Tamarara Avxentiev

medic-şef al Maternităţii Republicane în anii 1964-1983

Medic Emerit, ordinul “Drapelul Roşu de Muncă

 

Absenţa celor plecaţi în eternitare se compensează prin aducere - aminte.

Chipul Tamarei Avxentiev reapare din memoriile foştilor colegi, în graiul laconic, dar foarte exact şi incontestabil al documentelor timpului.
...A văzut lumina zilei la 26 mai 1929, în orăşelul Camenca din stînga Nistrului, într-o familie de moldoveni băştinaşi. Tatăl său, Avraam Procopievici Avxentiev, era director al Combinatului industrial raional, membru al Partidului Comunist (al bolşevicilor) din Uniunea Sovietică din anul 1920. Mamă-sa, Ana Grigorievna, muncea la cîmp, iar în 1929, cînd a început colectivizarea gospodăriilor ţărăneşti, s-a înscris în colhozul din localitate. Părinţii îşi iubeau fetiţa ca ochii din cap, încercau s-o alinte pe cit le reuşea în acele timpuri grele, apăsate şi de povara foametei din anii ’30 ai secolului trecut. Ea, însă, crescînd mai năltuţă decît măsuţa meşterită de tata, începu a înţelege rosturile vieţii şi a le ajuta celor vîrstnici la gospodărie.

   În 1936, Tamara Avxentiev trecu prima dată pragul scolii medii ruse din Camenca. Învăţa bine. În orele libere hoinărea cu prietenii prin fostul parc al generalului Witgenstein, se scălda în Nistru, şi nu uita să dea o mînă de ajutor mamei la munca în colhoz. Dar veni vara groaznică a anului 1941, cu urlet sinistru de avioane, cu explozii de bombe, cu şiruri de ostaşi sovietici sîngerînd, retragîndu-se spre răsărit. Război! Cuvîntul acesta intră nepoftit, pe neaşteptate, greu şi dureros in sufletul oamenilor.

Tata, Avraam Avxentiev, s-a înrolat în Armata Roşie şi a plecat pe front. Mama...Ce-i rămînea să facă unei soţii de comunist şi conducător al unei întreprinderi sovietice? Se zvonea că aceşti oameni vor fi exterminaţi de fascişti, după cum s-a şi întîmplat pe alocuri. Ana Avxentiev din Camenca şi-a luat copiii şi au pornit împreună pe drumurile lungi şi întortocheate ale bejăniei spre est.

Au ajuns tocmai în Kzîl-Orda, un orăşel din Kazah- stan, pe malul rîului Sîr-Daria. Acolo Tamara şi-a continuat studiile, în şcoala medie rusă. Mama lucra pe unde putea, ca să le asigure copiilor bucăţica de pîine ce li se dădea pe cartele. 

Au supravieţuit. În vara anului 1944, după izgonirea fasciştilor, s-au reîntors la Camenca. Orăşelul zăcea în ruine. Suferise, îndeosebi, sanatoriul “Nistru”.

În ’45, după marea Victorie, foştii ostaşi au început a reveni acasă. Radiau de bucurie feţele băieţaşilor şi fetiţelor din mahala, părinţii sau fraţii lor cuprinzîndu-i la piept. Tamara şi frăţiorul său au fost lipsiţi de această fericire. Fiindcă tatăl lor, ostaşul Avraam Avxentiev, nu avea să se reîntoarcă nicicînd. El a căzut în bătălia sfîntă cu duşmanul, în primul an de război, la 3 octombrie 1941.

Dar bucuriile revederii erau adumbrite de durerile celor răniţi, schilodiţi pe cîmpul de luptă, de rănile sufleteşti ale mamelor, soţiilor văduvite de părinţi şi soţi, de bolile care se lăsau pe capul lumii odată cu seceta cumplită şi foametea care o însoţea, începînd de prin 1946. Poate că tocmai acel tablou postbelic, mohorît şi apăsător, avu să o influenţeze pe Tamara Avxentiev la alegerea profesiei. Mult mai tîrziu, intr-o conversaţie cu un jurnalist, ea avea să mărturisească că în tinereţe nu avea de gînd să se facă medic. Dar tocmai spre această profesie nobilă şi-a îndreptat sufletul, apoi şi paşii, în acel îndepărtat an 1946.

