ANUNȚ privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

 Institutul Mamei și Copilului (Chișinău, str. Burebista, 93) anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor:

-Şef secţie radiologie şi imagistică

-Şef secţie lăuzie nr.2

-Şef secţie ginecologie chirurgicală

 

 1. Condiţiile de desfăşurare a concursului pentru funcţia de şef secţie radiologie şi imagistică:
  • Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante de şef secţie radiologie şi imagistică conform fişei postului:

  Scopul general al funcţiei: asigurarea realizării obiectivelor şi sarcinilor de bază a subdiviziunii pe care o conduce, efectuarea investigaţiilor imagistice.

  Sarcinile de bază:

 • Conducerea activităţii secţiei, în vederea realizarii calitative si la timp a investigaţiilor;
 • Asiguarea implimentării în practică a formelor progresive de investigaţii imagistice, a metodelor moderne de investigare cu o înaltă precizie analitică şi siguranţă diagnostic;
 • Asigurarea îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiunilor funcţionale a personalului care activează în cadrul secţiei;
 • Evaluarea riscurilor asociate obiectivelor şi atributiilor de bază ale subdiviziunii;
 • Ţinerea şi actualizarea registrului riscurilor;
 • Elaborarea şi actualizarea descriilor grafice şi/sau narative ale proceselor de baza;
 • Alte responsabilitati specifice controlului managerial intern şi a unui sistem financiar si control eficient.

 

  1.2 Responsabilităţi:

 • Planifică, coordonează, monitorizează şi controlează activitatea secţiei;
 • Coordonează activitatea personalului medical (medici radiologi, tehnicieni radiologi infirmiere );
 • Asigură exercitarea obligaţiunilor  de funcţie  ale colaboratorilor secţiei;
 • Reprezintă interesele secţiei în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii;
 • Asigură implimentarea în pratică a metodelor noi de investigare;
 • Asigură şi efectuiază distribuirea lucrului între colaboratori;
 • Verifică şi apreciază calitatea investigaţiilor medicale efectuate de către colaboratorii din cadrul secţiei;
 • Coordonează respectarea recomandărilor metodice de către personalul din cadrul instituţiei privitor efectuarea investigaţiilor radiologice şi radionucleizi;
 • Să planifice şi să înainteze administraţiei propuneri privind perfecţionarea activităţii secţiei şi a personalului medical;
 • Să asigure participarea personalului din cadrul secţiei la cursuri de perfecţionare şi reciclare;
 • Să informeze operativ personalul medical din subordine despre ordinile, indicaţiile, dispoziţiile directorului instituţiei;
 • Exerctarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu Regulamentul intern al instituţiei, Regulamentul intern al subdiviziunii şi alte acte normative;
 • Organizarea raţională a activităţii sale de serviciu;
 • Păstrarea secretului cu privire la datele şi informaţiile la care salariatul are acces în exercitarea funcţiei;
 • Păstrarea datelor cu caracter personal conform cadrului legal national;
 • Respectarea cadrului legal privind evaluarea integrităţii profesionale;
 • Respectarea normelor deontologice;
 • Respectarea normelor de etică profesională;
 • Sporirea competenţei sale profesionale;
 • Răspundere materială pentru prejudicierea instituţiei sub orice formă;
 • Alte atribuţii prevăzute de actele normative.

 

  1.3 Cerințele postului:

 • cetățean al RM;
 • studii superioare medicale de specialitatea corespunzătoare profilului;
 • cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
 • vechime în muncă nu mai puţin de 5 ani în domeniul postului înaintat sau alt domeniu apropiat;
 • instruire în domeniul managementului în sănătate publică (constituie un avantaj);
 • cunoștințe a cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății, muncii, managementului, arta comunicării;
 • lipsa sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • reputație profesională ireproșabilă;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.

 

 

 1. Condiţiile de desfăşurare a concursului pentru funcţia de şef secţie lăuzie nr.2
  • Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante de şef secţie lăuzie nr.2 conform fişei postului:

Scopul general al funcţiuei: organizarea activităţii secţiei în supravegherea şi  acordarea înalt calificată a asistenţei medicale lăuzelor, utilizând metode moderne de investigare şi tratament bazate pe dovezi ştiinţifice.

