu Olaru

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr. T. Popa”

Participarea la Conferința Națională de Pediatrie ”Probleme și căi de soluționare în asistența medicală copiilor”

9.10.2016-10.10.2016

33.                

Dr. Maria Puiu

România, Centrul de Medicină Genomică, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș”

Participarea la Conferința ”Posibilități contemporane de diagnostic în reumatologie pediatrică și ale bolilor rare la copii”

18.11.2016

34.                

Dr. Nicoleta Andreescu

România, Centrul de Medicină Genomică, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș”

Participarea la Conferința ”Posibilități contemporane de diagnostic în reumatologie pediatrică și ale bolilor rare la copii”

18.11.2016

35.                

Dr. Simona Farcas

România, Centrul de Medicină Genomică, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș”

Participarea la Conferința ”Posibilități contemporane de diagnostic în reumatologie pediatrică și ale bolilor rare la copii”

18.11.2016

36.                

Marius Raica, Profesor universitar

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”V. Babeș” din Timișoara

Vizita în cadrul proiectului bilateral moldo-român 6.80013.16.04.16/RO
„Creşterea capacităţii de cercetare genetică şi genomică în dezvoltarea perinatală şi a copilului”, participare la workshop.

17-19.11.2016

37.                

Maria Puiu,

Profesor universitar

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”V. Babeș” din Timișoara, Sef Centru de Medicină Genomică.

Vizita în cadrul proiectului bilateral moldo-român 6.80013.16.04.16/RO
„Creşterea capacităţii de cercetare genetică şi genomică în dezvoltarea perinatală şi a copilului”, participare la workshop, prezentare orală la sedința Societății de Pediatrie din Moldova din 18.11.2016

17-19.11.2016

38.                

Dr. Nicoleta Andreescu, doctor

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”V. Babeș” din Timișoara, colaborator Centrul de Medicină Genomică

Vizita în cadrul proiectului bilateral moldo-român 6.80013.16.04.16/RO
„Creşterea capacităţii de cercetare genetică şi genomică în dezvoltarea perinatală şi a copilului”, participare la workshop, prezentare orală la sedința Societății de Pediatrie din Moldova din 18.11.2016

17-19.11.2016

39.                

Dr. Simona Farcas

România, Universitatea de Medicină și Farmacie ”V. Babeș” din Timișoara, colaborator Centrul de Medicină Genomică

Vizita în cadrul proiectului bilateral moldo-român 6.80013.16.04.16/RO
„Creşterea capacităţii de cercetare genetică şi genomică în dezvoltarea perinatală şi a copilului”, participare la workshop, prezentare orală la sedința Societății de Pediatrie din Moldova din 18.11.2016

17-19.11.2016

 

 

 

 

 

 

Secretarul ştiinţific,

 1. șt.med., conf.cercet. ______________________________ Ala Burlac

 

Forma 8

Anexă la Raportul de activitate al

IMSP Institutul Mamei și Copilului

ORGANIZAREA manifestărilor ŞTIINŢIFICE

 1. Denumirea manifestării

Conferința ştiinţifică anuală dedicată jubileului de 55 ani de la fondarea primelor instituţii de cercetare în Moldova, 31.03.2016, Chișinău, R. Moldova

 1. Denumirea organizaţiei

IMSP Institutul Mamei şi Copilului

 • Preşedintele comitetului de organizare

Revenco Ninel, doctor habilitat, prof. univ., director cercetare, inovare şi transfer tehnologic IMSP IMC

 1. Participanţi

60 de specialişti din domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului, inclusiv colaboratorii Departamentului de ştiinţă

 1. Recomandările manifestării ştiinţifice

In scopul prevenirii IMF şi a cazurilor severe se impune o administrare judicioasă a antibioterapiei în sarcină conform protocoalelor naţionale. Implementarea în practica de rutină a IL-6 ca macher diagnostic al SDP la IMC ca instituţie de nivel III. Pentru diagnosticul IMF se impune o utilizare mai largă a scorurilor anemnestico-clinico-paraclinice, iar pentru managementul terapeutic - o administrare restricţionistă de antibiotice (luarea hemoculturii pană la administrarea antibioticelor, inceperea cu antibiotice de linia intâi, trecerea la cele de linia doi după confirmarea bacteriologică). Utilizarea scriningului sepsisului cu ajutorul PCR la copilul asimptomatic in perioada de timp 12 - 24 ore după naştere. Nou-născuţii prematuri care au suportat IMF, îndeosebi sepsis, în perioada neonatală prezintă risc foarte înalt pentru sechele neurologice severe, manifestate în majoritatea cazurilor prin PC şi trebuie supravegheaţi de neuropediatru în primii ani de viaţă. Organizarea consultărilor comune între specialiştii obstetricieni, neonatologi, chirurgi pediatrici a femeilor însărcinate diagnosticate antenatal cu malformaţii congenitale. Soluionarea interdisciplinară a problemei diagnosticului şi tratamentului MC majore la nou-născuţi. Elaborarea unui standard de acţiuni în cadrul MC majore, pregătirea profesională corespunzătoare a cadrelor şi asigurarea tehnico-materială a instituiei pentru diminuarea morbiditii şi mortalitii postoperatorii.

Evaluarea expresiei anticorpilor neurotropi monoclonali Neuron Specific Enolase, Neuron Filament Protein, Cromogranin A şi Synaptophisin la diferite nivele ale colonului a stabilit un polimorism vădit al nivelului expresiei anticorpilor în componentele structurale neuronale şi sinaptice, ceea ce cu certitudine pledează în favoarea utilizării acestor anticorpi în diagnosticul diferenţial al tulburărilor de tranzit intestinal soldate cu megacolon, precum şi în aprecierea calităţii aparatului nervos autohton la nivelul intestinului rezectat.

