Instituția Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei și Copilului, anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante și temporar vacante după cum urmează:

ANUNȚ

 

Instituția Medico-Sanitară Publică

Institutul Mamei și Copilului,

mun. Chișinău, str. Burebista, 93

anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor vacante și temporar vacante după cum urmează:

 

Personal medical cu studii superioare:

 • Medic pediatru de gardă -1,0 post
 • Medic obstetrician ginecolog de garda – 1,0 post
 • Medic chirurg pentru acordarea ajutorului urgent – 0,25 post
 • Medic anesteziolog-reanimatolog maturi -0,25 post
 • Kinetoterapeut -1,0 post, pe perioada absenței temporare a salariatului de bază
 • Medic obstetrician ginecolog – 0,5 post (s. sănătatea reproducerii)
 • Medic morfopatolog– 1,0 post
 • Medic pediatru hepatolog – 1,0 post
 • Medic citolog -1,0 post
 • Medic anesteziolog-reanimatolog pediatru -6,0 posturi
 • Medic de urgență – 1,0
 • Medic metodist -1,0 post
 • Medic audit de codificare -1,0 post
 • Medic statistician -1,0 post
 • Medic neurolog pediatru -2,0 posturi
 • Medic farmacolog clinic -1,0 post
 • Medic reabilitolog – 1,5 post
 • Medic infecționist -0,25 post

Personal medical mediu:

-Asistent medical (Dep. Chirurgie, maternitate, pediatrie, consultative,  Clinica Em. Coţaga) -45 posturi

-Moașă (policlinică, maternitate) - 2,0 post

- asistent al medicului epidemiolog – 1,0 post

-Felcer laborant – (laboratorul clinico-diagnostic şi biochimie, laboratorul microbiologie şi biologie clinică, morfopatologie) - 6,0 posturi

-Tehnician-radiolog – (policlinică, secție, Clinica Em. Coţaga, ) - 5,0 posturi

-Laborant-farmacist (farmacie)-1,0 post

 

La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale și specifice

Condiţii generale:

 1. Dețin cetățenia Republicii Moldova;
 2. Dețin cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova;
 3. Cunosc limba română scris și vorbit;
 4. Sunt în capacitate deplină de exercițiu;
 5. Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției;
 7. Îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv;
 8. Îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

 

Condițiile specifice :

 

PENTRU MEDICI:

 • Studii (obținute în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern):
 • Diplomă de licenţă în medicină;
 • Diplomă de medic specialist (studii postuniversitare de rezidențiat/secundariat/doctorat) și/sau certificat de absolvire a internaturii (cu specialitatea conform postului pentru care candidează).
 • Experiență profesională – cel puțin 1 an în specialitate, cu excepția tinerilor specialiști;
 • Cunoştinţe:
 • Cunoaşterea prevederilor legislaţiei Republicii Moldova, ce reglementează activitatea în domeniul sănătății, inclusiv ale Codului deontologic a lucrătorului medical și farmacistului;
 • Cunoaşterea politicilor şi procedurilor eficiente, precum şi a practicilor pozitive naţionale şi internaționale în domeniul specialității;
 • Abilităţi: de lucru cu informaţia, de organizare şi coordonare a activităţilor, de luare a deciziilor în situații de criză, de comunicare eficientă (verbal şi scris); lucru la calculator
 • Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, flexibilitate, spirit de rezistenţă la efort şi stres, tendinţa spre formare profesională continuă, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător unui lucrător medical.

ASISTENT MEDICAL (Dep. chirurgie, maternitate, pediatrie, consultativ,  Clinica Em.Coţaga) – 45  posturi

MOAȘĂ -2 posturi

           Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu cel puțin 1 an;
 • Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă – scris, vorbit;
 • Cunoașterea lucrului la calculator
 • Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing;
 • Abilităţi de comunicare eficientă cu pacienții și colegii;
 • Competenţe în administrarea tratamentelor prescrise de medic intravenos, intramuscular;
 • Cunoştinţe privind modul de utilizare a medicamentelor şi potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;

FELCER LABORANT (laboratorul clinic-diagnostic și biochimie, laboratorul microbiologie și imunologie clinică, morfopatologie)  -6,0 posturi

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu cel puțin 1 an;
 • Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă – scris, vorbit;
 • Cunoașterea lucrului la calculator
 • Competenţă privind executarea analizelor specifice, receptia şi prelevarea corecta a
 • Abilitati de utilizare a echipamentului şi utilajului de laborator;
 • Abilităţi de comunicare eficientă cu pacienții și colegii;.

LABORANT FARMACIST  - 1 post

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Experienţa de muncă în domeniu cel puțin 1 an;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă – scris, vorbit;
 • Cunoașterea lucrului la calculator
 • Cunoştinţe în prepararea medicamentelor extemporale conform reţetelor bonurilor de comandă, colectarea produselor farmaceutice, parafarmaceutice, produselor radiologice, dezinfectante în baza cerințelor și eliberarea lor ulterioară către destinatari;
 • Competenţe privind  evidenţa calitativă şi cantitativă a remediilor farmaceutice şi parafarmaceutice, substanţelor stupefiante şi  psihotrope;
 • Abilitati de utilizare a echipamentului şi utilajului din dotare.

TEHNICIAN RADIOLOG (Clinica Em. Coțaga, policlinica, secție)  - 5,0 posturi 

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Experienţa de muncă în domeniu cel puțin 1 an;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă – scris, vorbit;
 • Cunoașterea lucrului la calculator
 • Cunoasterea principiilor si tehnicilor medicale de efectuare a investigatiilor.

Conținutul dosarului de participare la concurs

La inscrierea pentru concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Serviciul resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 1. Cerere de înscriere la concurs cu menționarea postului solicitat;
 2. Copia actului de identitate (4 copii);
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri;
 4. Copie conformă cu originalul a carnetului de muncă (dacă este) sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă în specialitate;
 5. Cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, (anexă nr.2);
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 7. Curriculum vitae (model Europass);
 8. Cazier judiciar
 9. Copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 10. referințe de la locurile anterioare de lucru
 11. 2 fotografii 3

 

Copiile actelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor, fiind autentificate la serviciul resurse umane a instituției.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 11 ianuarie 2022 inclusiv, între orele 8:00-17:00,

                                          cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică, zilelor de sărbători legale.

Locul depunerii dosarelor: mun. Chișinău, str. Burebista 93, bloc administrativ, et. 4

                                                Serviciul resurse umane

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Cojocaru Cristina, specialist resurse umane, telefonul: 022523611e-mail: resurseIMC@gmail.com 

 

 Ordin 114.pdf

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.