Sarcinile de bază ale funcţiei:

 • Planifică, organizează, coordonează, monitorizează şi exercită controlul de rigoare asupra activităţii secţiei conduse, precum şi a tuturor colaboratorilor secţiei;
 • Respecta prevederile actelor normative în vigoare în corespundere cu care îşi desfăşoară activitatea, disciplina muncii, regimul de muncă, regulile de protecţie şi igienă a muncii;
 • Este garantul calităţii şi culturii prestării asistenţei medicale calificate pacienţilor, este model de comportament etico-profesional, contribuind la creşterea nivelului profesional şi moral, a autorităţii şi prestigiului profesiunii medicale pentru a merita stima şi încrederea pacienţilor şi a colaboratorilor;
 • Este responsabil de managementul secţiei conduse conform ordinelor în vigoare, respectând necondiţionat prevederile Programului unic şi Legea asigurărilor medicale obligatorii, analizează indicii de bază a activităţii secţiei şi elaborează măsurile de ameliorare a lor;
 • Este obligat să aducă la cunoştinţa colaboratorilor secţiei despre ordinele, dispoziţiile, instructiv-metodice ale Ministerului Sănătăţii şi să asigure executarea lor;
 • Să-şi exercite atribuţiile funcţionale în afara locului de muncă permanent, la indicaţia administraţiei (deplasări în interes de serviciu);
 • Evaluarea riscurilor asociate obiectivelor şi atribuţiilor de bază ale subdiviziunii;   
 • Ţinerea şi actualizarea registrului riscurilor;
 • Elaborarea şi actualizarea descrierilor grafice şi/sau narative ale proceselor de bază;
 • Alte responsabilităţi specifice controlului managerial intern şi a unui sistem financiar şi control eficient.

2.2 Responsabilităţi:

 • Elaborarea graficului de lucru a personalului secţiei;
 • Efectuiază zilnic vizite şi contravizite de comun cu medicii ordinatori, examinarea pacientele nou transferate şi a lăuzelor grave;
 • Consultă medicii ordinatori în problemele de activitate profesionistă;
 • Analizează sistematic indicii de activitate ai secţiei cu elaborarea măsurilor de ameliorare a lor;
 • Semnează foaia de observaţie obstetricală de comun cu medicul curant;
 • Informează operativ Şeful Centrului Perinatal de nivelul III despre toate cazurile extraordinare în cadrul secţiei şi măsurile întreprinse;
 • Informează operativ personalul medical despre ordinile, indicaţiile instructiv-metodice ale Ministerului Sănătăţii şi asigură executarea lor;
 • Îşi ridică sistematic nivelul său profesional şi intelectual;
 • Elaborează şi prezintă pentru aprobare planurile de lucru anuale şi trimestriale ale secţiei;
 • Exerctarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu Regulamentul intern al instituţiei,  Regulamentul intern al subdiviziunii şi alte acte normative;                        
 • Organizarea raţională a activităţii sale de serviciu;
 • Păstrarea secretului cu privire la datele şi informaţiile la care salariatul are acces în exercitarea funcţiei;    
 • Păstrarea datelor cu caracter  personal conformcadrului legal national;                  
 • Respectarea cadrului legal privind evaluarea integrităţii profesionale;
 • Respectarea normelor deontologice;
 • Respectarea normelor de etică profesională;
 • Sporirea competenţei sale profesionale;
 • Răspundere materială pentru prejudicierea instituţiei sub orice formă.

 

2.3 Cerințele postului:

 • cetățean al RM;
 • studii superioare medicale de specialitatea corespunzătoare profilului;
 • cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
 • vechime în muncă nu mai puţin de 10 ani în domeniul postului înaintat sau alt domeniu apropiat;
 • instruire în domeniul managementului în sănătate publică (constituie un avantaj);
 • cunoștințe a cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății, muncii, managementului, arta comunicării;
 • lipsa sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • reputație profesională ireproșabilă;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.