 

Secretarul ştiinţific,

 1. șt.med., conf.cercet. ______________________________ Ala Burlac


 

ORGANIZAREA manifestărilor ŞTIINŢIFICE

 • Denumirea manifestării

Conferința internațională  a IX-a Zilele Neonatologiei Moldave ”Asfixia. Infecția nosocomială”, 23-25.06.2016, Chișinău, R. Moldova

 • Asfixia. Infecția nosocomială Denumirea organizaţiei

Ministerul Sănătății  Republicii Moldova; Asociația de Medicină Perinatală din RM; USMșiF "N. Testemițanu"; Universitatea "Gr. T. Popa" Iași România; Maternitatea Cuza Vodă, Iași, România; IMSP Institutul Mamei şi Copilului

 • Preşedintele comitetului de organizare

Crivceanscaia Larisa, dr. șt..med, conferentiar universitar. Președintele Asociațieie de medicină Perinatală, USMșiF "N. Testemițanu"

Stamatin Maria, prof., dr.med., Șef Departament mamă și copil UMF Gr..T. Popa"Iași, România

 • Participanţi

120 de de specialişti din domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului din RM și România, inclusiv colaboratorii Departamentului de ştiinţă

 • Recomandările manifestării ştiinţifice

Resuscitarea promtă şi rapidă în sala de naștere  previne hipoxia, hipercarbia şi acidoza. Toate acestea previn sau reduc severitatea EHI. Resuscitarea cu aer de cameră măreşte supraveţuirea nou-născuților născuți în asfixie.  Utilizarea pulsoximetriei cu titrarea concentraţiei de O2 pentru a obţine SpO2 în intervalul ţintă. Terapia de susţinere individualizată cu monitorizareaatentă a stării, identificarea şi tratarea precoce a complicaţiilor poliorganice, în dependentă de gradul lor de afectare, pot reduce sechelele pe termen lung.  Hipotermia este singurul tratament eficace în EHI cu scop neuroprotector şi este un standard de ingrijire pentru copii cu EHI de la moderată şi severă, reducând mortalitatea şi morbiditatea în rindul acestor copii. Supravegherea centru Follow up a copiilor care au manifestat EHI moderată și severă scopul fiind de a detecta deficienţele neurocognitive şi de a promova intervenţia timpurie pentru a minimaliza consecinţele EHI cu facilitarea integrării copilului în societate în dependenţă de gradul de severitate a leziunii cerebrale.

În unitatea de  terapie intensivă neonatală (UTI), unitatea de îngrijire continuă a nou-născuţilor prematuri prevenirea achiziţionarii infecţiei nosocomiale la nou-născut prin evitarea contaminării nou-născuţilor prin metode invazive Supravegherea nou-născuţilor din grupul de risc si controlul infecţios al IN prin monitoringul ratelor IN pentru identificarea problemelor şi priorităţilor locale şi evaluarea eficacităţii activităţilor de control infecţios. Utilizarea ghidurilor bazate pe dovezi pentru supravegherea / controlul infecţiei.

 

Secretarul ştiinţific,

 1. șt.med., conf.cercet. ______________________________ Ala Burlac

 

ORGANIZAREA manifestărilor ŞTIINŢIFICE

 1. Denumirea manifestării

Ziua Mondială a Prematurității 17 noiembrie 2016

 1. Denumirea organizaţiei

IMSP IMC, Asociația de Medicină Perinatală din Republica Moldova

 • Preşedintele comitetului de organizare

Revenco Ninel, doctor habilitat, prof. univ., director cercetare, inovare şi transfer tehnologic IMSP IMC

Crivceanscaia Larisa, dr. med, conferentiar universitar.

Președintele Asociației de Medicină Perinatală, USMșiF "N. Testemițanu"

 1. Participanţi

60  de specialişti din domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului, inclusiv colaboratorii Departamentului de ştiinţă. 30 de copii născuți prematuri împreună cu părinții.

 1. Recomandările manifestării ştiinţifice

Ziua Mondială a Prematurului în RM a fost organizată pentru a doua oră. Această manifestație a fost organizată atît pentru copii născuți prematuri cît și pentru medicii pediatri din CMF și medicii neontaologi care sunt nemijlocit implicați în îngrijirea lor. Pentru copii și părințiilor lor a fost organizat un flash mob cu genericul "Sunt copil ca fiecare, chiar de-s mic, voi crește mare". Pentru medicii pediatri din CMF și pentru medicii neontaologi a fost organizată o conferință științifică în care au fost discutate temele referitor la importanța supravegherii copiilor prematuri în Centrul de Supraveghere neonatală a copiilor cu risc, despre momentle cheie în dezvoltarea somatică a copiilor prematuri în primul an de viață. Luînd în considerare că prematuritatea este asociată cu autizmul, s-a făcut accent despre metodele cele mai simple de a identifica precoce copii cu autism și importanța referirii lor precoce în centrele de intervenție timpurie. La fel s-a făcut accent pe metodele de stimulare timpurie prin joc în reabilitarea acestor copii, precum și impactul psihologic și echilibrarea emoțiilor la mamele care au născut prematur.

 

Secretarul ştiinţific,

 1. șt.med., conf.cercet. ______________________________ Ala Burlac

 

ORGANIZAREA manifestărilor ŞTIINŢIFICE

 1. Denumirea manifestării

Conferința internațională “NETINCARE - standarde europene și bune practici în ocrotirea sănătății mamei și copilului” 5-6  mai 2016

 1. Denumirea organizaţiei

IMSP Institutul Mamei şi Copilului

 • Preşedintele comitetului de organizare

Revenco Ninel, doctor habilitat, prof. univ., director cercetare, inovare şi transfer tehnologic IMSP IMC

 1. Participanţi

160 de specialişti din domeniul ocrotirii sănătăţii mamei şi copilului, inclusiv colaboratorii Departamentului de ştiinţă

 1. Recomandările manifestării ştiinţifice

În cadrul lucrărilor Conferinței internaționale “NETINCARE - standarde europene și bune practici în ocrotirea sănătății mamei și copilului” a fost organizat şi un workshop la care au participat 40 de invitaţi - medici neonatologi şi asistente medicale care activează în secţiile de nou-născuţi, colaboratori ştiinţifici şi medici pediatri specialişti.

Au fost discutate aspecte practice în alimentaţia nou-născuţilor prematuri, Băncile de Lapte Matern şi alte aspecte de conduită și necesitatea deschiderii Băncilor de lapte în Republica Moldova.

Colaboratorii secției științifice perinatologie au participat cu raportul  "Problema prematurității în Republica Moldova".

 

 

Secretarul ştiinţific,

 1. șt.med., conf.cercet. ______________________________ Ala Burlac

 

 

 

 

ORGANIZAREA manifestărilor ŞTIINŢIFICE

 

 1. Denumirea manifestării

Seminar științific regional (Bălți, Cahul, Comrat, Chișinău) tema ”Malformațiile congenitale majore”

 

 • Denumirea organizaţiei

Mininisterul Sănătății, IMSP IM și C, Laboratorul științific de corecție chirurgicală a viciilor congenitale la copii.

