Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

IMSP Institutul Mamei și  Copilului, cu sediul: mun. Chişinău, str. Burebista 93, anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante şi temporar vacante, după cum urmează:

 

 • MEDIC MORFOPATOLOG– 2,0 posturi
 • MEDIC NEONATOLOG -8,0 posturi
 • MEDIC ANESTEZIOLOG REANIMATOLOG PEDIATRU -5,0 posturi
 • MEDIC EPIDEMIOLOG -0,5 post
 • MEDIC CARDIOLOG MATURI -0,5 post
 • MEDIC DE URGENŢĂ -1,0 post
 • MEDIC CHIRURG DE URGENŢĂ -2,0 posturi
 • MEDIC UROLOG -0,25 post
 • MEDIC DIAGNOSTIC FUNCŢIONAL -0,5 post
 • MEDIC DE LABORATOR -1,0 post
 • MEDIC OFTALMOLG PEDIATRU -1,0 post
 • MEDIC OFTALMOLOG MATURI -0,5 post
 • MEDIC STOMATOLOG -1,0 post

Cerințele postului:

 • Studii superioare în medicină general sau de specialitate în domeniu (pentru funcţie de psiholog, asistent social)
 • Studii postunversitare la specialitatea solicitată;
 • Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 • Cetățean al RM
 • Reputație profesională ireproșabilă;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Cunoștințele a cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății, abilitaţi excelente de relaţionare interpersonala, orientare către pacient;
 • Apt de muncă.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 15 IUNIE  2018

 

ASISTENT MEDICAL (Dep. chirurgie, maternitate, pediatrie, consultative, diagnostic,urgență) – 82  posturi

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 •   Instruire și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Abilităţi de acordare a îngrijirilor medicale nursing.
 • Competenţe în administrarea tratamentelor prescrise de medic intravenos, intramuscular;
 • Cunoştinţe privind modul de utilizare a medicamentelor şi potenţialele lor riscuri sau efecte adverse;

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 15 IUNIE  2018

 

FELCER LABORANT (Clinica Em. Coțaga, banca de singe, laboratorul clinic-diagnostic și biochimie, laboratorul microbiologie și imunologie clinică)  - 6 posturi vacante

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 •   Instruire  și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Competenţă privind executarea analizelor specifice, receptia şi prelevarea corecta a probelor.
 • Abilitati de utilizare a echipamentului şi utilajului de laborator.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 15  IUNIE  2018 

 

TEHNICIAN RADIOLOG (Clinica Em. Coțaga, banca de singe, laboratorul clinic-diagnostic și biochimie, laboratorul microbiologie și imunologie clinică)  - 1 post  vacant

Cerințele postului:

 • Studii medii de specialitate;
 • Experienţa de muncă în domeniu constituie avantaj;
 •   Instruire  și atestare profesională în domeniul specialității;
 • Cunoaşterea limbilor - de stat;
 • Competenţă privind executarea analizelor specifice, receptia şi prelevarea corecta a probelor.
 • Abilitati de utilizare a echipamentului şi utilajului de laborator.

Termenul limită de prezentare a dosarelor: 15  IUNIE  2018

La inscrierea pentru concurs solicitanţii vor depune personal la sediul instituţiei, Secţia resurse umane, un dosar (mapă) care va conţine în mod obligatoriu:

 • cerere pentru participare la concurs cu menționarea postului solicitat;
 • curriculum vitae;
 • copia buletinului de identitate;
 • copie carnetului de munca;
 • copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atesta efectuarea unor specializari sau instruiri;
 • cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a candidatului;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui, în cazul în care candidatul și-a schimbat numele; 
 • referințe de la locurile anetrioare de lucru;
 • 2 fotografii 3×4.

Copiile actelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor, fiind autentificate la serviciu resurse umane a instituției.

Dosarele  pot fi depuse la serviciu Resurse umane a Institutului Mamei și Copilului, blocul maternității, et.4- pînă la data 12.02.2018 inclusiv, între orele 8:00-17:00, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului –dna Cojan Natalia, șef secție resurse umane, telefonul: 022 523611e-mail: resurseIMC@gmail.com 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.