 

 

 

 1. Condiţiile de desfăşurare a concursului pentru funcţia de şef secţie ginecologie chirurgicală
  • Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante de şef secţie ginecologie chirurgicală conform fişei postului:

Scopul general al funcţiei: este organizarea, coordonarea şi asigurarea asistenţei medicale obstetricale calificate în Secţia de Ginecologie Chirurgicală.

Sarcinile de bază ale funcţiei:

 • Supravegherea și coordonarea activităților desfașurate de personalul din subordine;
 • Efectuarea verbal și în scris preluării/predării fiecărei paciente și a activitații desfașurate în timpul serviciului;
 • Respectarea normelor de securitate privind folosirea și descarcarea medicamentelor, stupefiantelor, precum și a medicamentelor cu regim special;
 • Raportarea statistică privind situația pacientelor internate conform dispozițiilor și deciziilor interne;
 • Supravegherea curațării mecanice și dezinfecției ciclice a: saloanelor, sălilor de tratament, sălilor de pansament, sălilor de operații mici și a tuturor anexelor din sectorul de activitate și ținerea evidenței acestora
 • Elaborarea graficului de lucru a personalului secţiei;
 • Efectuarea zilnică a vizitelor şi contravizitelor de comun cu medicii ordinatori;
 • Consultarea medicilor ordinatori în problemele de activitate profesionistă;
 • Consultarea zilnică cu Şefului Departamentului de Ginecologie toţi pacienţii gravi din secţie şi cei care merg la intervenţii chirurgicale planice sau urgente;
 • Prezentarea operativă la locul de lucru la cererea medicului ordinator sau de gardă pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă;
 • Organizarea și desfăsurarea programului de educație pentru sănătate, preocuparea de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație medicală continuă
 • Participarea și/sau inițierea activității de cercetare în domeniu medical și al îngrijirilor pentru sănătate
 • Efectuarea și monitorizarea efectuării de către personalul din subordine controlului medical periodic conform normelor în vigoare. Respectarea Normelor Generale de Protecția Muncii, PSI, Securitate și Sănătate în Muncă, ROI, ROF. Respectarea graficului de lucru

- Ţinerea şi  actualizarea registrului riscurilor;

-  Elaborarea şi actualizarea descrierilor grafice şi/sau narative ale proceselor de bază;

- Alte responsabilităţi specifice controlului managerial intern şi a unui sistem financiar                                   şi control eficient.

 

  3.2 Responsabilităţile:

 • Organizarea lucrului în secţie, instructarea şi controlul personalului subordonat în privinţa respectării tehnicii securităţii, asigurării regimului sanitaro-epidemiologic, normelor eticii şi deontologiei;
 • Efectuarea şi prezentarea în termenii stabiliţi a rapoartelor şi dărilor de seamă săptămînale, lunare, trimestriale şi anuale;
 • Asigurarea corectitudinii şi plenitudinii acordării asistenţei medicale contra plată pacientelor, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Analiza sistematică a indicilor de calitate a activităţii secţiei şi întreprinderea măsurilor de ameliorare a lor;
 • Să elaboreze şi să prezinte pentru aprobare planurile de lucru ale secţiei;
 • Să semneze foaia de observaţie obstetricală de comun cu medicul curant;
 • Să informeze operativ Şeful Departamentului despre toate cazurile extraordinare în cadrul secţiei şi măsurile întreprinse;
 • Să informeze operativ personalul medical despre ordinile, indicaţiile instructiv-metodice a MS RM şi să asigure executarea lor;
 • Să informeze persoanele către care raportează despre încălcările de disciplină şi de regulament, să prevină conflictele în colectiv şi să le aplaneze în măsura competenţei sale;
 • Respectarea reglementărillor privind prevenirea, controlul și combaterea infețiilor nosocomiale, a condițiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare conform ordinelor în vigoare;
 • Să exerctă atribuţiile sale de serviciu în strictă conformitate cu Regulamentul intern al instituţiei, Regulamentul intern al subdiviziunii şi alte acte normative;
 • Să respecte prevederile actelor normative în vigoare în corespundere cu care îşi desfăşoară activitatea, disciplina muncii, regimul de muncă, regulile de protecţie şi igienă a muncii;
 • Să organizeze raţional activitatea sa de serviciu;
 • Să păstreze secretul cu la datele şi informaţiile la care are acces în exercitarea funcţiei;
 • Să păstreze secretul cu privire la datele cu caracter personal conform cadrului legal national;
 • Să respecte cadrul legal privind evaluarea integrităţii profesionale.
 • Să respecte normele deontologice;
 • Să respecte normele de etică profesională;
 • Să sporească competenţa sale profesională;
 • Să răspundă material pentru prejudicierea instituţiei sub orice formă.