 

 • Preşedintele comitetului de organizare

Gavril Boian dr. hab. med., conf cercetător

 

 • Participanţi

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicaţrea ţării

Bălți - 89 persoane

Cahul - 76persoane

Comrat - 81 persoane

Chișinău - 109 persoane

 

 • Recomandările manifestării ştiinţifice

Elaborarea unui standard de acțiuni în cadrul MC majore, pregătirea profesională corespunzătoare a cadrelor și asigurarea tehnico-materială a instituției sunt premisele de bază în lărgirea posibilităților curative radicale cu diminuarea  morbidității și mortalității postoperatorii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul ştiinţific,

 1. șt.med., conf.cercet. ______________________________ Ala Burlac

 

 

 

 

ORGANIZAREA manifestărilor ŞTIINŢIFICE

 

 1. Denumirea manifestării

Seminar științific regional (Bălți, Comrat, Chișinău) tema ”Abdomenul acut chirurgical la copil”

 

 • Denumirea organizaţiei

Mininisterul Sănătății; IMSP IM și C; USMF ”N. Testemițanu” Catedra Chirurgie, anesteziologie și ortopedie pediatrică; Laboratorul științific de corecție chirurgicală a viciilor congenitale la copii.

 

 • Preşedintele comitetului de organizare

Eva Gudumac dr. hab. med., prof. univ., acad. AȘ RM, Om emerit

 

 • Participanţi

Numărul total, inclusiv din străinătate cu indicaţrea ţării

Bălți - 83 persoane

Comrat - 87 persoane

Chișinău - 120 persoane

 

 • Recomandările manifestării ştiinţifice

Evitarea complicațiilor pre-, intra- și postoperatorii în abdomenul acut chrurgical la copii este posibil doar în baza unor acțiuni diagnostico-curative precoce și corecte la toate etapele asistenței medicale.

 

 

 

 

 

Secretarul ştiinţific,

 1. șt.med., conf.cercet. ______________________________ Ala Burlac

 

 

 
Forma 9

Anexă la Raportul de activitate

IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

 

DATE

despre implementarea rezultatelor ştiinţifice în anul 2016

 

Denumirea lucrărilor

Executantul (laboratorul, secţia) Conducătorul  (gradul ştiinţific, numele, prenumele)

Locul implementării (întreprinderea, organizaţia)

Volumul implementării, efectul economic (social) preconizat sau real

Prin ce act/document se confirmă faptul implementării (contract, proces-verbal, acord de colaborare etc.)

1. Metoda homestaziei şi profilaxiei procesului aderenţial în metroplastia transabdominală, Laboratorul ştiinţific de Perinatologie, Mişina A.

IMSP IMC

100%

Nr. 428 din 11.01.2016

2. Diagnosticul şi corecţia chirurgicală a septurilor transversale totale (obstructive) a vaginului,  Laboratorul ştiinţific de Perinatologie, Mişina A.

IMSP IMC

100%

Nr. 429 din 18.01.2016

3. Aprecierea epitelizării neovaginului după colpopoeza peritonială în sindromul Mayer-Rokitanskz-Kuster-Hauser, Laboratorul ştiinţific de Perinatologie, Mişina A.

IMSP IMC

100%

Nr. 431 din 02.02.2016

4. Caracteristicele imunohistochimice a cornului rudimentar cavitar uterin şi adenomiozei concomitente, Laboratorul ştiinţific de Perinatologie, Mişina A, Chemenced L

IMSP IMC

100%

Nr. 432 din 02.02.2016

5. Aprecierea calităţii vieţii după colpopoeza peritonială în sindromul Mayer-Rokitanskz-Kuster-Hauser, Laboratorul ştiinţific de Perinatologie, Mişina A.

IMSP IMC

100%

Nr. 434 din 01.03.2016

6. Prognozarea dizabilităţilor neurologice la nou-născutul MVG la vârsta de 1 an în funcţie de maturitatea neuromusculară, Laboratorul ştiinţific de Perinatologie, Curteanu A, Jitarciuc  A.

IMSP IMC

100%

Nr. 435 din 15.03.2016

7. Aplicarea algoritmului de monitorizare aprecierii dizabilităţilor neurologice la copiii MVG la vârsta de 1 an de viaţă bazate pe pH din cordonul ombilical, Laboratorul ştiinţific de Perinatologie, Curteanu A, Jitarciuc A.

IMSP IMC

100%

Nr. 436 din 15.03.2016

8. “Identificarea mutațiilor T8993G și T8993C din ADN mitocondrial responsabile pentru sindromul NARP (neuropatie, ataxie și retinită pigmentara) și sindromul Leigh”,

Executant:  Victoria Hlistun, Conducătorul: dr.med., conf. cecet. Victoria Sacară.

IMSP IMC, CSRGM,

LGMU

100%

Act de implementare nr.1, 14.10.2016

 

 9.  “Implementarea metodei de depistare a mutaţiei Q188R din gena GALT în baza reacţiei PCR-RFLP” .

Executant:  Boiciuc Kiril

Conducătorul: dr.med., conf. cecet. Victoria Sacară

IMSP IMC, CSRGM,

LGMU

100%

Act de implementare nr. 2, 20.10.2016

 

10.“Implementarea metodei de depistare a mutaţiei S403I din gena CTH în baza reacţiei PCR-RFLP”

Executant:  Boiciuc Kiril

Conducătorul: dr.med., conf. cecet. Victoria Sacară

IMSP IMC, CSRGM,

LGMU

100%

Act de implementare nr.3, 20.10.2016

 

11.“Implementarea metodei de depistare a mutaţiilor I278T, G307T din gena CBS în baza reacţiei PCR-RFLP”

Executant:  Boiciuc Kiril

Conducătorul: dr.med., conf. cecet. Victoria Sacară

IMSP IMC, CSRGM,

LGMU

100%

Act de implementare nr.4, 20.10.2016

 

           

 

 

 

  

 

Directorul IMSP ImsiC,

 1. șt.med., conf.cercet. ______________________________ Sergiu GLADUN

 

 

 

Secretarul ştiinţific,

 1. șt.med., conf.cercet. ______________________________ Ala Burlac

 

 

Forma 10

 

Anexă la Raportul de activitate al

 IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

                                                                                    DATE

despre activitatea de colaborare în sfera ştiinţei şi inovării   

 

            Colaborarea ştiinţifică cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării (inclusiv cu instituţiile de învăţămînt superior)

Organizaţia

Subdiviziunile implicare

Forma de colaborare

Proiecte de cercetare 

Unităţi comune de cercetare

Contracte ştiinţifice

Organizarea manifestărilor ştiinţifice etc.