   La facultatea de Medicină Generală a Institutului de Medicină din Chişinău a avut noroc de profesori talentaţi, dar şi de colegi dornici de carte, care înţelegeau de minune rostul profesiei alese de ei pentru binele oamenilor din satele şi oraşele republicii. E destul să spunem că dintre absolvenţii celei de-a doua promoţii a Institutului, cea din 1951, s-au ridicat 19 profesori, 49 doctori în medicină, 3 academicieni, 4 laureaţi ai premiilor de stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii, 12 lucrători emeriţi ai ştiinţei. Colegii Tamarei Avxentiev au fost viitoarele somităţi medicale Nico- lae Testemiţanu, Diomid Gherman, Gheorghe Palade, Pavel Bîtcă, Eugen Maloman, Natalia Cherdivarenco, Alexandru Nacu, Mihail Sandul, Teodor Chiticari, Victor Gheţeul, Gurii Coşciug, Iurii Serpuhovitin ş.a. Dar marile succese în ştiinţa medicală aveau să le încununeze activitatea ceva mai tîrziu. Deocamdată, însă, după absolvire, majoritatea covîrşitoare a colegilor de studenţie s-a înrolat în activitatea practică.

 Tamara Avxentiev şi de data aceasta şi-a ales specialitatea pornind de la realităţile cam triste de atunci:  după războiul teribil   şi foametea  cumplită, care nimiciseră sute de mii de vieţi din Moldova, acum, în 1951, pe capul lumii se abătuseră o altă năpastă - epidemia de malarie.

   La 2 iulie 1951, prin decizia Comisiei de Examinare de Stat, Tamarei Avxentiev i se conferă calificaţia de medic şi i se înmînează diploma cu numărul 3 de înregistrare, iar peste cîteva zile este numită în postul de şefă a Staţiei antimalarie din Orhei. Nu avem informaţii despre numărul vieţilor salvate de ea în perioada de aflare în acel focar de malarie, “susţinut” de miliardele de ţînţari ce bîntuiau în bălţile încă nedesecate din preajma Orheiului, ne dăm seama, însă, că au fost multe. La finele anului, cînd activitatea staţiei fusese pusă la punct, iar ţînţărimea pieriseră de ger, şefa Staţiei antimalarie fu chemată la Chişinău, unde i s-a propus, iar dînsa a acceptat să facă secundariatul clinic la specialitatea obstetrică şi ginecologie la Institutul de Stat de Medicină din Chişinău. Ţara avea nevoie de asemenea specialişti, iar ei, pe atunci, puteau fi număraţi pe degete. Termină secundariatul şi, în octombrie 1954, se încadrează în calitate de obstetrician-ginecolog la Spitalul Clinic nr. 4 din Chişinău.

