ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

 ANUNȚ

privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

 

Institutul Mamei și Copilului (Chișinău, str. Burebista, 93) anunță concurs pentru ocuparea funcției:

-Şef  Centrul Sănătatea Reproducerii şi Genetica Medicală.

 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante de Şef Centrul Sănătatea Reproducerii şi GeneticaMedicală conform fişei de post:

Scopul general al funcției: monitorizarea și exercitarea controlului de rigoare asupra activității Centrului Sănătatea Reproducerii și Genetică Medicală și a tuturor colaboratorilor Centrului.

 

Sarcinile de bază ale funcției:

 • Planificarea, coordonarea, monitorizarea şi exercitarea controlului de rigoare asupra activităţii Centrului, precum şi a tuturor colaboratorilor subordonaţi.
 • Respectarea prevederilor actelor normative în vigoare în corespundere cu care îşi desfăşoară activitatea, disciplina muncii, regimul de muncă, regulile de protecţie şi igienă a muncii.
  • Evaluarea riscurilor asociate obiectivelor atribuțiilor de bază ale Centrului;
  • Ținerea și actualizarea registrului riscurilor;
 • Informarea persoanelor către care raportează despre încălcările de disciplină şi de regulament, prevenirea conflictelor în colectiv şi aplanarea lor în măsura competenţei sale.

 

Responsabilităţi:

 • Exercitarea atribuțiilor de serviciu în strictă conformitate cu regulamentul intern al instituției și Centrului.
 • Răspundere de managementul performanțelor și riscurilor subdiviziunii conform ordinelor în vigoare.
 • Păstrarea secretului cu privire la datele și informațiile la care salariatul are acces în exercitarea funcției.
 • Păstrarea datelor cu caracter personal conform cadrului legal național.
 • Respectarea cadrului legal privind evaluarea integrității profesionale.
 • Respectarea normelor eticii și deontologiei profesionale.
 • Răspundere materială pentru prejudicierea instituției sub orice formă.
 • Raportarea lunară, trimestrială și anuală a activității centrului.
 • Asigurarea organizării și coordonării procesului diagnostic-curativ în Centru conform standardelor, normativelor și a instrucțiunilor aprobate de Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale.
 • Asigurarea organizării prestării serviciilor medicale în volumul și de calitatea prevăzută în protocoalele și ghidurile de tratament, standardele medicale, aprobate de Ministerul Sănătății.
 • Asigurarea dirijării fluxului de pacienți pentru a asigura accesul populației la serviciile specializate de ambulator și staționar.
 • Asigurarea monitorizării indicatorilor de activitate a subdiviziunilor curative, serviciilor și întreprinderea măsurilor concrete pentru ameliorarea acestora.
 • Evaluarea și asigurarea calității asistenței medicale prestate și participarea la asigurarea procesului de acreditare, la apărarea drepturilor pacienților și lucrătorilor medicali.
 • Asigurarea implementării în practică a realizărilor științei medicale, inclusiv metodelor noi de diagnostic, profilaxie și tratament, bazate pe tehnologii avansate.
 • Organizarea conferințelor, seminarelor în probleme actuale ale medicinii.
 • Prezentarea subiectelor pentru discuții în ședințele Consiliului Medical al instituției.
 • Responsabil de evaluarea și diminuarea riscurilor de corupție din subdiviziunile subordonate.
 • Asigurarea respectării prevederilor codului Deontologic al lucrătorului medical din subdiviziunile subordonate.
 • Organizarea și efectuarea controlului intern privind respectarea prevederilor actelor normative în vigoare în procesul desfășurării activităților stabilite.
 • Organizarea și efectuarea controlului privind respectarea disciplinei de muncă.