 

 

Institutul Chimie Macromoleculară ”Petru Poni”, Iași, al Academiei Române

Dr. Conf. Călin Deleanu, cercetător gr. I, Tematica de interes- Diagnosticul Erorilor Înnăscute de metabolism și Bolilor Rare prin cercetarea compușilor organici în fluidele biologice prin metoda spectroscopie RMN, ca cea mai puternică metodă de apreciere a metaboliților - biomarkerilor erorilor înnăscute de metabolism, Efectuarea analizelor de RMN spectroscopie pe urina și LCR la pacienții suspecți de EIM. Expresie de interes și acord de  parteneriat din 07.08.2015

Centrul de Chimie Organică al Academiei Române, București.

Dr. Conf. Călin Deleanu, cercetător gr. I, Tematica de interes- Diagnosticul Erorilor Înnăscute de metabolism și Bolilor Rare prin cercetarea compușilor organici în fluidele biologice prin metoda spectroscopie RMN, ca cea mai puternică metodă de apreciere a metaboliților - biomarkerilor erorilor înnăscute de metabolism. Expresie de interes și acord de  parteneriat din 07.08.2015.

Laboratorul Medical ”CytoGenomic”, București, România

Cercetarea profilului acylcarnitinic la pacienții suspecți la EIM, screening neonatal la maladii metabolice ereditare.

Clinica Pediatrie III, Spitalul Sfânta Maria, Iași, România

Precăutarea erorilor înnăscute de metabolism, contribuția la Școala Medicală Pediatrică, Iași din 2011.

Universitatea Semmelweis Departmentul de Pediatrie nr.1, Budapesta, Ungaria

Prof. Laszlo Szonyi, Prof. Lydia Balogh, testarea Tandem MS/MS si profilului acylcarnitinic; analiza enzimatică a activității GALT la pacienții suspecți de Galactozemie.

Centrul de Maladii Metabolice, Clinica Universitară din Heidelberg, Germania

Prof. Georg F. Hoffmann, Aderarea la Registrul electronic pe erori innăscute de metabolism de tipul ”intoxicațiilor” și ”dereglările neurotransmițătorilor”.

Universitatea Medicală Tulane, Programul de Genetică Umană, New Orleans, SUA

Prof. Eva Morava, testarea IEFT pentru diagnosticul CDG- dereglarea proceselor de glicozilare.

Centrul Medical Universitar Radboud, Nijmegen, Olanda

Instruiri: Echipa metabolică (Dr. M. Janssen),  Centrul de Dereglări Mitocondriale (Prof. Jan Smeitink, Dr. R. Rodenburg) şi Centrul de Dereglări de Glicozilare (Prof. Ron Wevers, Prof. Dirk Lefeber) (maladii mitocondriale şi de glicozilare).

Laboratorul Medical “GENICA”, Sofia, Bulgaria

Prof. Albena Todorova (teste genetice extinse prin secvenţierea ADN.

GENZYME, România cu Clinica Universitară din Hamburg, Germania

Dr. Andrei Teodorescu (România) și Prof. Zoltan Lucaks pentru diagnosticul enzimatic și molecular-genetic în maladii Lisosomale.

 

IBL-International, Hamburg, Germania

Dr. Roman Boer, teste-kituri pentru testări în screeningul neonatal la PKU și TSH.

Universitatea din Zurich, Elveția, Departamentul de Biochimie Clinică

Prof. Thony Beat, conclucrarea comună în cadrul Proiectului Tinerilor Cercetători în sequențierea ADN la 43 pacienți cu PKU, la care nu era definitivat diagnosticul molecular-genetic.

Universitatea din Groningen (UMCG), Olanda, Departamentul de Pediatrie

Prof. Francjan Spronsen, aderarea la un proiect colaborativ în  domeniul PKU.

Universitatea de Medicină și Farmacie ”V. Babeș” din Timișoara, România- Centrul de Medicină Genomică

Prof. Maria Puiu – Proiect bilateral moldo-român ”Creşterea capacităţii de cercetare genetică şi genomică în dezvoltarea perinatală şi a copilului”, conducător din partea Moldavă- Dr. Victoria Sacară.

Institut für Humangenetik, Clinica Universitară din Jena, Germania

Dr. Ingo Kurth, colaborare în cercetare internațională în vederea stabilirii diagnosticului prin NGS

Universitatea din Bialystok, Polonia, Departament de Citogenetică

Prof. Alina Midro, diagnosticul maladiilor genetice la nivel de cromozomi, transferul metodelor noi citogenetice.

Spitalul Universitar Central, Zagreb, Croatia, Departament Pediatrie, Diviziunea Maladii Metabolice.

Prof. Ivo Baric, Unitate comună de cercetare în InNerMed din 11.05.2015.

Department Clinic de Endocrinologie al Spitalului Universitar  de Copii,  Ljubljana, Slovenia

Dr. Mojka Zerjav Tansek, studiu colaborativ in vederea screening-ului neonatal si bolilor rare, activitate editorială comună.

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Biologie Moleculară și Pedologie

Dr. Ana Birsan, vice-decan; Dr. M Leșan, decan - pregătirea studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Universitatea ASM

Acad. Maria Duca, pregătirea studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

USMF ”N. Testemițanu”, Chisinau, Moldova

Curs Genetică, pregătirea studenților, masteranzilor și doctoranzilor.

Institutul de Fiziologie si Sanocreatologie

Efectuarea analizelor de laborator pe conținutul aminoacizilor organici in fluidele metabolice (sange, urina, LCR)

Centrul Medico-Genetic din Moscova, Rusia.

Prof. E. Zaharova, teste genetice de diagnostic.

 

 

Conducător la tezele de masterat, doctorat.

Numele şi prenumele conducătorului

Titlul tezei

 

Numele, prenumele studentului, masterandului, doctorandului

Revenco N.