Trecea timpul, se dezvolta şi Institutul. Profesorul A. Kocerghinski, şeful catedrei Obstetrică şi Ginecologie, avea nevoie de cadre pentru formarea şi consolidarea unui colectiv didactic şi ştiinţific calificat. în august 1956, în calitate de asistentă este invitată şi Tamara Avxentiev. A activat în funcţia respectivă pînă în 1961, dar a ţinut lecţii în aulele studenţeşti, după cum avea să scrie în autobiografia sa, din septembrie 1953. Medicina avea, însă, nevoie şi de organizatori înzestraţi. Tamara Avxentiev se evidenţiase în acest sens şi la locurile de lucru, şi în calitate de deputat al sovietului raional de deputaţi ai oamenilor muncii, activînd deja trei legislaturi la rînd, începînd din 1955. La 3 decembrie 1959, fusese admisă în rîndurile PCUS. Cei care au apucat timpurile respective, ştiu prea bine că admiterea intelectualilor în PCUS era un examen foarte sever. Tamara Avxentiev l-a susţinut, mai întîi, prin munca sa cu abnegaţie întru binele oamenilor. întrunea, deci, toate calităţile necesare unui conducător - competenţă profesională, experienţă de lucru cu oamenii, activism pe tărîmul obştesc - şi, în ianuarie 1961, a fost numită în postul de medic-şef al Maternităţii nr. 1 din or. Chişinău, iar exact peste trei ani - în cea de medic- şef al Maternităţii Republicane, funcţie deţinută de ea pînă la 3 ianuarie 1983, cînd a fost transferată în postul de medic-şef adjunct al Spitalului Clinic Republican nr. 2.Despre activitatea ei în această perioadă ne vorbesc multiplele ordine de mulţumire, emise de către miniştrii Sănătăţii, inclusiv de către fostul ei coleg de institut Nicolae Testemiţanu, distincţiile de stat. în 1966, Ta-mara Avxentiev a fost decorată cu ordinul URSS “Drapelul Roşu de Muncă”, în 1971, i s-a conferit titlul onorific “Medic Emerit al RSSM”. în toţi aceşti ani ea a activat cu succes în sovietul orăşenesc Chişinău şi sovietele raionale Octombrie (astăzi sectorul Rîşcani) şi Sovietic (Botanica) de deputaţi ai oamenilor muncii.Dar iată şi un pasaj din caracteristicile ce i le-au scris oamenii care au activat cot la cot cu ea:

“T.A. Avxentiev e un organizator experimentat, îmbină reuşit activităţile curativă, administrativă şi obştească. E medic de categorie superioară, posedă toate operaţiile obstetrico-ginecologice, acordă asistenţă de urgenţă atît la Maternitate, cît şi în republică, a publicat 12 lucrări ştiinţifice. Colectivul Maternităţii, sub conducerea ei, an de an îşi îmbunătăţeşte indicii de activitate. în 1966, i s-a conferit Diploma de gr. II a Expoziţiei Realizărilor Economiei Naţionale a URSS. Pe lîngă activitatea de bază, Tama-ra Avraamovna se manifestă şi în calitate de asistent al catedrei Obstetrică şi Ginecologie a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău, deputat al sovietului raional, membru al CR de partid, inspector netitular al controlului popular al RSSM, propagandist, lector al Societăţii “Ştiinţa”.

Despre interesele ştiinţifice ale Tamarei Avxentiev mărturisesc titlurile celor 12 lucrări publicate de ea, unele fiind semnate şi de coautori. Le

reproducem în limba originalului:

1. История акушерско-гинекологической помощи в Молдавии. В книге: Итоги и перспективы исследований по истории медицины. Кишинев, 1973. Авт. Е. В. Гладун, Т. А. Авксентьева, Л. А. Ецко; 2. Avxentieva Т. A., Siniţîna L. Е. Scrisoare privind diagnosticul gravidităţii şi determinarea datei presupuse a naşterii şi a concediului de maternitate. Chişinău. 1968, 15 p. cu tabele. 3. Авксентьева T. А. Осложнения в акушерской практике от антибиотикотерапии. Антибиотики. Т. 3. № 11, 1968, с. 1039. 4. Авксентьева Т. А., Быстрицкая Т. И. Из опыта работы республиканского родильного дома (г. Кишинев) - Фельдшер и акушер, 1968. № 7, с. 30-31. 5. Авксентьева Т. А., Кернер Н. Н. К вопросу об аутоиммунной гемолитической анемии в акушерской практике. - Советская медицина, 1967, № 10, с. 121. 6. Авксентьева Т. А. Советы родителям по уходу за новорожденными. - Кишинев, Картя молдовеняскэ, 1966, с.97- 98. 7. Авксентьева Т. А. Энтеробиоз и беременность. Третья научно-практическая конференция врачей. Кишинев, 1966, с. 97-98. 8. Авксентьева Т. А. Об улучшении организации труда медицинскихработников. - Здравоохранение, 1965, № 2. с. 51-53. 9. Авксентьева Т. А. Гименолипедоз и беременность. - В кн. Материалы конференции докторантов, аспирантов и ординаторов КГМИ. Кишинев, 1965, с. 3. 10. Авксентьева Т. А. Беременность и тенниидозы. Доклад 22-й очередной научной сессии КГМИ. Кишинев, 1964, с. 183. 11. Авксентьева Т. А. Тенниидозы и беременность. Труды, Кишинев, мед. ин-т. Т. 17. Вопросы акушерско-гинеколог. практики, вып. 2. 1964, с. 5-7. 12. Авксентьева Т. А. Влияние глистной инвазии на течение и исход беременности. Труды КГМИ. Т. 17. Вопросы акушер.-гинеколог, практики. Кишинев, 1962, с. 24-27.