 

Împuternicirile:

 • Înaintează administrației propuneri privind desfășurarea activității instituției, precum și propuneri de stimulare/sancționare a personalului subordonat.
 • Înaintează administrației propuneri de îmbunătățire a activității serviciilor din subordine și prestării serviciilor medicale.
  • Înaintează propuneri Directorului IMSP IMC la selectarea personalului medical, de organizare și funcționare a CSRGM.
  • Coordonează, controlează și răspunde de activitatea șefilor de secții și asistenților superiori și deleagă sarcini acestora.
  • Monitorizează calitatea activității personalului CSRGM și intervine cu propuneri de îmbunătățire a acesteia.
  • Stabilește, pentru personalul din subordine, împreună cu șefii subdiviziunilor, necesitățile de perfecționare medicală continuă.
 • Participă, cu acodul Directorului IMSP IMC, la seminare, conferințe, cicluri de lecții ce țin de domeniul activității.
  • Dă aviz la cererile și demersurile personalului CSRGM.
  • Vizează graficele de lucru și tabelele de pontaj a personalului CSRGM, comenzile către farmacie și depozitele IMSP IMC.
  • Dă indicații personalului centrului și verifică executarea lor.
  • Cere explicații colaboratorilor în cazul depistării încălcării disciplinei de muncă, regimului sanitar-epidemiologic, principiilor deontologiei.

 

Cerințele postului:

 • cetățean al RM;
 • studii superioare medicale de specialitatea corespunzătoare profilului;
 • deţinerea gradului ştiinţific de doctor sau doctor habilitat în ştiinţe medicale;
 • cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
 • vechime în muncă nu mai puţin de 10 ani în domeniul postului înaintat sau

alt domeniu apropiat;

 • instruire în domeniul managementului în sănătate publică;
 • cunoștințe a cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății, muncii,

managementului, arta comunicării;

 • participarea în proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul sănătăţii reproductive/genetica medicală;
 • experienţa clinică în serviciile de sănătate a reproducerii şi genetica medicală;
 • lipsa sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • reputație profesională ireproșabilă;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.

 

 

 

La inscrierea pentru concurs, candidații vor depune un dosar care include următoarele acte:

 • cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat conform modelului anexat;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui;
 • copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;
 • actele care atestă vechimea în muncă a candidatului;
 • copiile atestatelor ce confirmă gradul/titlul ştiinţific (pentru titulari);
 • copia certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv peste hotare(pentru titulari);
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa sancţiunilor disciplinare în ultimul an de activitate;
 • cazier judiciar;
 • cazier privind integritatea profesională;
 • referință sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă în posturi identice sau similare postului aplicat;
 • CV (modelul Europass);
 • 2 poze 3×4.

 

 

Copiile actelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor, fiind autentifcate la serviciul resurse umane a instituției.

Dosarele pot fi depuse la serviciul resurse umane a Institutului Mamei și Copilului, blocul Maternității, et.4 – pînă la data de 18.12.2020  inclusiv, între orele 8.00-17.00, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Cojan Natalia, șef serviciu resurse umane, tel.022523611, e-mail:

resurseimc@gmail.com

 

 

 

 

 

Domnului Sergiu Gladun

                                              Director   al IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

 

Cerere

 

 

Subsemnatul (a)___________________________________________________

solicit să fiu admis pentru participare la concurs pentru funcția vacantă de ________________________________________________________________.

 

Cu prevederile Regulamentului    privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății  și  Metodologiei  de evaluare a candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor deşef Departament, şef de subdiviziunbe al IMSP Institutului Mamei și Copilului sunt cunoscut.

 

 

Conținutul dosarului anexat:

1.___________________________________________________

2.___________________________________________________

3.___________________________________________________

4.___________________________________________________

5.___________________________________________________

6.___________________________________________________

7.___________________________________________________

8.___________________________________________________

9.___________________________________________________

10.__________________________________________________

 

Contacte:

 

Adresa de domiciliu:

telefon mobil:

e-mail: 

 

Prin prezenta, îmi exprim consimţămîntul privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către membrii Comisiei de concurs.

 

 

__________________                                                      ___________________

     data                                                                                  semnătura

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.