 Particularităţi de diagnostic şi perspective terapeutice în cazul copiilor cu tulburări reziduale ale sistemului nervos central. Neurologie clinică – 321.05. Consiliul Științific DH 56. 321.05-01, 15.07.2016.  Data aprobării a Comisiei Superioare de Atestare 06.10.2016.

Hadjiu Svetlana.

Sprincean Mariana

Rolul consultului medico-genetic în identificarea patologiilor malformative fetale

Pricop Alisa

Sprincean Mariana

Apecte clinico-genetice, principii de diagnostic şi tratament în sindromul Turne

Ghiluţa Oxana

Sprincean Mariana

Particularităţile polimorfismului clinico-genetic, principii de diagnostic şi tratament în osteogeneza imperfectă

Ţurcan Cristina

Ușurelu Natalia

Particularitățile profilului metabolomic la copiii  supraponderali și cu obezitate (teză de doctor)

Munteanu Diana, doctorand, an. I, USMF

Ușurelu Natalia

Relații intergenice în Fenilcetonurie (teză de doctor)

Boiciuc Chiril, doctorand, an. I, USM

Ușurelu Natalia

Metode de screening de apreciere a biomarkerilor aminoacidopatiilor, (teză de licență)

Lidia Morgoci, studenta an. III, Un Slavona Moldova

Ușurelu Natalia

Particularitățile metafazei în anomaliile de număr al cromozomilor, (teză de licență)

Popovici Tatiana, studenta  an.III USM, Fac. Biologie Moleculară

Ușurelu Natalia

Asocierea polimorfismului GALT88 la pacienții cu Galactozemie. (teză de licență)

Caldare Elena, studenta  an.III,

USM, Fac. Biologie Moleculară

Ușurelu Natalia

Particularitățile clinice, biochimice și molecular-genetice ale dereglărilor congenitale ale proceselor de N- și O– glicozilare a proteinelor la om. (teză de licență)

Cojocaru Victor, student an. III, USM, Fac. Biologie Moleculară.

Ușurelu Natalia

Aspectele genetice ale unor boli metabolice la copii. (teză de licență)

Cojocari Andrei, USMF ”N. Testemițanu”, student an. VI.

Sacară Victoria

Ușurelu Natalia

Particularitățile meiozei în anomaliile de număr al cromozomilor, (teză de licență)

Tolstenco Dorina,  student an. III, USM, Fac. Biologie Moleculară

Sacară Victoria

Frecvența genei CBS la pacientele cu pierderile reproductive  din Republica Moldova,

Țurcanu Dorel, USM, student, an III.

Sacară Victoria

Genele responsabile in sindroamele de imunodeficiență primară

Osoianu Dan, student an. III, UnASM

Sacară Victoria

Ușurelu Natalia

Teste de analiză molecular-genetice efectuate în perioada prenatală în  Republicii Moldova

Cheptene Sofia, student an. III., UnASM

       

 

            Colaborarea cu instituţiile de învăţămînt superior în aspect didactic (se completează doar de titularii organizaţiei)

Instituţia de învăţămînt superior

 Ciclul I- licenţă

Ciclul II - masterat

Denumirea cursului

Numele şi prenumele profesorului

USMF „N. Testemiţanu”

Ciclul I- licenţă

Departamentul Pediatrie

N. Revenco

USMF „N. Testemiţanu”

Ciclul I- licenţă

Catedra Biologie Moleculară şi Genetică Umană

Mariana Sprincean

USMF”N. Testemiţanu”

Ciclul I- licenţă

Morfopatologie

Siniţîna Lilia

USMF ”N. Testemițanu”

Ciclul I

Curs Genetică Medicală

Barbova Natalia

UnASM

Ciclul I-II

Pregătirea tezelor studenți/ masteranzi

Sacară Victoria

UnASM

Ciclul I-II

Pregătirea tezelor studenți/ masteranzi

Barbova Natalia

UnASM

Ciclul I-II

Pregătirea tezelor studenți/ masteranzi

Ușurelu Natalia

USM

Ciclul I-II

Pregătirea tezelor studenți/ masteranzi

Sacară Victoria

USM

Ciclul I-II

Pregătirea tezelor studenți/ masteranzi

Ușurelu Natalia

 

 

 

Forma 11

Anexă la Raportul de activitate al

 IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

Promovarea ştiinţei şi realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării

Emisiunea TV / Radio

Tematica intervievării

Numele, prenumele  intervievatului

e-sănătate

23.11.2016

14:21

Se nasc bolnavi din prima zi de viață. De ce copiii din Moldova sunt tot mai afectați de maladii?

 

http://www.e-sanatate.md/News/6392/se-nasc-bolnavi-din-prima-zi-de-viata-de-ce-copiii-din-moldova-sunt-tot-mai-afectati-de-maladii

Curteanu Ala

JurnalTV.md. Emisiunea ”Acasă devreme”, 03.05.2016.

 

Reforma alimentației în grădinițe.

REVENCO, N.

Canal 2, Renaște Moldova, 28.04.2016.

 

Consultații medicale gratuite pentru copiii de la sate, s. Sărata Galbenă, r. Hâncești.

REVENCO, N.

PRO TV.md, Deschide știrea (m.deschide.md), 27.04.2016.

 

Părinții au decis: Gata cu crenvuștii în școli și grădinițe.

REVENCO, N.

E-medicina, 20.04.2016, e-medicina.md.

 

Pediatrul Neli Revenco: Copiii de la sate vor fi vizitați de pediatru acasă.

REVENCO, N.

Revista Omul Anului, 04.05.2016, vipmagazin.md

 

 

REVENCO, N.

1PrimeMd,  ”Prima Oră”, 18.05.2016.

 

 

REVENCO, N.

Publica TV, În prim plan, 11.09.2016, ora 15.00.

 

 

REVENCO, N.

Jurnal TV, emisiunea ”Acasa devreme”, 9.09.2016.

 

 

REVENCO, N.

Publica TV, 7.11.2016.

 

Numărul minorilor diagnosticaţi cu artrită juvenilă este în creştere. Date alarmante.

REVENCO, N.