  Tamara Avxentiev a condus instituţia Maternităţii mai bine de 20 de ani. Pornind de la acest adevăr, în omagiul inserat într-o revistă cu prilejul jubileului ei de 75 de ani, foştii colegi scriau: “Tamara Avxentiev este considerată drept unul dintre fondatorii serviciului obstetrical-ginecologic din or. Chişinău. A organizat Maternitatea Republicană. Vaste capacităţi organizatorice, un nivel profesional superior, energică, principială, sîrgu- incioasă, disciplinată - iată numai cîteva din şirul calităţilor ei omeneşti, care i-au permis să activeze mai bine de 20 de ani în calitate de medic-şef. Tamara Avxentiev a participat şi la punerea temeliei serviciului de asistenţă medicală mamei şi copilului în Republica Moldova. Şi-a consacrat toate cunoştinţele şi puterile cauzei slujirii femeii-mamă, ca mai apoi Maternitatea Republicană să stea la baza organizării Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Domeniul Ocrotirii Sănătăţii Mamei şi Copilului. Ea a salvat viaţa a mii de femei, le-a ajutat miilor de copilaşi să apară pe această lume. în pofida faptului că are mari probleme de sănătate, dumneaei continuă să rămînă activă, să participe în viaţa cotidiană a oraşului, menţine relaţii cu mulţi colegi şi prieteni.

Apreciind optimismul şi autosacrificiul dumneaei întru binele tuturor, multe generaţii de medici, pe care i-a îndrumat, păstrează în suflet profunda recunoştinţă şi stima nemărginită faţă de această figură marcantă”

Aceste rînduri au fost scrise în mai 2004. Tamara Avxentiev nu mai activa. în 1984, se pensionase. Iar în 2000 fusese lovită de ictus. Prietenii adevăraţi căutau să o susţină. în octombrie 2003, directorul ICŞDOSMşiC Ludmila Eţco şi preşedintele comitetului sindical al Institutului Alexandru Magulciac au perfectat documentele de rigoare, cerînd să i se acorde distinsei Tamara Avxentiev ordinul “Gloria Muncii”. Demersul lor a fost susţinut şi de primarul general al capitalei Serafim Urechean. Dar, se vede, documentele au rătăcit prea mult prin culoarele birocraţiei moldoveneşti.

La 21 septembrie 2005, după o boală grea şi îndelungată, inima acestei femei curajoase a încetat să mai bată. în necrologul semnat de foştii ei colegi se spune: “Fiind un organizator neostenit, Tamara Avxentiev a iniţiat şi a realizat constituirea Centrului Republican de Ocrotire a Sănătăţii Mamei şi Copilului, pe care îl conduce din 1981... Străduinţa ei şi jertfirea de sine ne-au dat posibilitatea să avem în prezent IMSP Institutul  Mamei şi Copilului”.

Frumoasă şi adîncă e urma lăsată de Tamara Avxentiev pe pămîntul pe care l-a iubit. Şi acest edificiu al IMşiC va compensa, prin aduceri-aminte, absenţa ei fizică printre cei vii.

 

Bibliografie

1) Cartea "Institutul de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului la 25 ani."

Redacția generală: Ludmila Ețco, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător.

Redactor-editor: Vasile Trofăilă

 

 

 

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.