Laboratorul științific pediatrie

Şef laborator – doctor în medicină, conferenţiar cercetător 

Marina ARAMĂ

 

Contacte:

IMSP Institutul Mamei şi Copilului

Laboratorul ştiinţific pediatrie

str. Burebista, 93,

MD 2062, Chişinău, tel.: (+373 22) 63-61-30;

e-mail:m.arama@yandex.ru

Domeniul de cercetare: Reducerea morbidităţii, mortalităţii şi invalidizării copiilor din republică prin implementarea diagnosticului timpuriu, delimitarea grupurilor de risc şi aplicarea măsurilor eficiente de prevenţie şi tratament. Ameliorarea asistenţei medicale pediatrice copiilor din republică.

Direcţiile strategice:

·         Evaluarea impactului factorilor mediului ambiant asupra stării de sănătate la copii

·         Patologia alergică la copii – componentă a patologiei ecologice

·         Substratul molecular genetic al patologiei alergice şi multifactoriale la copii în funcţie de mediu

·         Optimizarea metodelor de diagnostic, profilaxie şi tratament a patologiilor multifactoriale la copii

·         Optimizarea cadrului normativ în asistenţa medicală mamei şi copilului, standardelor în diagnosticul şi tratamentului maladiilor la copii

Potenţialul ştiinţific:

Liubov Vasilos – doctor habilitat în medicină, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal

Adela Horodişteanu-Banuh – doctor în medicină, conferenţiar cercetator, cercetător ştiinţific superior

Dorina Savoschin – cercetător ştiinţific stagiar

Natalia Chiper –cercetător ştiinţific stagiar. 

Echipament utilizat:

 Spirografia cu aparatul portativ «Spirobank G» cu asigurarea programatică WinspiroPRO (producător ”MIR”, Italia, 2006).

 

 

Spirografia cu aparatul portativ «Spirodoc», combinat cu pulsoximetru, cu asigurarea programatică WinspiroPRO (producător ”MIR”, Italia, 2011).

 

 

рН-metria gastroesofagiană de 24 ore cu aparatul portativ «Gasrtoscan-24» (producător „Istok-Sistema”, Rusia)

 

 

Dispozitiv de masurare a NO în aerul expirat NIOX MINO (producător „Aerocrine”, Suedia)

 

 

 

Metode de cercetare:

· Metode teoretice – analiza fundamentelor teoretico-metodologice.

· Metode epidemiologice (design, eşantionare, instrumente de chestionare, colectare a datelor).

· Metode practice – anamneza eredo-colaterală, examenul clinic, compararea, observarea, etc.

· Metodele instrumentale:

Pulsoximetria;

Spirografia;

Măsurarea NO în aerulul expirat;

рН-metria gastroesofagiană de 24 ore.

· Metodele de laborator :

Aprecierea imunităţii celulare  prin metoda imunofluorescentă;

Aprecierea imunoglobulinei şi citochinelor (Interferon-γ, Interleuchina-4, Interleuchina-6, Interleuchina-8) prin metoda imunofermentă ELISA;

Aprecierea excreţiei urinare a leucotrienei E4 (LTE4) prin metoda imunofermentă ELISA;

Aprecierea anticorpilor specifici IgM, IgG către infecţiile incluse în studiu (Mycoplasma pn., Chlamidia pn., RSV) prin metoda ELISA;

– Metoda reacției de polimerizare în lant (RPL) – metodă de diagnostic molecular prin detectarea ADN/ARN-polimerazei bacteriene/virale;

–Testele expres pentru detectarea antigenului VRS în exudatul nazo-faringian;

·Metode statistice cu aplicarea setului de programe statistice – SPSS v6.0 (StatSoft®), QUANTO v1.2, Review Manager (RevMan) v5.1, GMDR software Beta 0.9, GraphPad InStat v2.0 pentru Windows, EpiInfo 7.