TVM ” Mesager”

Ziua Bolilor Rare, completată de Gala Pacienților cu Boli Rare pentru a face auzită Vocea Părinților

Sacara Victoria, dr. med., conf. cercet.,

pacienți, parinți

 

PublicaTV

Ziua Bolilor Rare, completată de Gala Pacienților cu Boli Rare pentru a face auzită Vocea Părinților

Sacara Victoria, dr. med., conf. cercet.,

pacienți, parinți

 

Jurnal TV ”Acasă Devreme”

Ziua Internațională a PKU

Natalia Ușurelu, dr. med., conf. cercet.

 

           

 

Articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste etc.

 

Numele, prenumele autorului

Denumirea articolului

Ziarul, revista

Revenco N.

У ребенка температура. Что  делать?

Журнал «Работай», август-сентябрь 2016, № 35, c. 54. ISSN 1857-0399.

Revenco N.

Ребенок стал на вес золота и мы пришли к выводу, что ему нужен педиатр.

Молдавские ведомости, «Здоровье», 11.03.2016.

Natalia Usurelu

Ce inseamnă Genetică Medicală?

Pro-Sănătatea

Participări la manifestări ştiinţifice, expoziţii, work-shopu-uir, tîrguri, mese rotunde

Denumirea manifestării ştiinţifice, expoziţii, work-shopu-uir, tîrguri, mese rotunde

 Participanţii

Tematica prezentărilor

Distincţii obţinute

Atelier de lucru dedicat pilotării instrumentului OMS “Fiecare copil contează: auditul şi analiza mortinatalităţii şi deceselor neonatale”, 01-03.03.2016, coform dispoziţiei MS 93d din 26.02.2016

Echipe multidisciplinare din 5 centre perinatale de nivelul III şi II

Prezentarea instrumentului OMS şi protocolului de pilotare a Ghidului şi instrumentelor de supraveghere şi răspuns la decesele perinatale şi neonatale

25 credite EMC pentru fiecare participant

Atelier de lucru, Chișinău, 27-28.09.2016, conform dispoziției MS nr. 556d din 22.09.2016

Medici specialiști

Sistemul Integrat de Supervizie în sănătatea mamei şi copilului

 

Atelier de lucru, vizite

Chișinău, Hîncești, Leova

3-14.10.2016, conform dispoziției MS nr. 583d din 30.09.2016

Medici obstetricieni-ginecologi, neonatologi, asistente medicale, moașe

Evaluare a calităţii serviciilor medicale oferite mamelor şi nou-născuţilor în Centrele Perinatale prezentarea rezultatelor 

 

Conferință națională, cu participare internațională

25-26.10.2016, conform ordinului MS nr.809 din 18.10.2016

 

 

Medici de familie, medici specialiști, bioingineri

Calitatea serviciilor de sănătate și siguranța pacienților în asistența medical acordată copiilor, cu raportul „Durabilitatea acțiunilor de îmbunătățire a calității serviciilor promovate și implementate prin proiectul Perinat„

8 credite EMC pentru fiecare participant

Atelier de lucru,

Chișinău, 21.11.2016, conform dispoziției MS nr. 727d din 17.11.2016

 

Specialiști domeniu

Privind pregătirea pentru validarea eliminării transmiterii matemo-fetale a infecţiei HIV

 

Atelier de lucru,

Chișinău, 22.11.2016, conform dispoziției MS nr. 742d din 21.11.2016

 

 

Specialiști domeniu

Definitivarea procesului de costificare a Strategiei în sănătatea, dezvoltarea şi bunăstarea copiilor şi adolescenţilor

 

Masă rotundă dedicată sănătăţii copilului prematur, 27.10.16

Medicii de familie şi cadrele medicale medii, CMF nr. 10, mun. Chișinău

Îngrijirea și alimentația copilului prematur. Diagnosticul diferențial a colicilor

Certificate de participare

Masă rotundă dedicată problemelor de sănătate la copil, 03.11.16, Chișinău. Hotelul „Aria”

Medicii de familie din mun. Chişinău

Managmentul copilului febril

Certificate de participare

Odoraș, Șezătoarea de mămici, 1.06.2016

Mame şi medici practicieni din instituţiile primare

Îngrijirea copilului febril la domiciliu

Certificate de participare

Odoraș. Șezătoarea de mămici, 3.06.2016

Mame şi medici practicieni din instituţiile primare

Aspecte de profilaxie, tratament și protejarea intestinului la copil și adult în perioada de vară

Certificate de participare

Odoraș. Șezătoarea de mămici, 22.07.16

Mame şi medici practicieni din instituţiile primare

Carența de vitamine risc major pentru sănătatea copilului

Certificate de participare

Odoraș. Șezătoarea de mămici, 18.05.2016

Mame şi medici practicieni din instituţiile primare

Colicile sugarului

Certificate de participare

CMF Căușăni, 19.05.2016

Medici practicieni din instituţiile primare raionul Căuşeni

Alimentația copiilor în primul an de zile. Îngrijirea copilului la domiciliu n primul an. Avantajele alimentației naturale.

Certificate de participare

ЦОМиР Tiraspol, Octombrie 2016

Medici neonatologi

Новые методы лечения новорожденных детей с ГИЭ.  Лечебная гипотермия

Certificate de participare

Al 4-lea Congres al Societăţii Române de Ultrasonografie în Obstetrică şi Ginecologie (SRUOG) şi Conferinţa Naţională Zilele Medicale „Vasile Dobrovici”, ediţia a 13-a, Iaşi, 14-17 aprilie 2016 http://www.iasi2016.medical-congresses.ro/ShowPage/?Name=Programme

Mariana Sprincean

The role of medical-genetic counseling in the prophilaxis of genetic diseases

 

Lecţia-masa rotundă, destinată medicilor de profil pediatric din cadrul Policlinicii Institutului Mamei şi Copilului, 12 februarie, 2016

Mariana Sprincean

Rolul consultului medico-genetic in diagnosticarea bolilor genetice

 

Zilele Neonatologiei Moldave, 23-24 iunie 2016, Chişinău

Mariana Sprincean

Dereglările neurologice ale copiilor prematuri expuşi neuroprotecţiei antenatale cu sulfat de magneziu

 

Conferinţa Ştiinţifică anuală a Institutului Mamei şi Copilului, consacrată realizărilor ştiinţifice efectuate de colaboratorii IMSP IMşiC, 22 aprilie, 2016, Chişinău Republica Moldova.

.