 

  3.3 Cerințele postului:

 • cetățean al RM;
 • studii superioare medicale de specialitatea corespunzătoare profilului;
 • cunoaşterea limbii române scris şi vorbit;
 • vechime în muncă nu mai puţin de 10 ani în domeniul postului înaintat sau alt domeniu apropiat;
 • instruire în domeniul managementului în sănătate publică (constituie un avantaj);
 • cunoștințe a cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății, muncii, managementului, arta comunicării;
 • lipsa sancțiunilor disciplinare și administrative;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • reputație profesională ireproșabilă;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pe care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • nu a atins vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă.

 

 

La inscrierea pentru concurs, candidații vor depune un dosar care include următoarele acte:

 • cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat conform modelului anexat;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau copiile documentelor care atestă schimbarea numelui;
 • copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;
 • actele care atestă vechimea în muncă a candidatului;
 • copiile atestatelor ce confirmă gradul/titlul ştiinţific (pentru titulari);
 • copia certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv peste hotare(pentru titulari);
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa sancţiunilor disciplinare în ultimul an de activitate;
 • cazier judiciar;
 • referință sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă în posturi identice sau similare postului aplicat;
 • CV (modelul Europass);
 • 2 poze 3×4.

 

 

Copiile actelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor, fiind autentifcate la serviciul resurse umane a instituției.

Dosarele pot fi depuse la serviciul resurse umane a Institutului Mamei și Copilului, blocul Maternității, et.4 – pînă la data de 20.04.2021  inclusiv, între orele 8.00-17.00, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică.

 

Concursul constă în:

 

 1. Selecţia dosarelor (în termen de maxim 10 zile de la data expirării termenului de depunere a dosarelor)
 2. Evaluarea proiectului de management a subdiviziunii pentru care se candidează
 3. Proba interviului (imediat după prezentarea proiectului)

 

Informaţii suplimentare privind modul de desfăşurare a concursului şi evaluării candidaţilor sunt incluse în Metodologia de evaluare a candidaţilor pentru ocuparea funcţiei de şef Departament sau şef subdiviziune al IMSP Institutului Mamei şi Copilului(vedeţi linkul de mai jos).

https://www.mama-copilul.md/despre-noi/resurse-umane/acte-legislative

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Cojan Natalia, șef serviciu resurse umane, tel.022523611, e-mail:

resurseimc@gmail.com 


Domnului Sergiu Gladun

                                              Director   al IMSP Institutul Mamei și Copilului

 

 

 

Cerere 

 

Subsemnatul (a)________________________________________________________

solicit să fiu admis pentru participare la concurs pentru funcția vacantă de _____________________________________________________________________.

 

Cu prevederile Regulamentului    privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății  și  Metodologiei  de evaluare a candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor de şef Departament/şef de subdiviziune al IMSP Institutului Mamei și Copilului sunt cunoscut.

 

 

Conținutul dosarului anexat:

1.___________________________________________________

2.___________________________________________________

3.___________________________________________________

4.___________________________________________________

5.___________________________________________________

6.___________________________________________________

7.___________________________________________________

8.___________________________________________________

9.___________________________________________________

10.__________________________________________________

 

Contacte:

 

Adresa de domiciliu:

telefon mobil:

e-mail: 

 

Prin prezenta, îmi exprim consimţămîntul privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către membrii Comisiei de concurs.

 

_________________________                                                      ______________________

       data                                                                                            semnătura

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.