 

Rezultate obţinute

       Au fost elaborate legităţile de formare a nivelului de sănătate a populaţiei infantile sub acţiunea factorilor ecologici şi au fost obţinute dovezi pentru delimitarea pediatriei ecologice în calitate de direcţie nouă, prioritară a medicinei clinice – ştiinţă despre multitudinea de forme de manifestare a influenţei patogenice a factorilor de mediu asupra organismului copilului;

       A fost evaluat rolul interacţiunii factorilor genico-ecologici în dezvoltarea şi răspândirea maladiilor atopice la copii şi au fost constatate genotipurile responsabile de dezvoltare a diferitor forme fenotipice, evolutive ale astmului bronşic în funcţie de portajul variantelor genice;

       A fost elucidată frecvenţa de răspândire ale polimorfismelor genelor candidate pentru astmul bronşic în grupul populaţional general de moldoveni, la copiii cu AB şi copiii “condiţionat sănătoşi”;

       A fost elaborate modelele matematice, care pot fi utilizate pentru identificarea copiilor din grupa de risc înalt pentru dezvoltarea astmului bronşic şi individualizarea măsurilor de prevenţie;

       A fost efectuate studiu de evaluare a „Standardele de supraveghere a copiilor de 0-18 ani în condiţii de ambulator în RM” şi în baza rezultatelor obţinute au fost actualizate:

- „Standardele de supraveghere a copiilor de 0-18 ani în condiţii de ambulator în RM”

- Formularul statistic 112/e „Carnetul de dezvoltare a copilului”; 

- Elaborat „Carnetul de dezvoltare a copilului (agenda pentru familie)”, Formular nr. 112/1/e, o formă inovatoare de informatizare a părinţilor ce educă copii

 

 

În baza rezultatelor obţinute au fost susţinute 2 teze de doctor habilitat şi 10 teze de doctor în medicină şi 2 teze de doctor sunt în curs de susţinere.

Cercetătorii Laboratorului ştiinţific Pediatrie sunt activ implicaţi în lucrul curativ-consultativ în clinicile pediatrice ale IMSP Institutul Mamei şi Copilului, în supravegherea serviciului de asistenţă primară acordat copiilor în raioanele republicii.

 

Proiecte instituţionale

2004-2005 – „Aspecte etiologice, epidemiologice şi clinico-imunologice a maladiilor alergice la copii”.

2006-2008 – „Elaborarea ecopatogeniei maladiilor alergice la copii”

2009-2010  – „Studiul unor factori genotipici cu impact în dezvoltarea şi răspândirea maladiilor atopice la copii în funcţie de determinanţii ecologici”

2009-2010  – Regionalizarea serviciilor medicale pediatrice de urgenţă şi terapie intensivă (REPEMOL)” (proiect moldo-elveţian), elaborarea Protocolului clinic standardizat în urgenţe pediatrice (PCSUP) IRVA cu neurotoxicoză (sindrom hipertermic, edem cerebral, convulsii)”

2011-2014 – „Elaborarea conduitei integrate a maladiilor atopice la copii”

2015-2018 – „Elaborarea programului de audit a patologiei respiratorii acute la copii de sub 5 ani (PARC)” (proiect de iniţiativă, IMSP IMC).

 

Colaborare interdisciplinară

2010-2011 – „Integrarea intervenţiei timpurii în cadrul sistemelor socio-medicale existente în Republica Moldova” (proiect naţional, CIP “Voinicel” în parteneriat cu Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (centrul PAS), cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova şi al unui donator privat din Germania).

2010-2012 – „Implementarea Carnetului Sănătăţii Copilului pentru fortificarea lucrului informaţional-educativ cu familia şi creşterea unui copil sănătos” (proiect naţional, IMSP ICŞDOSMC, UNICEF, MS PM).

2012-2013 – “Optimizarea cadrului normativ şi revizuirea standardelor de supraveghere a copiilor RM” (proiect naţional, IMSP ICŞDOSMC, UNICEF, MS PM.

2013-2014 – „Promovarea dezvoltării timpurii a copiilor în conformitate cu cadrul normativ în asistenţa medicală copiilor optimizat” (proiect naţional, IMSP IMC, UNICEF, MS PM).

 

Publicaţii ştiinţifice:

Au fost publicate total peste 500 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 10 monografii, 10 recomandări metodice, protocoale clinice, ghiduri practice, articole şi teze în surse ştiinţifice locale şi de peste hotarele ţării. 

Elaborări şi implementări:

Au fost elaborate, perfectate şi implementate peste 250 metode de profilaxie şi tratament a maladiilor la copii, reflectate în

150 de propuneri de inovare,

6 brevete de invenţie,

5 certificate de autor,

10 certificate de inovator  

 apreciate la expoziţii internationale cu  medalii de aur, argint şi bronz. 

 

 Copyright © 2017. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.