Mariana Sprincean

Rolul consultului medico-genetic în profilaxia bolilor genetice prin diagnostic citogenetic prenatal

 

Expoziţia Moldmedizin & molddent 2016, 07-09 septembrie, 2016.

 

Mariana Sprincean

Profilaxia malformaţiilor congenitale

 

A II–a Conferinţă Naţională în Sănătatea Adolescenţilor „Sporirea rezilienţei – dezvoltarea sănătoasă în condiţii de risc”, 3-4 noiembrie, 2016, Chişinău, Republica Moldova.

 

Mariana Sprincean

Aspecte ale profilaxiei patologiilor genetice

 

Zilele Neonatologiei Moldave, 23-24 iunie 2016, Chişinău

Angela Marian-Pavlenco,

V.Petrov

I.Opalco

Ch.Grecu

V.Padure

D.Madan

Zilele Neonatologiei Moldave, 23-24 iunie 2016, Chişinău

 

Cea de-a 13-a Ediție a Conferinței Naționale Zilele Medicale "Vasile Dobrovici", 16 aprilie 2016, Iași.

Angela Marian-Pavlenco,

Ala Burlacu

I.Opalco

 

Impactul operaiei cezariene asupra copiilor cu greutatea <1500 g.

 

Expoziţia Moldmedizin & molddent 2016, 07-09 septembrie, 2016.

 

V.Petrov

I.Opalco

Ch.Grecu

V.Padure

D.Madan
Angela Marian-Pavlenco,

„Mortinatalitatea în Republica Moldova: estimarea factorilor medico-sociali și direcțiile principale de micșorare a pierderilor fetale”

 

Atelier de lucru. Chişinău. 1-3 martie 2016.

Siniţîna Lilia

Auditul şi revizuirea cazurilor de mortinatalitate şi a deceselor neonatale, organizat de Ministerul Sănătăţii şi Biroul OMS din Republica Moldova.

 

 

Conferința științifică anuală a IMSP IM și C

G. Boian

V. Boian

T. Zabun

A. Donea

N. Dogotari

 

Raport: Posibilități și limite în diagnosticul și tratamentul medico-chirurgical al malformațiilor congenitale la nou-născuți

Diploma de participare

Al VIII Congres Național al Societății Române de Chirurgie Pediatrică

N. Dogotari

 

Poster: Particularități clinico-evolutive și de tratament în chistul hidatic pulmonar complicat.

Diploma de participare

IX-A ”Zilele Neonatologiei Moldave”

V. Boian

Raport: Hipoxia perinatală în geneza leziunilor neuronale intestinale la copii.

Diploma de participare

Ședința Prezidiumului a Asociației Euroasiatice a Neurochirurgilor Pediatri

A. Litovcenco

Raport: Dezvoltarea Neurochirurgiei Pediatrice în RM

Diploma de participare

Conferița științifică ”Nicolae Anestiadi - nume etern al chirurgiei basarabene”

V. Boian

T. Zabun

N. Dogotari

 

 

Diploma de participare

II Съезд Детских Хирургов России

N. Dogotari

 

 

Diploma de participare

Work-shop in chirurgie pediatrică cu participare internațională

N. Dogotari

 

Tema: Operații demonstrative în chirurgia pediatrică

Diploma de participare

Ziua Bolilor Rare

Ușurelu Natalia

Sacara Victoria

Blăniță Daniela

Grosu Iulia

Boiciuc Chiril

Barbova Natalia

Sprincean Mariana

Egorov Vladimir

 

Părinți și copii din ARC-PKU

Sesiune științifică – 6 prezentări orale pe tematica Bolilor Rare

 

 

 

 

 

Gala Pacienților cu Boli Rare

 

 

Ziua Internațională a PKU

Ușurelu Natalia, dr.med., conf.cercet.

Cum să  trăiești cu Fenilcetonurie? Manifestare de comun cu ARC-PKU

 

Expoziţia Internaţională Specializată “MoldMEDIZIN @ MoldsDENT”

Egorov Vladimir

Barbova Natalia

Hlistun Victoria

”Fisa de inregistrare a Malformatiilor Congenitale - principiu in monitoring-ul Malformatiilor Congenitale”. Egorov V.

Diagnosticul prenatal in prevenirea aberatiilor coromozomiale si malformatiilor congenitale” Barbova N

”Screening-ul molecular-genetic in reteaua Trombofiliei ereditare in scopul prevenirii pierderilor reproductive”

Hlistun V.

 

 

 Consfatuirea lunară în obstetrică-ginecologie, neonatologie şi pediatrie. Chişinău, 29 aprilie, 2016.

 

Marina Aramă

Ameliorarea supravegherii copiilor de 0-18 ani: oportunităţi şi realităţ.

 

 Conferința științifică anuală a IMSP IMșiC, Chișinău, 22 aprilie 2016.

 

Dorina Savoschin

Particularități fenotipice ale sindromului obstructiv la copii

 

 Conferința anuală „Actualități în alergologia pediatrică”consacrate Zilei Mondiale a Astmului, Chișinău, 22 aprilie 2016.

 

Dorina Savoschin

Particularități fenotipice și conduita diferențiată a sindromului bronhoobstructiv la copii.

 

Conferința internațională ”Zilele Neonatologiei Moldave”, Chişinău, 25 iunie 2016.

Marina Aramă

Respectarea standardelor de supravegherea medicală în condiţii de ambulatoriu la copiii decedaţi de pneumonia în Moldova.

 

 Expoziţia internaţională „MoldMEDISIN@MoldDENT”, ediţia XXII-a, Chișinău, 7 septembrie, 2016.

 

Adela Horodişteanu-Banuh

Securitatea copilului.

 

 Expoziţia internaţională „MoldMEDISIN@MoldDENT”, ediţia XXII-a, Chișinău, 7 septembrie, 2016.

 

Dorina Savoschin

Primul ajutor în cazuri de urgenţă la copii

 

 Conferinţa Naţională de Pediatrie,  Chișinău, 10 septembrie, 2016.

 

Natalia Chiper

Analiza comparativă a severităţii astmului bronşic la copii cu şi fără grad de dizabilitate.

 

 Conferința ”Calitatea serviciilor de sănătate și siguranța pacienților în asistența medicală acordată copiilor”, Chişinău, 25-26 octombrie,  2016

 

Dorina Savoschin

Importanța Protocoalelor clinice și algoritmilor în practica clinică.

 

Consiliul ştiinţific al IMSP IMşiC,  27 octombrie 2016.

Marina Aramă

Probleme de sănătate ale copiilor născuți de la părinți-participanți la diminuarea consecinţelor accidentului nuclear de la cernobâl  (pdcanc),  legături cauzale cu radiaţia ionizantă. experienţe internaţionale.

 

             

 

 

Rezumatul activității IMSP IMC în anul 2016

 

Ĭn anul de referinţă au fost efectuate cercetări ştiinţifice în cadrul a 4 proiecte de cercetări aplicative, 2 proiecte internaţionale şi 1 proiect de cercetari aplicative de initiativă (finantare din sursele IMSP IMC).

Ĭncadrati în efectuarea cercetărilor au fost 51 colaboratori, din care: 35 cercetători titulari, inclusiv 3 dr. hab., 15 dr. Finanţarea bugetară a fost de 3190,8 mii lei, dintre care 3085,5 mii lei au fost cheltuieli de personal. La capitolul mijloace speciale au fost acumulate 1202,5 mii lei.

Toate lucrările planificate au fost îndeplinite în volumul preconizat, în termenii stabiliţi şi la nivelul satisfăcător, ce se confirmă prin următoarele rezultatele:

La examinarea copiilor prematuri s-a constatat ca majoritatea au avut patologii multiple şi, respectiv, cea mai înaltă proporție de rezultate neurodevelopmentale severe. Prezența patologiei multiple nu a arătat asocieri statistic semnificative cu dereglările neurodevelopmentale, prezentate prin rezultatele testului BSID-III, şi cu patologia neurologică. S-au stabilit asocieri statistic semnificative între rezultatele neurodevelopmentale la copiii născuţi prematur la 2 ani cu asemenea patologii din perioada perinatală ca: sepsisul, hemoragia intraventriculară, leucomalacia periventriculară, meningita, convulsiile și retinopatia prematurităţii. Aceste date stabilesc priorități pentru intervenții ce necesită a fi implementate după externarea din instituţiile medicale a nou-născuţilor prematuri din grupurile cu risc înalt pentru patologia somatică şi neurologică.

Au fost determinaţi factorii de risc medicali si nemedicali cu impact major asupra provocării decesului intrauterin al fătului. S-a constatat că fenomenul de mortinatalitate are o structură cauzală complicată dependenţă de termenul de gestaţie şi este determinată de o combinaţie de factori etiopatogeni. Evoluţia sarcinii pe fondal pereclitat precum: iminenţa de naştere, hemoragia antenatală, stările preeclamptice – sunt asociate cu un risc atribuabil sporit al mortinatalităţii. Retardul de dezvoltare intrauterina a fatului reprezintă cea mai importantă, clinic şi instrumental uşor diagnosticabilă cauză a mortinatalităţii datorită cărui fapt este corijabilă. Mortinatalitatea pretermen este asociat cu inflamaţiile cronice ale organelor genitale materne, focarele cronice de infecţii extragenitale şi infecția intrauterină.

S-a continuat  examenul clinico-paraclinic multimodal a copiilor suspecți pentru malformații intestinale. S-au apreciat unitățile nozologice cărora le pot fi aplicate metologia chirurgicală minim-invazivă. A fost elaborat protocolul acţiunilor diagnostice (clinice, neurofiziologice, histomorfologice, imunobiologice) în argumentarea intervențiilor minim-invazive de corecție a viciilor intestinale la copii. În baza studiului efectuat s-au selectat criteriile de includere a copiilor cu malformații intestinale pentru intervenții chirurgicale minim-invazive.

S-a efectuat aplicarea algoritmului de ”work-up metabolic” elaborat în etapele precedente pe 330 pacienți cu identificarea instrumentelor clinice și de laborator de I-a linie în diagnosticul Erorilor Inascute de Metabolism (EIM) care a făcut posibilă diagnosticul unui spectru de EIM: aminoacidopatii, acidurii organice, dereglări ale metabolismului carbohidraților, dereglări mitocondriale și energetice, ale neurotransmițătorilor si lisosomale. Metodele noi implementate in dagnosticul de laborator molecular-genetic, complectarea permanentă a Bio-Bancii pacienților cu EIM în baza cazuisticii IMSP IMC CSRGM (ser/plasma/urina/ADN) și a Registrului Național pe Boli Rare, crearea unei e-Bază de date cu pacienti suspecți la EIM, monitoring-ul Malformațiilor Congenitale și Screening-ului neonatal permit aprecierea ponderii acestor nozologii în structura morbidității infantile și profilaxia acestora. S-a aderat la 3 Consorții internaționale mari: Consorțiul iNTD si e-IMD (Germania), Studiu multicentric-PKU (Olanda).

S-a organizat un workshop comun cu echipa de cercetare din Romania condusă de prof Maria Puiu pe tehnici specifice în domeniul genomicii cu prezentarea posibilităţilor de cercetarea a Institutului Mamei şi Copilului. A fost creat un network între diferite departamente ale IMSP IMC, ale USMF pe de o parte şi a echipei din Romania pe de altă parte cu stabilirea criteriilor de selecţie a loturilor, a principiilor de colectare a probelor biologice şi de formare a biobăncilor specifice. Au fost elaborate fişele de evaluare clinică, stabilirea criteriilor de selecţie a loturilor şi protocoalelor de lucru. S-a initiat crearea bazelor de date ale nou-născuţilor apăruţi în perioada derulării proiectului şi recoltarea probelor biologice.

A fost realizat trening-ul ”Clinical and biochemical training in inborn errors of metabolism” în EIM timp de 1 săptămână, cu instruirea a 6 cercetători din echipa proiectului, organizat de Radboundumc, Translational Metabolic Laboratory, sub coordonarea prof, R.A. Wevers, Nijmegen, Olanda. A fost elaborată Boxa Instrumentală  pentru crearea brandului CGEM compus din Logotip, modele de documente, poster general şi descriptiv.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost expuse în 190 publicaţii. Primite 8 certificate cu drept de autor şi 11 acte de implimentare. Organizate 6 manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Prezentate 59  rapoarte la manifestări ştiinţifice internaţionale şi naţionale.

 

Vezi și: Raportul DE AUTOEVALUARE PENTRU REACREDITAREA Institutului Mamei şi Copilului

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.